Aarhus Universitets segl

Master i retorik

En masteruddannelse i kommunikation med afsæt i retoriske teorier og arbejdsformer.

På masteruddannelsen i retorik arbejder vi både med skriftlig og mundtlig kommunikation, men vi har et særligt fokus på det talte ord. Vi arbejder teoretisk med det at tale til og for andre og deltage i debatter – med at skrive en tale, der opfylder sit mål og med at argumentere overbevisende. Og vi arbejder med praktiske øvelser i at stå foran et publikum og at bruge stemmen og kroppen hensigtsmæssigt i forhold til at nå ud til tilhørerne.

Et andet vigtigt fokus er brugen af retorikken i forhold til strategi og ledelse. Retorik spiller en vigtig rolle både for ledere og for andre, der arbejder med at opbygge og konstituere organisationer. Vi arbejder med emner som ledertalen, mødeledelse og facilitering af samarbejdsprocesser og med at give konstruktiv feedback til andre.

Vi retter også blikket mod det at bruge retoriske teorier og kompetencer i rollen som rådgiver. Vi bruger vores indsigt i retorisk analyse og kritik og den viden, den giver os om kommunikative virkemidler, til at forholde os vurderende og kritisk til andres retoriske produkter og kommunikationspraksisser og til gennem konstruktiv feedback at løfte dem.

Master i retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder. Målet med vores samarbejde er at skabe et dynamisk undervisningsmiljø, hvor du møder faglige eksperter og erfarne undervisere fra begge steder.

Studerende og undervisere fortæller om master i retorik

Hvem er de studerende?

Uddannelsen henvender sig både til dig, der har brug for at kunne engagere og overbevise i dit arbejde som fx leder, underviser eller konsulent, og til dig der har kommunikation som dit primære arbejdsområde.

De tidligere studerende på masteruddannelsen i retorik er fx:

 • Ledere i både private og offentlige institutioner og i organisationer
 • Undervisere ved bl.a. gymnasiale uddannelser, folkeskolen, professionsbachelor- og andre videregående uddannelser
 • Konsulenter og rådgivere i det private erhvervsliv
 • Akademiske medarbejdere i kommuner, regioner og ministerier
 • Ansatte i politiske organisationer
 • Kommunikationskonsulenter
 • Professionelle i mediebranchen
 • Ansatte i sundhedssektoren og i forsvaret
 • Jurister, arkitekter, præster og politikere

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Tanke og tale

Modulet har til formål at styrke den studerendes kompetencer inden for mundtlig kommunikation. Den studerende præsenteres for retorikkens centrale antagelser om tænkning og kommunikation. Denne indføring tager udgangspunkt i retoriske kernebegreber i forhold til fx argumentation, situation, publikum, genre, topik, stil og kropssprog. Modulet har fokus på retorikkens praktiske dimension, som den udfolder sig i tanke og tale.

Den studerende opøver i undervisningen færdigheder i at kommunikere hensigtsmæssigt og argumentere overbevisende. Der arbejdes med tilrettelæggelse af mundtlig kommunikation i forskellige sammenhænge samt inddragelse af stemmeføring og kropsprog i det mundtlige rum. Derudover opøves kompetencer i at analysere og producere publikumsrettet argumentation samt at vurdere sine egne retoriske ytringer i forhold til forskellige normative kriterier.

Prøveform

Prøven er todelt og består dels af en synopsis i form af en skriftlig refleksionsrapport, der bl.a. indeholder refleksioner om argumentation samt disposition over talen, dels af en mundtlig eksamination. Synopsen har et omfang på 5-6 normalsider. Den mundtlige del af prøven består af en tale af 8-10 minutters varighed og en eksamination i et pensum på 500 sider, der har forbindelse med modulets undervisning. Varighed: 30 minutter (inkl. censur). Den skriftlige og mundtlige del bedømmes samlet.

Modul 2: Retorisk strategi og ledelse

Formålet med modulet er at opøve den studerendes kompetencer i strategisk kommunikation og ledelse. Dette sigte hviler på en forståelse af retorikkens forskellige roller i den moderne organisation. Retorik er her mere end den kommunikation, der findes og produceres i og af organisationen; det er en essentiel komponent i at opbygge og konstituere organisationer både internt og eksternt.  I undervisningen arbejdes der med en række relevante områder og problemstillinger, fx hvordan retorik og kommunikation skaber og vedligeholder organisationskultur, forholdet mellem kommunikationskultur og krisekommunikation, den moderne ledertales form og funktioner, relationen mellem etos og lederskab, retoriske aspekter af mødeledelse og facilitering af samarbejdsprocesser. Fagets retoriske tilgange tænkes ind i en bredere etisk ramme med fokus på, hvordan forholdet mellem etik og effekt vægtes.

De behandlede emner og problemstillinger danner løbende baggrund for udformning af praktiske mundtlige og skriftlige produkter samt refleksion over praksis. Den studerende trænes her både i at applicere og vurdere de strategiske greb i forhold til passende kommunikation i en given situation. Derudover oparbejdes kompetencer i at give konstruktiv feedback på andres fremstillinger.

Prøveform

Prøven aflægges som en portfolio bestående af et antal mundtlige og skriftlige opgaver (fx skriveøvelser, tekstproduktion, oplæg, mødeplaner, debatter etc.). Antal opgaver, deres form, omfang samt afleveringsfrist præsenteres skriftligt i Blackboard af faglæreren ved semestrets start. Den samlede portfolio afleveres til bedømmelse efter nærmere fastsat dato.

Modul 3: Retorisk problemløsning og rådgivning

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at udvikle og gentænke retoriske strategier og praksisformer på baggrund af retorisk analyse og kritik. Modulet introducerer en kritisk tilgang til løsning af aktuelle kommunikative problemstillinger. Den studerende lærer at forholde sig vurderende og kritisk reflekterende til praksis såvel som teori og metode. Disse kritiske indsigter anvendes af den studerende i forhold til en rådgivende funktion, hvor fokus er på feedback samt at forbedre andres retoriske produkter og kommunikationspraksis.

Undervisningen lægger vægt på teorier om fx narrativ retorik, strategier på nye medier, retorik og køn, bred og snæver persuasio, retoriske fællesskaber, tekstlige genrer, normativitet, apologi og undskyldninger. Den studerende trænes her i at analysere og vurdere retoriske processer og produkter. Derudover oparbejdes kompetencer i at udarbejde og formidle forbedringsforslag til andres kommunikation på baggrund af retorisk analyse.

Prøve

Prøven aflægges som en individuel fri hjemmeopgave i et selvvalgt emne. Opgaven falder i to dele med udgangspunkt i en selvvalgt case. Første del udfærdiges som en retorisk kritisk opgave og anden del som en rådgivende rapport med udpegning og løsningsforslag til kommunikative problemstillinger i den valgte case. Opgavens case og problemformulering godkendes af underviser. Opgavens første del har et omfang på 10-12 sider. Opgavens anden del har et omfang på 2-4 sider.

Modul 4: Masterprojekt

Kun aktuelt hvis du har gennemført modul 1-3.

Masterprojektet tager afsæt i de kompetencer, der er opbygget gennem de tre forudgående moduler. Projektet er en fri akademisk opgave, der kan efterfølges af et praktisk-eksemplificerende perspektiv, såsom konkrete forslag til løsning af kommunikationsopgaver på en arbejdsplads eller organisation. Den enkelte studerende kan inddrage sin erhvervsmæssige erfaring og arbejdssituation. Projektet er skriftligt og kan suppleres af andre medier, fx visuelle.

Prøve

Prøven aflægges som en individuel fri hjemmeopgave med et omfang på 30-40 normalsider. Indgår et praktisk eksemplificerende perspektiv, må dette fylde maksimalt 10 sider af den samlede opgave. Den skriftlige opgave forsvares mundtligt. Forsvarets varighed er 35 min. (inkl. censur).

Et resumé på engelsk vedlægges opgaven med et vejledende omfang på 250 ord. Resuméet indgår modificerende i bedømmelsen med fokus på evnen til at kunne kondensere og præsentere projektets emner. Resuméet indgår ikke i det angivne sideomfang af den samlede opgave.

Uddannelsen skal afsluttes senest 6 år efter, at den er påbegyndt. For studerende indskrevet på enkeltmoduler er den maksimale uddannelsestid 2 år per modul.

Kompetenceprofil

Den studerende skal gennem Masteruddannelsen i retorik erhverve sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Viden om strategisk, målrettet og løsningsorienteret kommunikation, både mundtlig og skriftlig
 • Viden om den retoriske tradition, herunder argumentation, genre og stil
 • Viden om og refleksion over retorisk metode og arbejdsformer, herunder forarbejdningsfaser, situations- og publikumsanalyse samt anvendelse af retoriske strategier i praksis
 • Viden om og refleksion over retorikkens betydning for samfundsdannelse, ledelse og organisationskultur
 • Viden om hovedtræk i retorikkens historie og dennes centrale bidrag til humaniora og samfundsvidenskaberne.

Færdigheder:

 • Evnen til hensigtsmæssigt at udfærdige mundtlig og skriftlig kommunikation, der er målrettet, effektiv og har fokus på modtageren
 • Evnen til at argumentere overbevisende i tale og på skrift
 • Evnen til at analysere, forstå og vurdere forskellige retoriske ytringer ud fra deres offentlige og organisatoriske kontekster
 • Evnen til at forbedre og udvikle egne retoriske ytringer i personlige og professionelle sammenhænge.

Kompetencer:

 • Kompetencer i at deltage sagligt, reflekteret og velargumenteret i organisatoriske og offentlige sammenhænge
 • Kompetencer i at udvikle hensigtsmæssige og relevante retoriske strategier og produkter i forskellige situationer
 • Kompetencer i at kunne anvende retorisk tænkning og metoder i forskellige professionelle eller politiske kontekster
 • Kompetence i at kunne rådgive andre om et retorisk produkt på baggrund af retorisk analyse, strategi og praksis.

Tid og sted for undervisning

Der vil være 4 seminarer a to dage (typisk fredag/lørdag). Seminarerne er delt ligeligt imellem Aarhus Universitet og RUC med undervisning 2 gange hvert sted på skift.

Undervisningen er typisk fra kl. 10-17 om fredagen og kl. 9-16 om lørdagen.

Undervisningsdatoer med forbehold for ændringer:

Modul 3: Forår 2024

Seminar 1: 9.-10. Februar (AU)

Seminar 2: 8.-9. Marts (RUC)

Seminar 3: 5.-6. April (AU)

Seminar 4: 3.-4. Maj (RUC)

Modul 4: Efterår 2024

Seminar: 30.-31. August (RUC)

Modul 1: Efterår 2024

Seminar 1: 30.-31. august (RUC)

Seminar 2: 27.-28. september (AU)

Seminar 3: 25.-26. oktober (AU)

Seminar 4: 22.-23. november (RUC)

Modul 2: Forår 2025

Seminar 1: 31. januar-1. februar (RUC)

Seminar 2: 28. februar-1. marts (AU)

Seminar 3: 4.-5. april (RUC)

Seminar 4: 9.-10. maj (AU)

Modul 3: Efterår 2025

Seminar 1: 5.-6. september (AU)

Seminar 2: 3.-4. oktober (RUC)

Seminar 3: 31. oktober-1. november (AU)

Seminar 4: 28.-29. november (RUC)

Modul 4: Forår 2026

Seminar: 30.-31. januar (AU)

Obs! Undervisningsdatoerne på hjemmesiden er med forbehold for ændringer. Studerende skal løbende orientere sig i Timeplaner eller på Brightspace for aktuelle undervisningsdatoer og tidspunkter.

Adgangskrav

For at blive optaget på Masteruddannelsen i retorik skal du have  gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb.

Erhverserfaring

Ud over uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Vejledningen på Arts studier.

Studieordning og tilhørsforhold

Masteruddannelsen i retorik hører under Arts, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

Generelle informationer


Ansøgning

Hvis du er ny ansøger, skal du søge via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet.

Når du ansøger, skal du uploade

 • dokumentation for din adgangsgivende uddannelse (kopi af eksamensbeviser)
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring (arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel)

Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal indeholde navn og CPR-nummer.

Hvis du allerede er indskrevet på et enkelt modul, kan du søge optagelse til kommende moduler og valgfag på uddannelsen via selvbetjeningen i STADS. Du kan finde en genvej til selvbetjeningen via mitstudie.au.dk.   

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk


Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

Lektor Esben Bjerggaard Nielsen, mail aestebn@cc.au.dk