Aarhus Universitets segl

Forskningsorganisering

Instituttets forskning er præget af en stor og vital diversitet: en bred vifte af forskningsfelter og forskningspraksisser spændende over såvel individuelt arbejdende med markant forskningshøjde som dagsordenssættende enkelt- og tværfaglige grupper, medlemmer af nationale og internationale netværk, finansiering via basismidler såvel som eksterne kilder, grundforskning såvel som anvendt forskning. 

Forskningsorganiseringen skal give plads til og anerkende den diversitet, der præger IKK’s forskningspraksisser og forskningsfelter. Samtidig skal organiseringen bidrage til at realisere instituttets strategiske mål.

En central målsætning er endvidere at understøtte forskernes mulighed for at organisere sig på en måde, der opleves som relevant og meningsfuld, og som bidrager til instituttets overordnede udvikling og sammenhængskraft. I forlængelse heraf skal den beskrevne organisering læses som et pragmatisk kompromis, der forsøger at sikre balancen mellem transparens og fleksibilitet, mellem disciplinære og tværfaglige organiseringsønsker samt mellem hensynet til de enkelte forskeres/miljøers frihed og behovet for strategisk ledelse på forskningsområdet.

Ambitioner og grundelementer

Forskningsorganiseringen på IKK skal understøtte:

 • Forskningsfrihed, -diversitet, -kvalitet og -impact
 • Aktiv forskningsledelse af instituttets forskere, herunder sparring på alle karrieretrin i forhold til fx publikationer, ansøgninger og karriereplanlægning
 • Forskernes trivsel ved at fremme mulighederne for at indgå i meningsfulde og sammenhængende arbejds- og forskningsfællesskaber med både nationale og internationale dimensioner
 • Muligheder for dynamisk udvikling af både mono- og tværfaglige forskningsmiljøer med såvel lokale som eksterne samarbejdspartnere
 • Velfungerende, transparente og fleksible organisatoriske samarbejdsflader i forhold til forskningen på instituttet
 • Forskernes og forskningsmiljøernes mulighed for repræsentation i relevante udvalg på instituttet
 • Realiseringen af instituttets målsætninger på forskningsområdet, som de er formuleret i institutstrategien
 • Evnen til at prioritere i forhold til aktuelle forskningsdagsordener og forskningspolitiske agendaer


IKK’s organisering bygges op om fire kerneelementer, som beskrives enkeltvist i det resterende dokument:

 • forskningsprogrammer
 • forskningsenheder
 • forskningscentre
 • et forskningsudvalg

Organiseringen understøttes og udvikles af viceinstitutlederen for forskning og instituttets forskningskonsulent. Viceinstitutleder tager i samarbejde med forskningskonsulenten og forskningsprogrammerne initiativ til relevante, tværgående initiativer, fx workshops målrettet juniorforskere og et årligt seminar mellem forskningsprogramledere og afdelingsledere. De tilbyder desuden sparring og velkomstmøder til instituttets forskere.