Aarhus Universitets segl

Særskilt modul i
Digital myndiggørelse

Beskrivelse af modul

Formål

Der er et stigende behov for digital myndiggørelse af gymnasieundervisere på de danske gymnasier, for at disse kan bidrage til at udvikle danske gymnasieelevers sprog om og stillingtagen til digitalisering, og dermed elevernes digitale myndiggørelse. Gymnasieundervisere får, som studerende i modulet, muligheden for at åbne gymnasieelevers øje for, at teknologi kan være en erkendelsesvej inden for de enkelte fagligheder i gymnasiet i dag.

Det særskilte modul i digital myndiggørelse henvender sig til gymnasieundervisere og har til formål at give den studerende en faglig funderet forståelse for digital teknologis betydning for individ, fællesskaber og samfund. I den sammenhæng betegner ’digital myndiggørelse’ evnen til at kunne begå sig kritisk, konstruktivt og refleksivt i en digitaliseret verden.

Modulet sætter den studerende i stand til at integrere perspektiver på digitalisering og digital teknologi i egne undervisningspraksisser og dermed i gymnasieelevernes uddannelses- og dannelsesorienterede erkendelsesprocesser. Endvidere vil den studerende kunne formidle og styre diskussioner med gymnasieelever med udgangspunkt i analyse af digitale artefakter.

Modulet giver den studerende faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og digitale artefakters konsekvenser inden for deres eksisterende faglighed. Det sker gennem en introduktion til centrale teoretiske perspektiver på digital myndiggørelse, som kan styrke den studerendes evne til på et teoretisk grundlag at gennemføre egen undervisning inden for digital myndiggørelse.

Intentionen er, at den studerende erhverver faglige og pædagogiske forudsætninger for selvstændigt at skabe nye undervisningsforløb og varetage undervisning, der styrker gymnasieelevernes forudsætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et samfund, hvor digitale teknologier i stigende omfang er katalysatorer for forandringer.

Modulet har relevans for gymnasieundervisere, der ønsker at arbejde med digital myndiggørelse inden for gymnasieskolens eksisterende fagpalette og opnå færdigheder i at formidle dette videre i en gymnasieundervisningssammenhæng.

Modulet i digital myndiggørelse arbejder ud fra et alment uddannelsesperspektiv og med afsæt i gymnasiedidaktikkens betingelser, som den er repræsenteret ved det alment teoretiske pædagogikum.

Det særskilte modul i digital myndiggørelse tilrettelægges på deltid, således at modulet kan følges af personer med fuldtidsarbejde. 

Målgruppe

Modulet har relevans for gymnasieundervisere, der ønsker at arbejde med digital myndiggørelse inden for gymnasieskolens eksisterende fagpalette og opnå færdigheder i at formidle dette videre i en gymnasieundervisningssammenhæng. 

Modulet i efteråret 2022 henvender sig til hhv. samfundsfagslærere og biologi.

Det særskilte modul i digital myndiggørelse tilrettelægges på deltid, således at modulet kan følges af personer med fuldtidsarbejde.

Adgangskrav

Optagelse på modulet forudsætter, at du har en adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring samt gennemført pædagogikum.

Adgangsgivende uddannelser er en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige, humanistiske eller naturvidenskabelige hovedområde.

Relevant erhvervserfaring er f.eks. gymnasieundervisning eller tilsvarende i et fagområde, hvor man har central- eller sidefagskompetence.

Adgangsbegrænsning

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier: 

- central- eller sidefagskompetence i samfundsfag eller biologi

- først-til-mølle-princippet

Undervisningsdatoer for efteråret 2022

Modulet er tilrettelagt som tre fulde seminardage.

  • 25. oktober 2022 
  • 15. november 2022 
  • 6. december 2022 

Med forbehold for ændringer.

Aarhus Universitet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Studieordning og tilhørsforhold

Særskilte moduler har egen bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om særskilte moduler.

Du kan i kursuskataloget læse mere om eksamensformer samt om hvilke faglige kompetencer, du opnår.

Modulet hører under Studienævnet på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk


Spørgsmål til det faglige indhold på modulet

Marie-Louise Wagner
E-mail: mlw@cc.au.dk