Aarhus Universitets segl

Kunsthistorie

Om Kunsthistorie

Kunsthistorie beskæftiger sig med kunst i alle dette ords betydninger. Forskningsemnerne kan derfor spænde så vidt som billeder, arkitektur, skulptur, street art, performances, biokunst, netkunst, foto, video og reklamer, det være sig traditionens hovedværker og de nyeste brud med fortiden. Faget er optaget af alle de sammenhænge, kunsten indgår i og kan forstås og perspektiveres inden for. Herunder også i høj grad af de tværfaglige helheder, som de visuelle kunster med udbytte kan analyseres i.

Forskningsmiljø

Fagets forskere er aktive nationalt og internationalt i forskningsnetværk og i publikationer inden for fagets centrale områder: kunsthistorie og visuel kultur. Forskningsmiljøet udvikles i samarbejde med andre æstetiske fag, historiske fag, teoretiske fag og kulturfag i ind- og udland.

Kunsthistoriefaget indgår i vidtforgrenede samarbejder med kunstmuseer, gymnasieskoler og andre, private som offentlige kunst- og kulturinstitutioner, lige som fagets forskere gennem repræsentation i centrale fonde, bestyrelser, råd og nævn er i dialog med den aktuelle samfundsmæssige udvikling på kunst og kulturområdet.

 

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat. Ansøgningsfrist 29. februar 2024 kl. 12.00.

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat blev stiftet som gave fra Ny Carlsbergfondet i anledning af Aarhus Universitets 50-års jubilæum i 1977 med det formål at stille midler til rådighed for studerende til studierejser inden for de fag, hvis videnskabelige virksomhed fondet støtter. Legatet giver ikke længere et afkast, som gør det muligt løbende at uddele støtte, og derfor bliver fondet opløst. Legatets resterende midler bliver uddelt over to omgange i 2024.

Den første del uddeles i foråret 2024 i form af rejsestipendier på op til 10.000 kr. Den resterende del uddeles i efteråret 2024.

Hvad kan man søge til?
Legatet er stiftet med det formål at støtte studierejser for kandidatstuderende ved Aarhus Universitet ved henholdsvis Kunsthistorie og Klassisk & Nærorientalsk Arkæologi. Der kan ydes støtte til studierejser i udlandet, dvs. den type af studiemæssige aktiviteter, som kræver en ekstraordinær investering fra den studerendes side. Studierejser omfatter rejser og ophold af kortere varighed i forbindelse med bestemte studiemæssige formål, som fx et nøjere studium af et fagområde med henblik på udarbejdelse af speciale, deltagelse i udgravninger, ekskursioner, deltagelse i kurser eller seminarer ved andre universiteter, museer etc. Der ydes ikke støtte til længerevarende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner. Målet er at give flest mulige studerende lejlighed til at stifte bekendtskab med monumenter, museer etc. af betydning for de to fagområder.

Hvem kan søge?
Alle kandidatstuderende ved de to fag kan søge, idet man i ansøgningen skal begrunde, at midlerne vil blive anvendt i overensstemmelse med ovennævnte formål. Derudover kan andre af fagenes studerende søge på samme betingelser. I tilfælde hvor der er mange ansøgere af første kategori, vil disse normalt komme i betragtning først.

Hvordan kan man søge?

  • Motiveret ansøgning på max. 1 side skal vedhæftes et CV, seneste eksamensudskrift, et budget samt en kort oversigt over ansøgers økonomiske forhold
  • Alle dokumenter samles i én pdf og sendes til lokalsekretær på kasernen Betina Ramm: aestbr@cc.au.dk
  • Mailen skal navngives: Ansøgning til Brygger Dr.phil. Carl Jacobsens Mindelegat 2024
  • Ansøgningsfrist er 29. februar 2024 kl. 12.00

Ansøgerne får besked ultimo marts 2024, og legatet udbetales umiddelbart herefter og skal bruges samme år. Senest tre måneder efter studierejsens afslutning indsendes en kort rapport om forløbet.

Evt. spørgsmål kan rettes til forperson for bestyrelsen André Wang Hansen: andre.wang@cc.au.dk, eller medlem af bestyrelsen Vinnie Nørskov: klavn@cas.au.dk

Når du er tilmeldt AU Alumnenetværk, vil du modtage generelle nyhedsbreve fra netværket. Du får også nyheder specifikt om Kunsthistorie, fx når vi afholder arrangementer for fagets kandidatstuderende og alumner eller informerer om muligheden for at blive mentor.