Aarhus Universitets segl

Master i børns
litteratur og medier

På Master i børns litteratur og medier mødes forskning og praksisbaseret viden. Du vil blive undervist af erfarne forskere inden for området, og du vil indgå i tværfaglige diskussioner med dine medstuderende. Sammen vil vi fordybe os i et bredt udsnit af de tekster og medier, børn og unge møder, herunder børnelitterære tekster og de medier, der knytter sig til børnelitteratur. Uddannelsen beskæftiger sig desuden med børn og unges egen produktion af tekster, deres brug af sociale medier og med de kontekster, børn og unge bruger disse i – skolen, dagtilbuddet, fritidslivet osv.

Du vil på masteruddannelsen erhverve viden om teorier, analytiske tilgange og formidlingsmæssige aspekter med relevans for området. På den baggrund vil du kvalificere og videreudvikle den viden og praksiserfaring, du kommer med, men også få mulighed for at bruge uddannelsen til at bevæge dig i nye retninger.

Du er altid velkommen til at booke en vejledningssamtale og høre mere om uddannelsen.

Venlig hilsen Stine Liv Johansen, uddannelseskoordinator på Master i børns litteratur og medier.

Master i børns litteratur og medier Studerende, dimittender og undervisere fortæller om uddannelsen.

Beskrivelse af uddannelsen

Formål

Masteruddannelsen er relevant for dig hvis du søger en videregående uddannelse med fokus på børns litteratur og medier. Uddannelsen er baseret på en integration af forskningsresultater og praksiserfaring.

Uddannelsen bygger på et bredt og inkluderende begreb om børns litteratur og medier. Den omhandler både det karakteristiske ved børns litteratur og medier samt brugen heraf, formelle og uformelle kontekster hvori børns litteratur og medier indgår, formål og oplevelser omkring børns litteratur og medier samt interaktionen mellem børn og voksne formidlere og producenter.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ansatte og kommende ansatte ved fx

 • forlag
 • folkebiblioteker
 • centre for undervisningsmidler
 • pædagogiske læringscentre

samt

 • selvstændige formidlere og undervisere inden for feltet, og
 • undervisere på pædagog- og læreruddannelsen.

Opbygning

Modul 1: Børns litteratur og medier: teori og historie

 

Formålet med modulet er at give den studerende en indføring i en række centrale spørgsmål om børns litteratur og medier og disses placering i en teoretisk og historisk sammenhæng.
Modulet omhandler overordnet set litteratur- og mediehistoriske beskrivelser af børns og unges litteratur og medier. Det tager udgangspunkt i og lægger op til diskussion af begrebsdannelser og definitioner inden for feltet, herunder afgrænsninger af begreber som tekst, litteratur, medie, barndom og ungdom. I undervisningen diskuteres formål med børns litteratur og medier i historisk og aktuelt perspektiv, såsom oplysning/læring, æstetisk erfaring, leg, underholdning og kommercielle formål. I modulet arbejder den studerende desuden med at vurdere faglitteratur, herunder at kende forskel på formidlende og akademiske tekster.
Modulet giver den studerende et overblik over centrale begreber, historiske udviklingslinjer og markante, aktuelle diskussioner inden for feltet og gør den studerende i stand til at forholde sig til sin egen faglighed i dette perspektiv.

Modul 2: Analyse af børns litteratur, medier og mediebrug

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at anvende litteratur- og medieteoretisk forankrede analysemetoder.
Modulet tager udgangspunkt i børn og unges aktuelle tekster og medier samt nyere tendenser i brug og reception.
På modulet arbejdes med forskellige analytiske tilgange til børns litteratur og medier og disses teoretiske forankring. Den studerende bliver præsenteret for og arbejder med undersøgelser af tekster og mediers form og indhold, genrer, interaktion mellem medier samt børns brug af medier.
Desuden præsenteres den videnskabsteoretiske baggrund for analysemetoderne, og de præsenterede teorier omsættes til analytisk praksis. Der bygges derved videre på den teoretiske og begrebsmæssige rammesætning på modul 1 og den studerende sættes i stand til at  omsættes de præsenterede teorier til analytisk praksis. Desuden bliver den studerende i stand til at analysere værker og genstande samt lave mindre empiriske undersøgelser. Endelig opbygges den studerendes skriftlige udtryksfærdighed i akademisk sammenhæng, bl.a. gennem skriveøvelser.

Modul 3: Børns litteratur og medier: formidling i kontekster

Formålet med modulet er at give den studerende viden om samt kompetencer og færdigheder til at undersøge børn og unges brug af litteratur og medier i specifikke kontekster. Desuden sættes den studerende i stand til at udfolde og vurdere egen formidlingspraksis.
Undervisningen fokuserer på kontekster for børns litteratur og medier i børns fritid, i daginstitutioner, i uddannelsessystemet, i forskellige produktionskontekster samt inden for kulturinstitutioner.
Den studerende introduceres til karakteristika ved de forskellige fagligheder inden for disse områder, herunder muligheder og udfordringer i et forandret medielandskab. Modulet omhandler desuden de praksisser og roller, som børn og voksne udfolder med og omkring børns litteratur og medier samt de teoretiske, metodiske og analytiske rammer for undersøgelser af disse.
Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, den studerende har opnået på uddannelsens to første moduler og sætter disse i spil i et konkret formidlingsprodukt, der kan understøttes af empiriske analyser og vurderinger. 

Modul 4: Masterprojekt

 

 

 

Kun aktuelt, hvis du har bestået modulerne 1-3.

På dette modul arbejder den studerende på grundlag af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet på modul 1-3 med at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.
I dialog med vejleder og medstuderende udarbejder den studerende en problemformulering, der relaterer til udvalgt teori, og den studerende vælger en metode, som kan danne grundlag for en analyse af et afgrænset område, fx af et eller flere værker, reception, brug eller eksempler på formidling af børns litteratur og medier.
På de to seminardage i modulet er der bl.a. fokus på, at projekterne forholder sig til aktuel international forskning samt tværfaglige sammenhænge.
Desuden bliver der gennem vejledning individuelt og i grupper lagt vægt på skriftlig og mundtlig formidling af forskningsbaseret viden, både i akademiske og formidlingsmæssige sammenhænge. Projektet er skriftligt og kan suppleres af andre medier, fx visuelle.
Modulet skaber grundlag for, at den studerende kan bygge bro mellem forskningsbaseret viden og praksis, idet masterprojektet både skal benytte sig af de erhvervede akademiske færdigheder og være formidlet på en måde, så masterprojektet fremstår som relevant i forhold til praksis inden for feltet

 

 

Uddannelsen skal afsluttes senest 6 år efter, at den er påbegyndt. For studerende indskrevet på enkeltmoduler er den maksimale uddannelsestid 2 år per modul.  

Tid og sted for undervisning

Undervisningsdatoer for modul 1, efterår 2024

Antal undervisningsdage: Undervisningsdagene ligger i 4 blokke a 2-3 dage.

 • 5.-6. september
 • 2.-4. oktober
 • 30.-31. oktober og 1. november
 • 21.-22. november

Med forbehold for ændringer. Hold dig løbende opdateret efter optagelse på Brightspace og Timeplaner for ændringer.

Læs mere under FAQ.

Adgangskrav

Adgangskrav til Master i børns litteratur og medier og enkeltmoduler på denne uddannelse er:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fortrinsvis inden for humaniora, f.eks. i nordisk sprog og litteratur eller litteraturvidenskab eller cand.pæd. i dansk eller cand. scient. bibl.
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse, f.eks. som folkeskolelærer med linjefag i dansk
 • en relevant professionsbacheloruddannelse, f.eks. som folkeskolelærer med liniefag i dansk
 • en relevant diplomuddannelse i eksempelvis dansk eller læsning eller
 • en bibliotekaruddannelse fra Danmarks Biblioteksskole/IVA, Københavns Universitet

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det afgørende, at uddannelserne ud over børnelitteratur indeholder et væsentligt element af relevant pædagogisk teori eller anden formidlingsteori eller et væsentligt element af litteraturfaglig teori.

Ved studiestart forventes de studerende at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk, norsk, svensk og i begrænset omfang på tysk eller et andet fremmedsprog.

Erhvervserfaring

Adgang til uddannelsen forudsætter mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Aarhus Universitet forbeholder sig ret til at gennemføre en obligatorisk vejledningssamtale forud for optagelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Studieordning og tilhørsforhold

Masteruddannelsen i børns litteratur og medier hører under Arts, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Studienævnet ved Instittut for Kommunikation og Kultur har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

Ansøgning

Hvis du er ny ansøger, skal du søge via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet.

Når du ansøger, skal du uploade

 • dokumentation for din adgangsgivende uddannelse (kopi af eksamensbeviser)
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring (arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel)

Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal indeholde navn og CPR-nummer.

Hvis du allerede er indskrevet på et enkelt modul, kan du søge optagelse til kommende moduler og valgfag på uddannelsen via selvbetjeningen i STADS. Du kan finde en genvej til selvbetjeningen via mitstudie.au.dk.   

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvad siger de studerende?

Master i børns litteratur og medier Studerende, dimittender og undervisere fortæller om masteruddannelsen i børns litteratur og medier.

Interviews

Mød underviserne

Nina Christensen

- Jeg underviser primært i masteruddannelsens børnelitterære dele, i forbindelser mellem børns medier og barndomsopfattelser og i det historiske stof. Jeg er koordinator for uddannelsen, så det er mig, man skal kontakte med spørgsmål.

- Min forskning omhandler overordnet set børne- og ungdomslitteratur. Jeg har især arbejdet med børnelitteraturhistorie og børnelitteratur mellem skrift, lyd og billede, herunder billedbøger. For tiden arbejder jeg på et tværfagligt projekt om udviklingen af et marked for børnebøger og børns brug af bøger i første halvdel af 1800-tallet.

- Jeg er optaget af, hvordan bogen som medie udvikler sig i dag i samspil med andre medier. Den digitale udvikling har både skabt et større fokus på bogen som fysisk objekt, og der udkommer mange bøger i papirform i dag, hvor udformning, format, illustrationer og skriftbillede spiller en stor rolle for læseoplevelsen. Samtidig udvider de digitale bøger vores forståelse af, hvad litteratur kan, og de peger på interaktion og leg som på en gang kontinuerlige og nye elementer i børnelitteratur.

Stine Liv Johansen

- Jeg underviser og vejleder især i de dele af masteruddannelsen, der handler om digitale medier og børn og unges brug af disse. Og så er jeg metodenørd og bidrager med viden og konkrete øvelser i forhold til kvalitative metoder som interviews og observation, både online og offline.

- Min forskning omhandler børn og unges mediebrug i bred forstand. De digitale platforme byder på nye muligheder og har blandt andet betydning for, hvordan børns fællesskaber og legekultur ser ud i dag. Pt forsker jeg i, hvordan børn og unge bruger YouTube, både som tilskuere, men i høj grad også som producenter af indhold.

- Jeg synes at YouTube – og andre platforme som eksempelvis Instagram – er interessante og fede, fordi der er plads til at nørde helt vildt med noget, der er absolut unyttigt og pjattet og ikke bare kan sættes på en læringsformel. For eksempel computerspil, slim og squishies og mode og make-up. Jeg tror, at børn og unge har brug for et sted, hvor der er plads til den slags – og det burde voksne forstå og anerkende i højere grad.  

 

Ud over Nina og Stine vil du på masteruddannelsen møde andre forskere tilknyttet Center for Børns Litteratur og Medier og undervisere fra andre dele af Aarhus Universitet samt gæstelærere.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk


Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

Uddannelseskoordinator og underviser Stine Liv Johansen
Tlf.: 8716 2029
E-mail: stineliv@cc.au.dk

FAQ om uddannelsen

Hvornår foregår undervisningen på Masteruddannelsen i børns litteratur og medier?

Undervisningen forløber over 10 undervisningsdage pr. modul/halvår. Undervisningsdagene ligger i 4 blokke a 2-3 dage. Første undervisningsblok ligger torsdag-fredag, anden og tredje blok onsdag-fredag, og den sidste undervisningsblok ligger torsdag-fredag. På fjerde modul (masterprojekt) er der to undervisningsdage, herudover individuel vejledning.

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge på uddannelsen (inkl. undervisning og eksamen)?

Arbejdsbyrden svarer til et halvtidsstudie, dvs. 18,5 timer om ugen - i perioder lidt mere, i andre mindre. Det kan fx svare til at læse to aftener om ugen og en dag i weekenden, men man kan selvfølgelig tilrettelægge det, som man vil.

Maksimal studietid:

Uddannelsen skal afsluttes senest 6 år efter, at den er påbegyndt. For studerende indskrevet på enkeltmoduler er den maksimale uddannelsestid 2 år per modul.    

Kan jeg deltage, hvis jeg bor langt fra Aarhus?

På første undervisningsdag i hvert modul begynder undervisningen kl. 10.15, så man kan nå frem, hvis man har længere rejsetid. Ca. halvdelen af det nuværende masterhold kommer fra Sjælland.

Er det en mulighed at overnatte i Aarhus?

På det nuværende hold har de studerende ofte taget 1 eller 2 overnatninger i Aarhus, i alt 6 overnatninger pr. modul. De har boet hos venner eller på lavprishoteller som CabInn eller WakeUp. Det koster pt. 400-500 kr. pr. overnatning.

Er det realistisk at gennemføre Masteruddannelsen i børns litteratur og medier, når man har fuldtidsjob og små børn?

Der er altid nogen på holdet med små børn. Hvis du har mulighed for at gå ned i tid i den periode, du går på masteruddannelsen, er det en overvejelse værd, men vi tilrettelægger uddannelsen med den forudsætning, at I har fuldtidsjob. Vores erfaring er, at det er krævende, men også at det giver nye kræfter at tage uddannelsen.


Har du andre spørgsmål?

Hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at booke en vejledningssamtale med uddannelseskoordinator og underviser på uddannelsen Stine Liv Johansen (stineliv@cc.au.dk), som du også gerne må henvise din leder til, hvis han eller hun har spørgsmål.