Aarhus Universitets segl

Master i Konferencetolkning

Bliv kvalificeret til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver.

Master i
Konferencetolkning

Bliv kvalificeret til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver.

En Master i Konferencetolkning er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau. Uddannelsen er ny og den eneste i Danmark, og den er et resultat af et stigende behov for danske tolke i EU.

Med en Master i Konferencetolkning kan du få mulighed for at arbejde i EU’s institutioner eller andre internationale fora, der kræver tolkefærdigheder på højeste niveau. En stor del af undervisningen er praksisrettet og foregår i topmoderne tolkelaboratorier. Du bliver undervist af akkrediterede konferencetolke og Danmarks fremmeste forskere på området.

Masteruddannelsen i Konferencetolkning er tilrettelagt som en etårig uddannelse på fuld tid, med intensiv undervisning og omfattende selvtræning. Uddannelsen skal afsluttes efter de planlagte 2 semestre og kan ikke gennemføres på deltid. 

Hør studerende, undervisere og EU-tolke fortælle om Masteruddannelsen i konferencetolkning.

Om uddannelsen

Formål

Masteruddannelsens formål er at uddanne konferencetolke, der er kvalificerede til at varetage højt specialiserede konferencetolkeopgaver på højeste professionelle niveau, især i EU’s institutioner men også i forbindelse med den danske stats og dansk erhvervslivs øvrige internationale aktiviteter. Som studerende kvalificeres du endvidere til at reflektere kritisk over tolkefagets teorier, metoder og praksis, til at bidrage til fagets videreudvikling samt til at rådgive om tolkning.
 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod dig, der:

 • allerede har gennemført en kandidatuddannelse eller har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen – uanset fagområde
 • behersker mundtligt dansk til perfektion og to fremmedsprog på meget højt niveau
 • har fremragende analytiske kompetencer, høj koncentrationsevne, mental skarphed og hurtighed
 • har en stor almenviden og er nysgerrig
 • er en god taler
 • kan lide udfordringer

Opbygning

Uddannelsen indeholder to typer fag: (1) teoretiske og metodiske grundlags- og støttediscipliner og (2) færdighedsdiscipliner. I overensstemmelse med uddannelsens stærke erhvervssigte og praksisorientering udgør færdighedsdisciplinerne den største del (75%).

Grundlags- og støttediscipliner:

Tolketeori og -metode (10 ECTS)
I dette fag introduceres du til tolkefagets teorier og metoder. Du lærer om grundlæggende tolketeknikker og –strategier og om tolkefagets etiske normer og professionelle standarder. Du får forståelse for de forskellige former for tolkning og deres muligheder og begrænsninger, og du lærer bl.a. at forberede tolkeopgaver og bruge relevante teknologiske værktøjer.

EU og internationale organisationer (5 ECTS)
I dette fag lærer du om EU og andre internationale organisationers opbygning og sagsgangen gennem dem. Vi fokuserer særligt på, hvordan tolkning er organiseret og hvordan man arbejder som tolk inden for rammerne af sådanne organisationer.

Færdighedsdiscipliner:

Konsekutiv tolkning 1 (10 ECTS)
Dette fag er det mest grundlæggende færdighedsfag, hvor du lærer at tolke konsekutivt (dvs. efter taleren) fra dit første fremmedsprog til dansk.  Du lærer også at bruge relevante tolketeknikker og –strategier og at udvise professionel tolkeadfærd.

Konsekutiv tolkning 2 (10 ECTS)
I dette fag lærer du at tolke konsekutivt fra dit andet fremmedsprog til dansk, herunder at anvende relevante teknikker og strategier samt agere professionelt som tolk.

Konsekutiv tolkning 3 (5 ECTS)
Dette fag har samme formål og arbejdsmetoder som de to ovenstående fag, men her lærer du at arbejde med returtolkning, dvs. tolkning fra dit modersmål (dansk) til dit første fremmedsprog. Tolkeformen er konsekutiv.

Simultantolkning 1 (10 ECTS)
I dette fag lærer du at tolke simultant (dvs. samtidig med taleren) fra dit første fremmedsprog til dansk.  Du lærer også at arbejde med de teknikker, strategier og professionelle standarder, der særligt knytter sig til simultantolkning.

Simultantolkning 2 (10 ECTS)
Også i dette fag arbejder du med simultantolkning, men fra dit andet fremmedsprog til dansk. Derudover er arbejdsmetoder og formål de samme som i Simultantolkning 1.

Tid og sted for undervisning

Undervisningen foregår i Aarhus Universitets bygninger i Aarhus C, særligt i tolkelaboratorierne på Trøjborgvej 82-84 (bygning 1912).

Langt størstedelen af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Det er ikke muligt at tage uddannelsen som fjernstudium.

Undervisningen starter i februar 2024 og uddannelsen afsluttes i december 2024.

Adgangskrav og adgangsprøve

Adgangskrav til Master i Konferencetolkning er:

 • Bestået adgangsprøve

Adgang til adgangsprøven har personer, der

 • Har en kandidatuddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau
 • Kan godtgøre at de har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen

Desuden kan universitetet give adgang til adgangsprøven for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne ovenfor, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Til adgangsprøven skal du bl.a. dokumentere færdigheder på meget højt niveau i tre sprog:

 • Korrekt og nuanceret beherskelse af modersmålet (A-sproget). A-sproget skal være dansk.
 • Aktivt kendskab til et fremmedsprog, dvs. at du udtrykker dig flydende og ubesværet på sproget (B-sproget)
 • Passivt kendskab til et andet fremmedsprog, dvs. at du fuldt ud forstår det talte sprog i alle dets nuancer (C-sproget)

Uddannelsen udbydes – ud over i dansk som A-sprog – i engelsk, tysk, fransk og spansk som B- og C-sprog.

Der gennemføres kun adgangsprøver i sprog, inden for hvilke der har meldt sig et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Adgangsprøve
Adgangsprøven består af følgende prøver:

 1. Mundtlig gengivelse på modersmålet (A-sproget) af en tale på ansøgerens første fremmedsprog (B-sproget). Talen (ca. 3 min) fremføres i normalt taletempo og er af samfundsmæssig eller almen karakter. Det er ikke tilladt at tage noter. Prøven kan desuden indeholde en prima vista-oversættelse (ca. 3 min) fra B-sproget til A-sproget.
 2. Mundtlig gengivelse på A-sproget af en tale på ansøgerens andet fremmedsprog (C-sproget). Talen (ca. 3 min) fremføres i normalt taletempo og er af samfundsmæssig eller almen karakter. Det er ikke tilladt at tage noter. Prøven kan desuden indeholde en prima vista-oversættelse (ca. 3 min) fra C-sproget til A-sproget.
 3. Samtale på ansøgerens første fremmedsprog (B-sproget) om sociale, politiske, økonomiske og/eller kulturelle emner i tilknytning til de lande, hvor sproget tales, og under inddragelse af internationale forhold.

Ved bedømmelsen af adgangsprøven vil der blive lagt vægt på:

 • Ansøgerens evne til at forstå, huske, gengive og præsentere budskabet i talerne og i eventuelle prima vista-oversættelser (prøve 1 og 2)
 • Ansøgerens evne til at formulere sig præcist, flydende og nuanceret på A-sproget (prøve 1 og 2),
 • Ansøgerens evne til at formulere sig flydende og ubesværet på B-sproget (prøve 3),
 • Ansøgerens indsigt i aktuelle sociale, økonomiske, politiske og kulturelle emner samt i internationale forhold (prøve 3).

Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen ved bedømmelsen af hver af prøverne 1-3. Optagelsesprøven er bestået, når der er opnået karakteren 02 eller derover i hver af prøverne 1-3.

Hvis antallet af ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, overstiger antallet af studiepladser, optages de ansøgere, der ved optagelsesprøven har opnået det højeste karaktergennemsnit af prøve 1-3.

Der gives ét prøveforsøg til adgangsprøven.   

Adgangsprøven giver adgang til uddannelsen i indeværende år. Vælger man ved bestået adgangsprøve ikke at fortsætte på uddannelsen, vil man ved senere ansøgning om optagelse skulle bestå adgangsprøven igen.

Bemærk: Der oprettes kun uddannelse i sprog og sprogkombinationer, inden for hvilke der kan optages et tilstrækkeligt antal ansøgere.

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser se Regler og bekendtgørelser

Se Bekendtgørelse om uddannelsen i konferencetolkning.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsnings- og øvelsesundervisning med studenteroplæg, workshops og praktisk tolkeundervisning og –træning i tolkelaboratorium. Sidstnævnte aktivitet udgør langt størstedelen af uddannelsen (85-90%). 

Den praktiske tolkeundervisning veksler mellem underviserstyret undervisning og faciliteret selvtræning, som fortrinsvis er baseret på digitale læringsressourcer.

Undervisningen foregår i et specialindrettet tolkelaboratorium og varetages fortrinsvis af akkrediterede, erfarne konferencetolke – herunder af tolke ansat i EU – for at sikre uddannelsens praksisforankring. 

Du skal forvente at bruge minimum 45 timer om ugen på uddannelsen fordelt ca. ligelig mellem undervisning, selvtræning og forberedelse.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er normalt 40.000 kr. for hele uddannelsen. På grund af manglen på danske konferencetolke op til Danmarks EU-formandskab i 2025 har regeringen besluttet at yde et tilskud på 35.000 kr. ved det næstkommende udbud af uddannelsen. I 2024 koster uddannelsen derfor kun 5.000 kr. Betalingen forfalder i to rater af 2.500 kr forud for hvert af de to semestre.

Forsørgelsesgrundlag

Der ikke mulighed for at modtage SU eller SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) til uddannelsen i konferencetolkning.

Stipendier

EU-Kommissionen udbyder stipendier til studerende, der er optaget på en konferencetolkeuddannelse. I 2023/24 kan man undtagelsesvis søge disse stipendier, når blot man har søgt om optagelse eller vil søge om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsfristen for at søge et stipendium er den 21. september 2023 kl. 17.

Søg EU-stipendium her

Arbejde ved siden af?

Der forventes en arbejdsindsats på minimum 45 timer om ugen, hvoraf en stor del er skemalagt. Erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen må derfor i udgangspunktet frarådes.

Arbejdsmarked

Uddannelsen er direkte rettet mod beskæftigelse som konferencetolk. Det er muligt at få ansættelse ved EU’s institutioner, herunder tolketjenesterne i EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og EU-Domstolen. Der er for tiden stor mangel på danske konferencetolke i EU.

Beskæftigelse i EU kræver, at du består en EU-akkrediteringstest efter endt uddannelse. De fleste EU-tolke starter deres karriere som freelancetolke. Fastansættelse kræver, at du består en EU-concours.

Læs mere om hvordan du bliver konferencetolk i EU her.

Også andre internationale organisationer efterspørger konferencetolke med dansk som arbejdssprog, herunder Nordisk Råd.

Det er også muligt at nedsætte sig som selvstændig og arbejde som freelancetolk på det private konferencemarked. Stat, erhvervsliv og NGO’er har ofte bud efter konferencetolke i forbindelse med deres internationale aktiviteter.

Mange freelancetolke kombinerer konferencetolkning med oversættelse og andre opgaver, der kræver sprog- og formidlingskompetencer på allerhøjeste niveau. I den sammenhæng fungerer en master i konferencetolkning som det ypperste kvalitetsstempel.

Hør danske toppolitikere fortælle, hvorfor det er vigtigt med danske tolke i EU´s institutioner.
Se video om arbejdet som tolk i EU.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller om behovet for flere tolke i EU´s institutioner.

Hvad siger EU-tolke om arbejdet?

”Det, der er helt specielt ved at arbejde som tolk i EU, er, at man befinder sig midt i de store politiske beslutninger og midt i lovgivningsarbejdet. Vi tolker for det meste for de danske ministre/embedsmænd, som mødes til politiske forhandlinger med deres modparter fra de andre medlemslande.”

Miriam Caron-Messan, ansat i EU siden 2009.


”Noget af det mest interessante ved at være tolk er, at man virkelig mærker, at man bidrager til at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer. Du bruger dine fremmedsprog i praksis hver eneste dag, og du får et unikt indblik i, hvordan EU-maskineriet fungerer og følger processen fra Kommissionsforslag til forordning eller direktiv.”

Anne Bøssing Christensen, ansat i EU siden 1993.


”Som tolk skal du være nysgerrig på mange emner, men primært politik og økonomi. Du skal være velorienteret, fleksibel og have evnen til at reagere hurtigt. Derfor skal du også kunne leve med, at en tolk ikke altid kan levere et 100 % perfekt produkt, fordi produktet skal leveres real time.”

Preben Saugstrup, ansat i EU siden 1986.


”Arbejdet som tolk foregår i kulissen, hvorfra vi er vidne til forhandlinger på alle områder, hvilket gør arbejdet spændende. Det kan være alt fra fiskeri til kultur til telekom til storpolitik og meget andet. Man kommer med tiden ind i terminologien på alle områder.”

Lisbeth Krogager, ansat som tolk i EU siden 1988.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk


Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

Professor Helle Vrønning Dam, e-mail: hd@cc.au.dk 

Bolig i Aarhus

Adgang til ungdomsboliger er normalt kun for bachelor- og kandidatstuderende under 35 år (borger.dk). Dog hænder det, at man kan få tilbudt en ungdomsbolig, selvom man man er ældre, bare man spørger pænt og forklarer sin situation. I 2024 forventer vi at have rigeligt med udlejningsboliger i Aarhus, kontakt gerne afdelingssekretær Marianne rasmussen@cc.au.dk for vejledning.

Alle - uanset om man er studerende eller ej - kan søge bolig på https://aarhusbolig.dk/.

Masterstuderende på tolkeuddannelsen har en stående dispensation til at leje bolig på Skjoldhøjkollegiet. Er du interesseret, skal du sende en mail til kollegiekontoret og skrive, at du er studerende på Master i Konferencetolkning. Skriv til info@kollegiekontoret.dk, att: Diana Jørgensen.