Aarhus Universitets segl

Paul Diderichsens bibliografi

Bibliografi over Paul Diderichsens arbejder 1928-1968

Bibliografi over Paul Diderichsens trykte arbejder, (kun ganske enkelte stencilerede mss. medtaget). Udarbejdet af Clara Johansen i samarbejde med Eli Fischer-Jørgensen.

 

Forkortelser:

PD: Paul Diderichsen

BCLC: Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague.

TCLC: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague.

 

1928. [Anmeldelse på tysk]. Leopold Magon: Ein Jahrhundert geistiger und literarischer Beziehungen zwischen Deutschland und Skandinavien 1750-1850, Erster Band: Die Klopstockzeit in Dänemark, Johannes Ewald. Dortmund, 1926. Euphorion, 29: s. 282-89.

 

1930. [Anmeldelse]. Anker Jensen: Studier over H.C. Andersens Sprog. Haderslev, 1929. Danske Studier 1930, s. 169-74.

 

1931. Lip – liude, Loe – lojen, Lolk – louvere, Loyal – luevarm. Ordbog over det danske Sprog, XII.

 

1932. Lyt – Læer, Mas – Mechanismus, Membran – menløs. Ordbog over det danske Sprog, XIII.

 

1933a. [Redaktør]. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1933-1950 (København 1934-51) (red.: PD).

 

1933b. Mie – mimse, Mine – mire, Mos – Mosør, Mærl – Møjsommelighed, naae – Nasturtie, Nik – nodre, Nu – nuværende. Ordbog over det danske Sprog, XIV.

 

1934a. nøjagteligen – Okultis, opride – Opsømning, Os – Ovation. Ordsprog over det danske Sprog, XV.

 

1934b. Om Brugen af det sammenfattende þa i østnordisk Lovsprog. Studier tilegnede Verner Dahlerup, 1934, s. 92-101. Også i Danske Folkemaal, 8: s. 92-101 (tillægsbind), og Sprog og Kultur, 3: s. 92-101 (tillægsbind).

 

1935a. Texthistoriske Bemærkninger til Reuelaciones Sancte Birgitte. Acta Philologica Scandinavica, 10: s. 232-49.

 

1935b. Rektor Krarup paa Katederet. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 13: s. 2.

 

1936a. Pal – palæpudset, Piccolo – Pikør, P-Maal – polær, pro – Propøl. Ordbog over det danske Sprog, XVI.

 

1936b. Prolegomena til en metodisk dansk Syntax. [Med udgangspunkt i Ries’ Sætningsdefinition; se J. Ries: Was ist ein Satz? Prag, 1931]. Forhandlinger paa det ottende nordiske Filologmøde i København 1935, s. 41-46. Også i 1966b, s. 21-24.

 

1936c. Om ortografiske Systemer og Lydsystemer i Gammeldansk. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1935, s. 2-4.

 

1936d. [Autoreferat]. Diskussionsindlæg i anledning af C.A. Bodelsens meddelelse 14/11-1935: The Expanded Tenses in Modern English. BCLC 1935, s. 12.

 

1936e. Filologisk Litteraturforskning. [I anledning af Harry Andersen: Studier i Johannes V. Jensens Lyrik. Verseteknik, Sprog og Stil, I. 1936]. Danske Studier 1936, s. 173-78.

 

1937a. [Udgiver]. Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter (udg.: PD). Udgivet for Universitets-jubilæets danske Samfund, 3 bd.: nr. 292, nr. 310 og nr. 314. København, 1931-37. LXIV + 424 s.

 

1937b. [Redaktør]. Fra Rask til Wimmer: Otte Foredrag om Modersmaalsforskere i det 19. Aarhundrede. Udgivne af Selskab for nordisk Filologi. – Heri PD: Forord, s. 1-6. Kronologisk oversigt over de i Foredragene nævnte sprogvidenskabelige Arbejder, s. 135-41.

 

1937c. Pug – pulvret, Raf – raltet, Rek – Remværk, Rid – ridt, Rom – Rorviser. Ordbog over det danske Sprog, XVII.

 

1937d. Til St. Hansaften-Spil. Danske Studier 1937, s. 179-81.

 

1937e. Om den danske Sætnings Struktur. Selskab for nordisk Filologi Aarsberetning for 1936, s. 5-6.

 

1937f. Selskab for nordisk Filologi 1912-37 (Selskab for germansk Filologi 1897-1912). Selskab for nordisk Filologi, København. 15 s.

 

1937g. Niels Rudolph Gade. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 15: s. 33-35.

 

1938a. Karl Bühlers Sprachtheorie. BCLC 1936-37, 3: s. 10-11.

 

1938b. Über das unpersönliche und das relative der im Dänischen. Ibid., s. 19-22.

 

1938c. Probleme der altdänischen Orthographie. Acta Philologica Scandinavica, 12: s. 116-69.

 

1939a. Ræ – rækværk, Saison – Salsværelse, separate – Sibøtte, Sie – Sigde, I. Sin – III. Sin. Ordbog over det danske Sprog, XVIII.

 

1939b. Om Pronominerne sig og sin. Acta Philologica Scandinavica, 13: s. 1-95.

 

1939c. Akcent – Synkope – Omlyd. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1937-38, s. 5-7. Også i 1966b, s. 27-29.

 

1939d. [Anmeldelse]. Otto Jespersen: Analytic Syntax, 1937. Acta Linguistica, 1: s. 200-205.

 

1940a. skioue – skizzere, Sko – skoldvarm, Skoling – Skoute, Skryd – skrævs. Ordbog over det danske Sprog, XIX.

 

1940b. Barnmynd og arfbet. En retsfilologisk Undersøgelse. Arkiv för nordisk filologi, LV: s. 297-315.

 

1940c. Realitet som grammatisk Kategori. Nysvenska Studier, 1939, XIX: s. 69-91. Også i 1966b, s. 31-46.

 

1940d. Kingos Salmer i Nutidens Kirkeliv. Kristeligt Dagblad, 28/1-1940.

 

1941a. [Disputats]. Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks. 252 s. Universitets-jubilæets danske Samfund, Skr. Nr. 327. Acta Philologica Scandinavica, 15: s. 1-252.

 

1941b. Slap – Slavver, slinde – slive, sno – Snovægt, Snæbber – snøvse, Son- – Sorrig.  Ordbog over det danske Sprog, XX.

 

1941c. [Autoreferat]. Diskussionsindlæg i anledning af Serge Karcevskis meddelelse 22/2-1940: Deux proposition dans une même phrase. BCLC, 1939-40, VI: s. 8-9.

 

1941d. [Selvbiografi]. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1941, s. 142-44.

 

1941e. Fremskridt i Sproget. [I anledning af Otto Jespersen: Efficiency in Linguistic Change. København, 1941]. Kristeligt Dagblad, 2/7-1941.

 

1941f. En nordisk Filolog af stort Format. Marius Kristensen til Minde. Kristeligt Dagblad, 5/11-1941.

 

1943a. Spin – Spindstof, Spot – Spret, Sprinkel – Sprogøre, Spøg – spøtte, Stang – starve, Staude – Stearinlys, Stim – stivøjet. Ordbog over det danske Sprog, XXI.

 

1943b. Mindeord over Professor Viggo Brøndal. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1942, s. 3-4.

 

1943c. [Anmeldelse]. J. Fourquet: L’ordre des éléments de la phrase en germanique ancien, Paris, 1938. Acta Linguistica, 1942-43, 3: s. 57-61.

 

1943d. [Anmeldelse]. In memoriam Kr. Sandfeld. Kristeligt Dagblad, 27/2-1943.

 

1943e. Viggo Brøndal. 1887-1842. Gads danske Magasin, 37: 84-97.

 

1943f. [Anmeldelse]. Kampen om Sproget. [Om Otto Jespersen: Sproget. Barnet – Kvinden – Slægten, 1941; Vilh. Grønbech: Sprogets Musik, 1943; Viggo Brøndal: Essais de Linguistique générale, 1943]. Ibid., s. 502-20.

 

1943g. Jens Høysgaard. Berlingske Aftenavis, 15/12-1943. Også i 1964b, s. 11-19.

 

1944a. Dansk Grammatik. I. Ordlære. II. Syntax. [København 1942-44]. 267 s. Stencileret.

 

1944b. Stosbræt – Straavæv, Stræb – strævsom, Stub – studsøret, Stæs – støbsætte, Su – Suffløse, Sus – Suverænitet, Svee – svemme. Ordbog over det danske Sprog, XXII.

 

1944c. »Nordisk Målstræv«. Påkrævet? Gennemførligt? Lønsomt? Nordisk tidskrift utgivet av Letterstedska Föreningen, XX: s. 529-37.

 

1944d. Perfektparticipium – Supinum – Verbaladjektiv i Dansk og Svensk. Festskrift till Jöran Sahlgren, s. 263-83. Arkiv för nordisk filologi, LVIII: s. 263-83.

 

1944e. [Anmeldelse]. Karl Gustav Ljunggren: Adjektivering av substantiv i svenskan, 1939, og Objekt och adverbial, 1942. Arkiv för nordisk filologi, LIX: s. 297-311.

 

1944f. [Anmeldelse]. Fra Fortolkning til Eksistenskritik. [Emil Frederiksen: Fra Saxo Grammaticus til Hjalmar Gullberg. Essays. 1944]. Gads danske Magasin, 38: s. 465-75.

 

1944g. Mindeord over Professor Otto Jespersen. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1943, København, s. 3-4.

 

1944h. Wimmer, Ludvig F.A. Dansk biografisk Leksikon XXVI: s. 35-45.

 

1944i. Wiwel, H.G. Ibid., s. 184-88.

 

1944j. Arnholtz, Arthur. Dansk biografisk Leksikon, XXVII (supplement): s. 33-34.

 

1944k. Hansen, Aage. Ibid., s. 245-46.

 

1944l. Moltke, Erik. Ibid., s. 385-86.

 

1944m. [Kronik]. Grammatikkens Sjæl. Berlingske Aftenavis, 8/2-1944. Også i 1964b, s. 20-27.

 

1944n. [Kronik]. »Nordisk Målstræv«. Berlingske Aftenavis, 3/1-1944.

 

1944o. [Kronik]. Sprogavl og Sprogværn. Berlingske Aftenavis¸ 9/8-1944. Også i 1964b, s. 28-34, og Frisprog, Riksmålsbevegelsens avis, 20/3-1965.

 

1944p. [Kronik]. Skal vi tale Nordisk? Berlingske Aftenavis, 29/8-1944.

 

1944q. [Kronik]. Nyt fra dansk Dialektforskning. [I anledning af Anders Bjerrum: Fjoldemålets Lydsystem, 1944]. Berlingske Aftenavis, 22/9-1944.

 

1944r. [Kronik]. Lærkesang over Slagmarker. Berlingske Aftenavis, 17/11-1944. Også i 1964b, 76-82.

 

1944s. [Anmeldelse]. Det ny Testamente paa moderne Dansk. [Det nye Testamente gengivet af danske Digtere. København, 1944]. Berlingske Tidende, 2/12-1944.

 

1944t. Biskop Hoffmeyers Oversætterprincipper. Berlingske Tidende, 12/12-1944.

 

1945a. Thomas Kingo: Samlede Skrifter. (udg.: Hans Brix, F.J. Billeskov Jansen og PD). København, 1939-45.

 

1945b. Runer og runeforskning i nordisk belysning. [I anledning af det nye danske runeværk]. Nordisk tidskrift utgivet av Letterstedska Föreningen, XXI: s. 319-34.

 

1945c. [Anmeldelse]. Aage Hansen: Peder Syvs danske Ordsprog, 1944, Ibid., 266.

 

1945d. Dansk Sætningsanalyse. Dens Formaal og Metode. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, Nr. 1, juni 1945. 8 s.

 

1945e. Intelligensen og Samfundet. [I anledning af Hal Koch: De intellektuelles forpligtelse. Gads danske Magasin, 39: s. 73-79 og Theodor Geiger: Intelligensen. De andligt skapandes uppgift och öde i samhället. Stockholm, 1944]. Gads danske Magasin, 39: s. 282-97.

 

1945f. [Kronik]. Reaktionær Æstetik. [I anledning af Strawinsky: Mit Livs Historie, 1943]. Berlingske Aftenavis, 16/1-1945.

 

1945g. [Kronik]. Sprogvidenskaben og den almene kultur. [I anledning af Johannes Smith: Verber og Kvinder, 1944]. Berlingske Aftenavis, 12/3-1945.

 

1945h. [Kronik]. Norden og Kontinentet. [I anledning af Fritz Askeberg: Norden och kontinenten i gammal tid. Studier i forngermansk kulturhistoria, 1944]. Berlingske Aftenavis, 28/5-1945.

 

1946a. Elementær dansk Grammatik. København. XVI + 299 s., se 1944a.

 

1946b. Syramme – Systue, Tane – Tapventil, Te – Teglværk, Tesalon – Tibold, tie – Tikæmper, Tip – Tiøre. Ordbog over det danske Sprog, XXIII.

 

1946c. [Autoreferat]. Indledning til Diskussionen om den sprogteoretiske Situation i lingvistisk og erkendelsesteoretisk Belysning. [I anledning af Louis Hjelmslev: Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse, 1943]. Selskab for nordisk Filologi, Aarsberetning for 1944-45, s. 5-7.

 

1946d. Poetisk og prosaisk Sætningsbygning i nordisk Middelalderlitteratur. Ibid., s. 15.

 

1946e. Heltesværd og Rævemoral. [I anledning af Carl Roos: Homo Sum. København, 1946]. Gads danske Magasin, 40: s. 629-40. Afsluttende spørgsmål til Professor Carl Roos. Ibid., s. 649-50.

 

1946f. Antigone. Bladet København, 13/10-1946.

 

1947a. [Redaktør]. Det første Nordistmøde i København 24.-26. Jan. 1946 (ed.: [sammen med:] Poul Andersen og Johs. Brøndum-Nielsen). 132 s.  Også i Acta Philologica Scandinavica, XIX: s. 1-132. – Heri PD: Maal og Midler i Nutidens nordiske Filologi. Indledning, s. 62-77. Også i 1966b, s. 80-93. Afsluttende Bemærkninger, s. 89-96. Også i 1966b, s. 93-94. Diskussionsindlæg om: Fælles Retningslinier for Undervisningen i nordisk Filologi ved de nordiske Universiteter, s. 119.

 

1947b. [Anmeldelse]. Chr. Westergaard-Nielsen: Laaneordene i det 16. Aarhundredes trykte islandske Litteratur. Bibliotheca Arnamagnæana VI. København 1946. Arkiv för nordisk filologi, 62: s. 280-86.

 

1947c. Godt og daarligt Sprog. Ledetraad ved Folkelig Universitetsundervisning, Nr. 212, udgivet af Folkeuniversitetsudvalget, 4 s. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1965, 3: s. 129-36.

 

1947d. Humanistisk Videnskab. Gads danske Magasin, 41: s. 466-81. Også i 1964b, s. 50-75.

 

1947e. [Kronik]. Med Stort eller lille? Berlingske Aftenavis, 7/1-1947.

 

1948a. Træl – Træner, Tænd – tænkværdig. Ordbog over det danske Sprog, XXIV.

 

1948b. Scandinavian Philology. The Humanities and the Sciences in Denmark during the Second World War, s. 128-38.

 

1948c. [Anmeldelse]. Ernst Cassirer: An Essay on Man, An Introduction to a Philosophy of Human Culture, 1944. Theoria. A Swedish Journal of Philosophy and Psychology, 14: s. 100-103.

 

1948d. Fremstillingsøvelser i alle fag. Gymnasieskolen, 31: s. 557-58.

 

1948e. Europæisk Universitet i Alperne. Gads danske Magasin, 42: s. 571-58.

 

1948f. [Kronik]. Middelalderens Love i Nutidsbelysning. [I anledning af Danmarks gamle Love ved Erik Kroman og Stig Iuul. 1945-48]. Berlingske Aftenavis, 5/4-1948.

 

1948g. [Kronik]. Modersmaal og Folkeoplysning. Berlingske Aftenavis, 30/4-1948.

 

1948h. [Kronik]. Filologerne og Modersmaalet. Berlingske Aftenavis, 30/9-1948.

 

1949a. Morpheme Categories in Modern Danish. Recherches structurales 1949. Interventions dans le débat glossématique. Publiées à l’occasion du cinquantenaire de M. Louis Hjelmslev. TCLC, 5: s. 134-35. Også i 1966b, s. 148-68.

 

1949b. Réponse à question III. «Peut-on poser une définition universellement valable des domains respectifs de la morphologie et de la syntaxe?». Actes du sixième congrès international des linguists (Paris), s. 276-79.

 

1949c. [Resumé på fransk]. Realitet som grammatisk Kategori, 1940 (nr. 32): Ibid., s. 131-32.

 

1949d. Danish Pronunciation. [Key to Grammophone Record, written for the American Graduate School in Denmark]. 19 s.

 

1949e. Liv og Tanke. [I anledning af F.J. Billeskov Jansen: Inderlighed og Klarhed. Tolv Essays, 1948]. Gads danske Magasin, 43: s. 21-31.

 

1949f. Vestlig videnskab bag jerntæppet. Ibid., s. 96-101.

 

1949g. Nutidsdansk. [I anledning af Kaj Bom: Slang – argot – jargon, 1948, og Erling Rehling: Skriftlig Form, 1948]. Ibid., s. 233-44.

 

1949h. Sprogvidenskab og humanisme [sammen med:] Povl Johs. Jensen. Ibid., s. 360-84. – Heri PD: Nye perspektiver i sprogvidenskaben, s. 367-74, og diskussionsindlæg, s. 375-83.

 

1949i. [Uddrag af trolletale, 14/1-1949]. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 27: s. 1-3.

 

1949j. [Kronik]. Nekrolog over et tidsskrift. Berlingske Aftenavis, 18/2-1949. Også i 1964b, s. 83-91.

 

1949k. [Kronik]. Studium og Undervisning. Berlingske Aftenavis, 1/4-1949.

 

1949l. [Kronik]. Sprog og algebra. Berlingske Aftenavis, 1/10-1949.

 

1950a. Essentials of Danish Grammar. [Written for the American Graduate School in Denmark]. 32 s. Stencileret.

 

1950b. Grammatik, komma og genfortælling. GKL. Medlemsblad for Gentofte Kommunlærerforening, 14: s. 96-97.

 

1950c. Forslag til honorering af professorers videnskabelige sekretærhjælp. Videnskabsmanden, 4: s. 31-32.

 

1951. Carlsberg-fondets jubilæum [sammen med:] Niels Arley, Johannes Brøndsted, Torben Lund og Magnus Degerbøl. Videnskabsmanden, s. 5: 52.

 

1952a. Valhal – Valmuld. Ordbog over det danske Sprog, XXVI.

 

1952b. De tre hovedarter af grammatisk forbindelse. Bidrag til en analyse af lingvistikkens metasprog. Festskrift til L.L. Hammerich på tresårsdagen den 31. juli 1952, s. 89-104. Også i 1966b, s. 193-209.

 

1952c. Nordisk Sommer Universitet. Nordisk Sommer Universitet 1951. Årsagsproblemet. (Moderne Videnskab. Orientering og Debat I), s. 7-9.

 

1952d. Strukturelle og historiske synspunkter inden for sprogvidenskaben. Ibid., s. 188-95.

 

1952e. Sprogvidenskab. Ibid., s. 260-62.

 

1952f. M. Hammerich et ses méthodes. [I anledning af L.L. Hammerich: Les glossématistes danois et leurs méthodes. Acta Philologica Scandinavica]. Acta Philologica Scandinavica, 21: s. 87-97.

 

1952g. Dernière réponse à M. Hammerich. Ibid., s. 102-104.

 

1952h. Sprog og Livssyn [sammen med:] H.V. Brøndsted og Povl Bagge. Videnskab og Livssyn (Mennesket i Tiden VIII), s. 9-38.

 

1953a. Danish Pronunciation. [Key to Grammophone Record, written for the Danish Graduate School for Foreign Students]. 2. revised ed. 20 s. Se 1949d.  

 

1953b. Bidrag til en analyse af det danske skriftsprogs struktur. Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning for 1951-52, s. 6-22. Også i 1966b, 11: s. 169-88.

 

1953c. Svar på Anders Wedbergs Kritiska reflexioner över några grundbegrepp i den Hjelmslevska »glossematiken« (rekonstrueret og uddybet på væsentlige punkter). Semantiske problemer. Innledningsforedrag og diskusjonsreferater fra Krets 5, Nordisk Sommeruniversitet, 2. sesjon, Ustaoset 1952. Oslo, s. 46-53. Stencileret.

 

1953d. [Referat]. Diskussionsindlæg om Isomorfin mellan språkligt uttryck och innehåll. Nordisk Sommer Universitet 1952. Menneske og miljø. (Moderne videnskab. Orientering og debat II), s. 176-77.

 

1953e. Bedømmelse af den nordisk-filologiske prisafhandling for 1952 [sammen med:] Poul Andersen: »Ordaccent (herunder stød) i en dansk dialekt«. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af universitetets årsfest november 1953, s. 227-30.

 

1953f. Betænkning om videnskabelig rekrutering i Danmark [sammen med:] Niels Arley. Videnskabsmanden, 7: s. 6-8.

 

1953g. F.B.V.A.s betænkning om videnskabelig rekrutering [sammen med:] Niels Arley. Ibid., s. 38-40.

 

1953h. [Kronik]. Retskrivnings-kineseri og karakterreguladetri. Politiken, 10/6-1953.

 

1954a. [Indlæg i indledende diskussion om] Vetenskapens funktion i samhället. Nordisk Sommer Universitet 1953. Vetenskapens funktion i samhället. (Moderne videnskab. Orientering og debat III), s. 31-35.

 

1954b. Semantiske problemer i logik og lingvistik. Ibid., s. 248-78. Også i 1966b, s. 215-44.

 

1954c. Diskussionsindlæg i anledning af Kaj Boms foredrag 24/9-1953 om planerne for en ordbog over det ældste danske sprog. Referat ved selskabets sekretær. Selskab for norfisk Filologi. Årsberetning for 1953, s. 7-9.

 

1954d. Erkendelse og afgørelse. Om ordet »ansvar« i forkyndende sprog. [I anledning af K. Olesen Larsen: Videnskaben og mennesket. København 1954]. Perspektiv, 1(8): s. 18-25.

 

1954e. Accessionskatalog på en ny måde. Videnskabsmanden, 8: s. 11-12.

 

1954f. Nordiske symposier. Ibid., s. 22.

 

1954g. [Kronik]. Sproghistorien og det evigt danske. [Anmeldelse af Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie, III. København 1953]. Berlingske Aftenavis, 16/1-1954.

 

1955. Synspunkter på sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle spørgsmål. Dansk pædagogisk Tidsskrift, 3: s. 74-90, s. 124-37, s. 177-85 og s. 263-80.

 

1956a. Hans Adolph Brorson: Samlede skrifter I-III. Ved L.J. Koch. (Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under tilsyn af PD og Ejnar Thomsen), 1951-56.  – Heri PD: Filologisk redegørelse for de vigtigste tryk og håndskrifter, bd. III: s. 423-80.

 

1956b. Flensborg stadsret. Nogle teksthistoriske bidrag. Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, Aarhus, s. 87-112.

 

1956c. Diskussionsindlæg 17/2-1955 om Anders Bjerrum: Grammatik over Skånske Lov (B 74). Referat ved selskabets sekretær. Selskab for nordisk Filologi. Årsberetning for 1954-55, s. 17.

 

1956d. Diskussionsindlæg i anledning af Jørgen Gladhers foredrag 22/9-1955: Den danske Ordbog og dens videreførelse. Referat ved selskabets sekretær. Ibid., s. 22.

 

1956e. [Indskrift på mindetavle for Christiern Pedersen]. Helsinge, 1956.

 

1957a. Elementær dansk Grammatik, 2. udg., delvis omarbejdet. XV + 298 s. Se 1944a og 1946a.

 

1957b. The Importance of Distribution versus Other Criteria in Linguistic Analysis. Reports for the 8th International Congress of Linguists Oslo 5-9 August 1957 vol. I: s. 23-49. (Oslo). Proceedings of the VIII International Congress of Linguists, s. 156-82 (Oslo 1958). Også i 1966b, s. 253-75. I ’Proceedings’ tillige indledende bemærkninger til diskussionen, s. 194-96.

 

1957c. Udtalen af dansk rigssprog. Danske Studier 1957, s. 41-79. Universitets-jubilæets danske Samfund. København. Nr. 378.

 

1958a. Sprog og Livssyn. Livsanskuelsernes Brydning i vor Tid. Fem foredrag, s. 76-103.

 

1958b. Hans Jørgen Uldall (’24) 25-5-1907 – 29-10-1957. Herlovianeren. Medlemsblad for Herlovianer-Samfundet, 36: s. 14 og s. 22.

 

1959. Udvikling og struktur i sprogvidenskaben. Nordisk Sommer Universitet 1958. Udviklingsproblemer. (Moderne videnskab. Orientering og debat VII), s. 35-56. Også i 1966b, s. 276-300.

 

1960a. Rasmus Rask og den grammatiske tradition: Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. Med tillæg fra Rasks og N.M. Petersens papirer. Mit einer deutschen Zusammenfassung. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Meddelelser, 38(2). København. 251 s.

 

1960b. Uddannelsen af gymnasieskolelærere under de nye studieordninger. De humanistiske fag. Foredrag på Gymnasieskolernes Lærerforenings møde den 18. oktober 1960. Gymnasieskolen, 43: s. 787-93.

 

1960c. Forord. A. Noesgaard: Hyppighedsundersøgelser over ordforrådet i dansk, bd. 3; Tre generationer af danske prosaister (1878-1958), s. 5-11.

 

1960d. Sover universitetet det halve år? Politiken, 26/12-1960.

 

1961a. [Hovedforfatter]. Dansk grammatisk terminologi. Undervisningsvejledning for folkeskolen II. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg. Betænkning nr. 297: 58-84. – (Tillæg til punkt 5-8). Heri PD: 5. Stedord. 7. Led tilknyttet med eller uden forbinder. 8. Dobbelt tilknytning af sætningsled. 4 s. Stencileret.

 

1961b. Studenterliv i latinerkvarteret. Aktuelt, 10/9-1961. Også i 1964b, s. 92-99.

 

1962a. Elementær dansk Grammatik, 3. udg., gennemset og rettet. XV + 305 s. Se 1944a, 1946a og 1957a.

 

1962b. Juridisk stil og sprogbrug [sammen med:] W.E. v. Eyben og Peter Skautrup. Juridisk Grundbog, s. 480-517.

 

1962c. Kaos i grammatikken? Bidrag til en forståelse af aktuelle analyseproblemer. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1962, s. 179-203.

 

1962d. Modersmål og grammatik. Den aktuelle situation set i historisk perspektiv. Modersmålslärarnas Förening. Årsskrift 1962, Lund, s. 47-62. Også i Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1965. 3: s. 150-66.

 

1962e. Introduktion til studier ved det filosofiske fakultet [sammen med:] K. Hald og A. Bjerrum. Studiehåndbog for Det filosofiske fakultet ved Københavns Universitet, I: s. 25-48. Historisk indledning. Ibid., VII: Nordisk filologi og dansk, s. 5-10.

 

1962f. Videnskab og fædreland. »Sit fædreland skylder man alt«. [I anledning af læserbrev til Politiken dateret 5/7-1962]. Politiken, 8/7-1962.

 

1963a. Baggrunden: Den klassiske tradition. Dansk prosahistorie, I: s. 1-47. Stencileret.

 

1963b. Bemærkninger til nogle nye hypoteser om overleveringen af Brorsons salmer. Danske Studier 1963, s. 5-25.

 

1963c. Grammatik og volapyk. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1963, s. 22-40.

 

1963d. Forelæggelse af Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Selskab for nordisk Filologi. Årsberetning for 1961-62, s. 5-6 (diskussion s.  6-7). Se 1960b.

 

1964a. Essentials of Danish Grammar. 78 s. + en grammofonplade indtalt af Paul Diderichsen.

 

1964b. [Portræt]. Sproget – Virkeligheden – Fantasien. Gyldendals Julebog 1964 (red.: Børge Diderichsen). København. 101 s. – Heri: Sproget – Virkeligheden – Fantasien. Radioforedrag 6/12-1961, samt genoptryk af 1943g, 1944m, 1944o, 1947d, 1949j og 1961b.

 

1964c. Sætningsleddene og deres stilling tredive år efter. Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3/9-1964. Sprog og Kulturs Skriftrække, 1: s. 105-19. Også i 1966b, s. 364-79.

 

1964d. Dansk prosahistorie II. Lovsprog og kancellisprog. Oversigter og tekstprøver, s. 48-77. Stencileret. Se 1963a.

 

1964e. Bedømmelse af den sammenlignende sprogvidenskabelige prisafhandling for 1963 (om komparationskategorien) [sammen med:] Louis Hjelmslev og Hans Chr. Sørensen. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af universitetets årsfest november 1964, s. 187-95.

 

1964f. [Kronik]. Sprogbygning og sprogslægtskab. [I anledning af Louis Hjelmslev: Sproget, 1963]. Berlingske Aftenavis, 6/1-1964.

 

1964g. Ønsker studenterne dårligere undervisning? Studenterbladet, januar 1964.

 

1965a. Synspunkter for dansk sproglære i det 20. århundrede. Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede. Udgivet af Selskab for nordisk Filologi, s. 142-211.

 

1965b. Sproglig opdragelse. [Diskussionsindledning i Pædagogisk Selskab 4/12-1953]. Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1965, 3: s. 136-50.

  

1965c. Genoptryk af 1947c og 1962d. Ibid., s. 129-36 og s. 150-66.

  

1966a. Dansk prosahistorie III. Bibel og opbyggelse. IV. Prædiken. V. Ordsprog. VI. Verdslig prosafortælling, s. 78-208. VII. Epistler og breve. VIII. Selvbiografi, 209 ff. IX. Fransk hofstil og engelsk borgerlig prosa. X. Holberg som prosaist, s. 1-67 (fortsættes). [På grundlag af PD’s stencilerede oversigter og tekstprøver samlet og redigeret af Else Dalhoff, bearbejdet og suppleret af Flemming Behrendt, Otto Glismann, Niels Haastrup, Iver Kjær, Henrik Schovsbo og Peter Springborg]. Stencileret. Se 1963a og 1964d.

 

1966b. Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. Heri genoptryk af 1936b, 1939c, 1940c, 1941a, 1949a, 1952b, 1953c, 1954c, 1957c, 1960a, 1964d samt: Logische und topische Gliederung des germanischen Satzes (ms. 1943), La catégorie morphématique du nombre dans le substantif danois (ms. 1946), Klasse, relation, helhedstype (ms. 1947), Klasse, helhed og relation i sproganalysen (ms. 1948), Morfologi og Syntaks (ms. 1948), Rasmus Rasks opfattelse af sprogudvikling og sprogstruktur (ms. 1959), Darwin og sprogvidenskaben (ms. 1959), The Foundation of Comparative Linguistics (ms. 1964).

 

1968. Sprogsyn og sproglig opdragelse, historisk baggrund og aktuelle problemer (ms. 243 pp.). København: Nyt Nordisk Forlag. 253 s.