Aarhus University Seal

Ph.d.-torsdag: Kommunal interaktion med unge i sårbare positioner – om institutionel tale og tekst

Oplæg til ph.d.-torsdag v. Winnie Collin 30. maj kl. 12.15-14, lokale 1483-244.

Info about event

Time

Thursday 30 May 2024,  at 12:15 - 14:00

Location

1483-244

Organizer

Institut for Kommunikation og Kultur

Kommunal interaktion med unge i sårbare positioner – om institutionel tale og tekst

Oplæg v. Winnie Collin.

Om oplægget:

Dialogbaseret samarbejde og inddragelse af borgere i egne sagsbehandlingsforløb er et område som danske kommuner har stadig større fokus på, også blandt børn og unge. Fra undersøgelser blandt voksne ved man at offentlige myndigheders kommunikation, skriftligt såvel som mundtligt, har stor betydning for et befordrende samarbejde – og for borgerens oplevelse af at blive hørt. Det stiller høje krav til sagsbehandleres sproglige kompetencer fordi de skal navigere i sprogbrug der tilgodeser ofte modsatrettede hensyn; på den ene side opfyldelsen af institutionelle og lovmæssige krav, og på den anden side imødekommelse af borgerens perspektiv og ønsker.

Hvordan det forholder sig med den slags sproglige udfordringer på børne- og ungeområdet findes der ingen undersøgelser af, og et af målene med mit projekt er at opbygge viden på området som der kan arbejdes videre med i den forskningsbaserede sproglige rådgivning til offentlige myndigheder. 

I projektet undersøger jeg sproget i kommunale sagsbehandlingsforløb med unge som er i en sårbar position og har behov for støtte. Projektet bygger på en hypotese om at en kommunal afdelings praksisvokabular og den institutionelle sprogbrug der ofte kendetegner myndighedstekster, ”smitter af” på sproget i sagsbehandleres samtaler med unge og i de efterfølgende skriftlige gengivelser af samtalerne, dvs. i arbejdsdokumenter der bruges i den videre sagsbehandling, og som blandt andet danner grundlag for afgørelser og beslutninger om forhold vedrørende de unge. Det kan eksempelvis betyde at en ungs udsagn fra en samtale bliver tilpasset en mere institutionel sprogbrug i den skriftlige version. Arbejdsdokumenter kan have flere potentielle formål og modtagere, herunder den unge selv, og der kan være fagligt velbegrundede årsager til tilpasningen, men det kan samtidig have den (utilsigtede) konsekvens at den unge ikke føler sig hørt, forstået eller reelt inddraget i samarbejdet med kommunen.

Projektet falder således i to dele: I den ene del undersøger jeg sprogbrug og interaktion i samtaler mellem sagsbehandlere og unge, og hvordan disse, mundtlige, samtaler omsættes til skrevne dokumenter. Og i den anden del af projektet vil jeg undersøge hvordan de unge og sagsbehandlerne oplever de tekster som er skrevet henholdsvis om og af dem selv.

I min præsentation vil jeg, udover en overordnet præsentation af mit projekt, særligt fokusere på den del der handler om oversættelse af samtale til skreven tekst, herunder de overvejelser jeg har gjort mig i forhold til analysen – og dem jeg endnu ikke ved at jeg også kunne gøre mig.

Jeg holder min præsentation på dansk.