Aarhus Universitets segl

Masterprojekt

Linjen Organisation

Om masterprojektet

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får muligheden for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling inden for linjens fagområde, behandle den ved anvendelse af teorier, metoder og teknikker fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Ansøgning om optagelse sker ved at klikke på den blå knap til højre. Du skal i forbindelse med din ansøgning uploade dokumentation for fagpakker, som du har bestået på andre universiteter end Aarhus Universitet, og som du ønsker skal indgå i din masteruddannelse.

Adgangskrav

Optagelse på masterprojektet kræver, at du forud har bestået tre fagpakker. To af disse fagpakker skal tilhøre specialiseringen Organisation på Arts.

Du opnår dermed titlen Master i it, Organisation.

Vejledningsforløb

Når du bliver optaget på masterprojektet, vil du få tildelt en vejleder, og i fællesskab aftaler i bl.a. det nærmere emneområde og projektets titel. For at få tildelt en vejleder, skal du kontakte fagkoordinator Peter Danholt. Vi anbefaler, at du forbereder ønsker til emner til dit projekt inden du kontakter fagkoordinatoren.

Masterbevis

Når du har bestået tre fagpakker og det afsluttende masterprojekt, udsteder Aarhus Universitet et eksamensbevis, såfremt at du gennemfører masterprojekt på Aarhus Universitet.

Har du bestået fagpakker på andre universiteter, der skal indgå i dit eksamensbevis, skal du søge om merit for disse fagpakker. Det gør du gennem mit.au.dk, hvor du både oplyser den danske og engelske titel på den fagpakke, du ønsker merit for og vedhæfter en studieudskrift over den beståede fagpakke.

For at Aarhus Universitet kan udstede et eksamensbevis, skal vi vide hvilke fagpakker der skal indgå i dit eksamensbevis. Du er derfor forpligtet til at at oplyse os om dette ved ansøgning, hvis du har bestået mere end tre fagpakker ud over masterprojekt eller hvis nogle af dine beståede fagpakker er bestået på andre universiteter end på Aarhus Universitet.

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

  • Aarhus Universitet
    Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
    Tåsingegade 3, bygning 1442
    8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.