Aarhus Universitets segl

Mellem sprog og eksistens

Thomas Hebsgaard Nielsen

Nærværende artikel var oprindelig skrevet som første konferensopgave i et magisterprojekt, hvis overordnede sigte var ironiens rolle i litteraturen efter modernismens gennembrud – og som sådan er det artiklens ambition at fungere som en indledende præsentation af nogle relevante problemkomplekser og teoridannelser. Teksten vil arbejde indenfor det felt, man med en bred betegnelse kunne kalde 'ironiens funktion i moderniteten', og hermed er allerede foretaget et væsentligt metodisk greb: Jeg har med denne formulering angivet min undersøgelses genstandsfelt, idet rammerne for nærværende undersøgelse er moderne kultur i bred forstand (dvs. ikke begrænset til det specifikt æstetiske). Termen 'det moderne' er imidlertid – ligesom søstertermerne 'modernitet' og 'modernisme' – et mangehovedet uhyre, der kan bruges (og bliver brugt) på umådeligt forskellig vis, og en indledende terminologisk opklaring synes derfor her på sin plads.

Åbn hele dokumentet i pdf-format >>