Aarhus Universitets segl

Nordisk sprog og litteratur

Enkeltfag på deltid

Om Nordisk sprog og litteratur, enkeltfag på deltid

Enkeltfagene henvender sig til alle med en særlig interesse for nordisk litteratur, sprog og kultur fra middelalder til nutid, og som ønsker at fordybe sig i dansk og nordisk litteratur og sprog samt den kultur og de medier, de bliver til i. 

Kurserne tages som enkeltfag og kan enten bruges som ny viden eller genopfriskning på et bestemt område eller som et helt tilvalg rettet mod at opnå undervisningskompetence i dansk i gymnasieskolerne, såfremt du i forvejen har en kandidatgrad. Du skal være opmærksom på, at du kun opnår officiel undervisningskompetence, hvis du i forvejen har en cand.mag./cand. scient.

Tilvalget i Nordisk Sprog og Litteratur består af moduler fra de tre dimensioner, der kendetegner nordisk og danskfaget, dvs. Litteratur, Sprog samt Kultur og medier.  

Det sproglige fagområde fokuserer på sproghistorie, grammatik og pragmatik samt kommunikation-, tekst- og sprogbrugsanalyse. Til fagområdet hører følgende fag: Sproglige byggesten, Sproglig variation og Sprog, tekst og samfund.

Det litteraturhistoriske fagområde fokuserer på stil- og genrehistorie, periodekarakteristika, socialhistorie samt påvirknings- og receptionshistorie. Til fagområdet hører fagene Ældre litteraturhistorie, Nyere litteraturhistorie og Litterær periode, der dog både kan være litteraturhistorisk og litteraturanalytisk præget.

Det litteraturanalytiske fagområde indfører til litteraturanalytiske teoridannelser og opøver den studerende i grundlæggende metodisk anvendelse af de litteraturanalytiske grundbegreber i analyse- og fortolkningsarbejde. Til fagområdet hører: Litteraturlæsning, Litteraturens teori og metode samt Litterær periode, der dog, som skrevet ovenfor, både kan være litteraturhistorisk og litteraturanalytisk præget.

Endelig fokuserer fagområdet Kultur og medier på centrale begreber og metoder i studiet af kultur og medier med henblik på at den studerende opøver en reflekteret kultur- og medieforståelse i en globaliseret nordisk og dansk kontekst. Til dette område hører fagene: Medieanalyse og Mediekultur.  

På Hel-på-del udbydes fagene fra bachelor- og kandidattilvalget på skift, således at man i løbet af ca. 3 år kan bestå de to tilvalg.

Enkeltfagene udbydes så vidt muligt i henhold til den studieordning, der er gældende for vores fuldtidsstuderende i en pågældende periode.

Udbud af enkeltfag

 Forventede udbud i efterår 2024

Enkeltfag Indskrivningsperiode ECTS-POINT STUDIEORDNING
Sproglige byggesten BA-TV      01.09.2024-31.01.2025 5 ECTS (Bachelortilvalg) BA-TV 2021
Litteraturens teori og metode BA-TV 01.09.2024-31.01.2025 10 ECTS (Bachelortilvalg) BA-TV 2021
Litterær periode KA-TV 01.09.2024-31.01.2025 5 ECTS (Kandidattilvalg) KA-TV 2022

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningsdatoer for efteråret 2024 

Med forbehold for ændringer. Hold dig løbende orienteret i din personlige timeplan i Timetable.

Hvis du gerne vil se din personlige timeplan og lokaler, så kan du se dette ved at logge ind på mitstudie.au.dk eller Timetable.au.dk
Oplever du problemer med timeplanerne, kontakt venligst Studiecenter Arts

Enkeltfag Dato og tidspunkt Underviser
Litteraturens teori og metode
(bachelortilvalg) 10 ECTS
Lørdag
d. 14. september
Kl. 13.00-18.00
Ole Thaisen
Søndag
d. 15. september
kl. 09.00-12.00
Fredag
d. 4. oktober
kl. 16.00-21.00 (online)
Lørdag 
d. 5. oktober
kl. 13.00-18.00 (online)
Lørdag
d. 16. november
kl. 13.00-18.00
Søndag
d. 17. november
kl. 09.00-12.00
Fredag
d. 29. november
kl. 15.00-21.00
Sproglige byggesten
(bachelortilvalg) 5 ECTS
Fredag
d. 13. september
kl. 16.00-21.00
Anne Mette Nyvad
Lørdag
d. 14. september
kl. 09.00-12.00
Lørdag
d. 5. oktober
kl. 13.00-18.00 (online)
Søndag
d. 6. oktober
kl. 09.00-12.00 (online)
Fredag
d. 15. november
kl. 16.00-21.00
Lørdag
d. 16. november
kl. 09.00-12.00
Litterær periode
(kandidattilvalg) 5 ECTS
Lørdag
d. 21. september
kl. 09.00-14.00
Lis Norup
Søndag
d. 22. september
kl. 09.00-12.00 (online)
Lørdag
d. 26. oktober
kl. 09.00-14.00
Søndag
d. 27. oktober
kl. 09.00-12.00 (online)
Lørdag
d. 9. november
kl. 09.00-14.00
Søndag
d. 10. november
kl. 09.00-12.00 (online)

Adgangskrav

Enkeltfag fra bachelortilvalget

Adgangskravet til enkeltfag fra bachelortilvalget er, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag på bacheloruddannelsen.

Bachelortilvalget giver adgang til kandidattilvalget i Nordisk sprog og litteratur.

Enkeltfag fra kandidattilvalget 

Adgangskravet til enkeltfag under kandidattilvalget i Nordisk sprog og litteratur er en bestået bacheloruddannelse med centralt fag inden for gymnasiets fagrække samt bachelortilvalg (45 ECTS) i Nordisk sprog og litteratur.

Et bestået bachelortilvalg i Nordisk sprog og litteratur er ikke i sig selv adgangsgivende til kandidattilvalget i Nordisk sprog og litteratur, hvis du ikke har centralt fag indenfor gymnasiets fagrække.

Vi udbyder et begrænset antal enkeltfag pr. semester, der er derfor givet en generel dispensation fra reglen om, at bachelortilvalget skal være afsluttet før enkeltfag på kandidattilvalget kan påbegyndes.

Særlige forudsætninger for optagelse på enkeltfag fra bachelor- og kandidattilvalget

For at du kan få det fylde udbytte af  undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i skandinaviske sprog, engelsk og mindst et andet moderne fremmedsprog.

Vejledning vedrørende optagelse

Opfylder du ikke  adgangskravene beskrevet ovenfor, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på fag er 2. maj (efterår) og 15. november (forår). 

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du logger ind via MitID. 

Hvis du har problemer med at logge ind i DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular eller på telefon 87150911. 

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personlysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for Efter- og videreuddannelse på Arts via mailadressen evu.arts@au.dk

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og Studienævn

Nordisk sprog og litteratur hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Arts har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver. 

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: +45 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Afdelingsleder, Pernille Hermann
Tlf.: +45 8716 3142 
E-mail: norph@cc.au.dk