Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master i konferencetolkning

Velkommen

En Master i Konferencetolkning er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau. Uddannelsen er ny og den eneste i Danmark, og den er et resultat af et stigende behov for danske tolke i EU.

Med en Master i Konferencetolkning kan du få mulighed for at arbejde i EU’s institutioner eller andre internationale fora, der kræver tolkefærdigheder på højeste niveau. En stor del af undervisningen er praksisrettet og foregår i topmoderne tolkelaboratorier. Du bliver undervist af akkrediterede konferencetolke og Danmarks fremmeste forskere på området.

Uddannelsen er tilrettelagt med intensiv undervisning og omfattende selvtræning. Den skal afsluttes efter de planlagte 2 semestre og kan ikke gennemføres på deltid. 

Beskrivelse af uddannelsen

Formål

Uddannelsens formål er at uddanne konferencetolke, der er kvalificerede til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver på højeste professionelle niveau, især i EU’s institutioner men også i forbindelse med den danske stats og dansk erhvervslivs øvrige internationale aktiviteter. Som studerende kvalificeres du endvidere til at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, til at bidrage til fagets videreudvikling samt til at rådgive om tolkning.


Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod dig, der

 • allerede har gennemført en kandidatuddannelse eller har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen – uanset fagområde
 • behersker mundtligt dansk til perfektion og to fremmedsprog på meget højt niveau
 • har fremragende analytiske kompetencer, høj koncentrationsevne, mental skarphed og hurtighed
 • har en stor almenviden og er nysgerrig
 • er en god taler
 • kan lide udfordringer 

 

Opbygning

 

Uddannelsen indeholder to typer fag: (1) teoretiske og metodiske grundlags- og støttediscipliner og (2) færdighedsdiscipliner. I overensstemmelse med uddannelsens stærke erhvervssigte og praksisorientering udgør færdighedsdisciplinerne den største del (75%).

 

Grundlags- og støttediscipliner:

Tolketeori og -metode (10 ECTS)
I dette fag introduceres du til tolkefagets teorier og metoder. Du lærer om grundlæggende tolketeknikker og –strategier og om tolkefagets etiske normer og professionelle standarder. Du får forståelse for de forskellige former for tolkning og deres muligheder og begrænsninger, og du lærer bl.a. at forberede tolkeopgaver, bruge relevante teknologiske værktøjer og organisere praktisk tolkearbejde.

 

EU og internationale organisationer (5 ECTS)
I dette fag lærer du om EU og andre internationale organisationers opbygning og sagsgangen gennem dem. Vi fokuserer særligt på, hvordan tolkning er organiseret og hvordan man arbejder som tolk inden for rammerne af sådanne organisationer.

 

Færdighedsdiscipliner:

Konsekutiv tolkning 1 (10 ECTS)
Dette fag er det mest grundlæggende færdighedsfag, hvor du lærer at tolke konsekutivt (dvs. efter taleren) fra dit første fremmedsprog til dansk.  Du lærer også at bruge relevante tolketeknikker og –strategier og at udvise professionel tolkeadfærd. 

 

Konsekutiv tolkning 2 (10 ECTS)
I dette fag lærer du at tolke konsekutivt fra dit andet fremmedsprog til dansk, herunder at anvende relevante teknikker og strategier samt agere professionelt som tolk.

 

Konsekutiv tolkning 3 (5 ECTS)
Dette fag har samme formål og arbejdsmetoder som de to ovenstående fag, men her lærer du at arbejde med returtolkning, dvs. tolkning fra dit modersmål (dansk) til dit første fremmedsprog. Tolkeformen er konsekutiv.

 

Simultantolkning 1 (10 ECTS)
I dette fag lærer du at tolke simultant (dvs. samtidig med taleren) fra dit første fremmedsprog til dansk.  Du lærer også at arbejde med de teknikker, strategier og professionelle standarder, der særligt knytter sig til simultantolkning.

 

Simultantolkning 2 (10 ECTS)
Også i dette fag arbejder du med simultantolkning, men fra dit andet fremmedsprog til dansk. Derudover er arbejdsmetoder og formål de samme som i Simultantolkning 1.

Tid og sted for undervisning

Undervisningen foregår i Aarhus Universitets bygninger i og omkring Nobelparken i Aarhus C.

Langt størstedelen af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Det er ikke muligt at tage uddannelsen som fjernstudium.

Pt. forventes undervisningen at starte den 27. september 2021 og uddannelsen afsluttes i juni 2022.

Adgangskrav

Adgangskrav til Masteren i Konferencetolkning er:

 • Bestået adgangsprøve 


Adgang til adgangsprøven har personer, der

 • Har en kandidatuddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau
 • Kan godtgøre at de har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen


Til adgangsprøven skal du bl.a. dokumentere færdigheder på meget højt niveau i tre sprog:

 • korrekt og nuanceret beherskelse af modersmålet (A-sproget) 
 • aktivt kendskab til et fremmedsprog, dvs. at du udtrykker dig flydende og ubesværet på sproget (B-sproget)
 • passivt kendskab til et andet fremmedsprog, dvs. at du fuldt ud forstår det talte sprog i alle dets nuancer (C-sproget) 

Adgangsprøven giver adgang til uddannelsen i indeværende år. Vælger man ved bestået adgangsprøve ikke at fortsætte på uddannelsen, vil man ved senere ansøgning om optagelse skulle bestå adgangsprøven igen.

Uddannelsen udbydes normalt i dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Under forudsætning af fornøden tilslutning kan der oprettes hold i andre EU-sprog. Du har således mulighed for at søge på baggrund af andre EU-sprog end dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Det kunne fx være italiensk.

Der oprettes kun uddannelse i sprogretninger, inden for hvilke der kan optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Bemærk: I forbindelse med 2021-optaget skal A-sproget (modersmålet) være dansk, og at der inden optaget til uddannelsen i efteråret 2021 vil komme en revideret studieordning, hvor der kan være ændringer i forhold til adgangsprøven. 

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts. For generelle regler og bekendtgørelser se Regler og bekendtgørelser

Se uddannelsens bekendtgørelse

Bemærk: at der inden optaget til uddannelsen i efteråret 2021 vil komme en revideret studieordning, hvor der kan være ændringer bl.a. i forhold til adgangsprøven.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsnings- og øvelsesundervisning med studenteroplæg, workshops og praktisk tolkeundervisning og –træning i tolkelaboratorium. Sidstnævnte aktivitet udgør langt størstedelen af uddannelsen (85-90%). 

Den praktiske tolkeundervisning veksler mellem underviserstyret undervisning og faciliteret selvtræning, som fortrinsvis er baseret på digitale læringsressourcer.

Undervisningen foregår i et specialindrettet tolkelaboratorium og varetages fortrinsvis af akkrediterede, erfarne konferencetolke – herunder af tolke ansat i EU – for at sikre uddannelsens praksisforankring. 

Du skal forvente at bruge minimum 45 timer om ugen på uddannelsen fordelt 1 til 1 mellem skemalagte aktiviteter (undervisning og selvtræning) og forberedelse.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

Uddannelsen koster 40.000 kr. Deltagerbetalingen er fordelt med 20.000 kr pr. semester.

Forsørgelsesgrundlag

Der ikke mulighed for at modtage SU eller SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) til uddannelsen i konferencetolkning.

Stipendier
EU-Kommissionen udbyder normalt stipendier til studerende, der er optaget på en konferencetolkeuddannelse. For yderligere information se her.

Arbejde ved siden af?

Der forventes en arbejdsindsats på minimum 45 timer om ugen, hvoraf en stor del er skemalagt som undervisning, selvtræning og forberedelse. Erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen må derfor i udgangspunktet frarådes.

Arbejdsmarked

Uddannelsen er direkte rettet mod beskæftigelse som konferencetolk. Det er muligt at få ansættelse ved EU’s institutioner, herunder tolketjenesterne i EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og EU-Domstolen. Beskæftigelse i EU kræver, at du består en EU-akkrediteringstest efter endt uddannelse. De fleste EU-tolke starter deres karriere som freelancetolke. Fastansættelse kræver, at du består en EU-concours. Der er for tiden stor mangel på danske konferencetolke i EU.

Læs mere om hvordan du bliver konferencetolk i EU

Også andre internationale organisationer efterspørger konferencetolke med dansk som arbejdssprog, herunder Nordisk Råd.

Det er også muligt at nedsætte sig som selvstændig og arbejde som freelancetolk på det private konferencemarked. Stat, erhvervsliv og NGO’er har ofte bud efter konferencetolke i forbindelse med deres internationale aktiviteter.

Mange freelancetolke kombinerer konferencetolkning med oversættelse og andre opgaver, der kræver sprog- og formidlingskompetencer på allerhøjeste niveau. I den sammenhæng fungerer en master i konferencetolkning som det ypperste kvalitetsstempel.

 

 

Hvad siger EU-tolke om arbejdet

Det, der er helt specielt ved at arbejde som tolk i EU, er, at man befinder sig midt i de store politiske beslutninger og midt i lovgivningsarbejdet. Vi tolker for det meste for de danske ministre/embedsmænd, som mødes til politiske forhandlinger med deres modparter fra de andre medlemslande.”

Miriam Caron-Messan, ansat i EU siden 2009. Uddannet som konferencetolk fra CBS.  

 

”Arbejdet som tolk foregår i kulissen, hvorfra vi er vidne til forhandlinger på alle områder, hvilket gør arbejdet spændende. Det kan være alt fra fiskeri til kultur til telekom til storpolitik og meget andet. Man kommer med tiden ind i terminologien på alle områder.”

Lisbeth Krogager ansat som tolk i EU siden 1988. Uddannet cand.mag. og konferencetolk i 1987 fra CBS. 

 

”Noget af det mest interessante ved at være tolk er, at man virkelig mærker, at man bidrager til at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer. Du bruger dine fremmedsprog i praksis hver eneste dag, og du får et unikt indblik i, hvordan EU-maskineriet fungerer og følger processen fra Kommissionsforslag til forordning eller direktiv.”

Anne Bøssing Christensen, ansat i EU siden 1993. Uddannet cand.ling.merc. i spansk i 1992. 

 

”Som tolk skal du være nysgerrig på mange emner, men primært politik og økonomi. Du skal være velorienteret, fleksibel og have evnen til at reagere hurtigt. Derfor skal du også kunne leve med, at en tolk ikke altid kan levere et 100 % perfekt produkt, fordi produktet skal leveres real time.”

Preben Saugstrup, ansat i EU siden 1986. Uddannet cand.mag og konferencetolk fra CBS.

                                                                                      

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk


Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

Professor Helle Vrønning Dam, hd@cc.au.dk