Aarhus Universitets segl

Louis Hjelmslevs bibliografi

Bibliografi over Louis Hjelmslevs arbejder 1916-1981

Denne bibliografi omfatter de samme titler som bibliografien i Essais linguistiques, og flere til. Derimod anfører den ikke samtlige ikke-autoriserede oversættelse, men kun disse der overhovedet præsenterer et dansk arbejde på et hovedsprog. Alle andre oversættelser skønnes at være uden interesse for et publikum, der behersker hovedsprogene.

 

Forkortelser:

LH: Louis Hjelmslev.

BCLC: Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague.

KDVS: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over Selskabets Virksomhed.

TCLC: Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague.

 

1916. Sammensatte ord i dansk. Hellerup Gymnasiums Prisopgave, Skoleaaret 1915-1916. 97 håndskrevne sider. Den positive bedømmelse af dette arbejde tilskynder Hjelmslev til at studere lingvistik (1932b: s. 149). Et fotokopieret eksemplar befinder sig på Lingvistisk Bibliotek, Københavns Universitet.

 

1922. Indtryk fra Litauen. I: Ydre linjer. II: Indre liv. Gads danske Magasin, 16: s. 409-16 og 456-64.

 

1923. Otto Jespersens værk om sproget. Tilskueren, 40(2): s. 48-58.

 

ms 1924. Brev til Svend Ranulf, 26/8-1924. SB 921.619.

 

1925a. [Kronik]. Studentermødet i Nyborg. Ekstra-Bladet, 18/8-1923.

 

1925b. [Kronik]. Aandsarbejdernes Internationale. Ekstra-Bladet, 19/10-1925.

 

1926a. [Om Acta Philologica Scandinavica]. Création de nouvelles revues scientifiques. Bulletin des relations scientifiques, 1(1): s. 39-40.

 

1926b. Linguistique comparée et générale. Les efforts pour un système international de transcription phonétique et de transliteration. Ibid, 1(1): s. 48-49.

·       1926a og 1926b udkom anonymt i bulletinen udgivet af Société des Nations. Hjelmslev skrev til H. Pedersen den 28/6-1926: ”Jeg har fundet lejlighed til deri [i Bulletin des relations scientifiques] at skrive et par artikler om fonetikerkongressen i København ifjor foraar [1926b] og om Acta Philologica Scandinavica [1926a]”.

 

1928a/PGG. Principes de grammaire générale. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, 16(1). København: Bianco Lunos Bogtrykkeri. 363 s. Genoptryk 1968 (København: Munksgaard). Bogen udkom i 1929, den var færdig fra trykkeriet den 27/4-1929. Se også 1929.

·       Anmeldelser: Kluyver 1930; Meillet 1930; Sommerfelt 1930; Blake 1931; Gray 1931; Dempe 1932; Drǎganu 1933.

 

1928b. Intellektuelt samarbejde. Dets organisation og dets betydning. Indtryk fra instituttet i Paris. Quod Felix, 3(9): s. 83-84 og 3(10): s. 93-95.

 

1928c. [Kronik]. Verdens første Sprogforskerkongres. Nationaltidende, 12/5-1928.

 

1928d. Det litauiske Folk og dets Sprog. Gry, 2(37): s. 189-96. Publiceredes som bog i 1930: Det litauiske Folk og dets Sprog. København: Henrik Koppels Forlag. 14 s.

 

1928e. Vor Sprogæts Forhistorie. Gry, 2(46): s. 361-68.

 

1929. [Resumé på tysk af PGG]. Acta Philologica Scandinavica, Bibliographie der nordischen Philologie, 4: s. 291-92.

 

1931. [Kritik af en kronik]. Lucien Lévy-Bruhl. Politiken, 28/4-1931.

 

1932a. [Disputats]. Études baltiques. København: Levin & Munksgaards, xi-272 s.

·       Anmeldelser: Wood 1932; Meillet 1932a og 1932b; Vaillant 1932; Wijk 1932; Fraenkel 1933a, 1933b og 1935.

 

1932b. [Selvbiografi på dansk]. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest, s. 149-50.

 

1932-1935. Rasmus Rask. Udvalgte Afhandlinger udgivet paa Bekostning af Rask-Ørsted Fondet i Hundredeaaret for Rasks Død paa Foranledning af Vilhelm Thomsen af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Louis Hjelmslev med Indledning af Holger Pedersen. København: Levin & Munksgaard. Bind 1 (1932), 1v-396 s.; bind 2 (1933), 384 s.; bind 3 (1935), 422 s. Det sidste bind indeholder det kritiske apparat og Hjelmslevs anmærkninger. Notits i Acta Philologica Scandinavica, Bibliographie der nordischen Philologie, 1933-1934, 8: s. 298.

·       Oversættelse: Rasmus Rask: Ausgewählte Abhandlungen, s. 1-3. København: Levin & Munksgaard, 1932-1937.

 

1933a. Structure générale des corrélations linguistiques. Skrevet i 1933, skulle udkomme i BCLC (1933a: s. 57) og i TCLC (OSG 89n), og udkom posthumt i 1973: s. 57-98.

 

1933b. Grundlaget for dansk grammatik. I anledning af to nyere arbejder. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1933: [s. 2-3].

 

1933c. Rasmus Rask og Sverige 1812-1818 belyst ved hans breve til A.A. Afzelius. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 9: s. 445-56.

 

ms 1933. Bidrag til læren om de grammatiske systemers almindelige bygning. LK 27/4-1933.

 

1934a. Sprogsystem og Sprogforandring. TCLC, 1972, 15. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 159 s. Hjelmslevs forelæsninger ved Aarhus Universitet efteråret 1934. I 1937 annoncerede Hjelmslev, at et værk med denne titel var under forberedelse (1937e: 31).

·       Anmeldelse: Mey 1975.

·       Oversættelse: Sistema lingüístico y cambio lingüístico. Madrid: Gredos 1976 (Biblioteca románica hispánica. II. Estudios y ensayos, 249). Oversat af Berta Pallares de R. Arias.

 

1934b. Engelsk sprogforsker paa Universitetet. [Alan S.C. Ross]. Aarhus Stiftstidende, 23/9-1934.

 

1935a. La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, 1. Acta Jutlandica, 7(1). Aarhus: Universitetsforlaget, xii-184 s. Se 1937d.

·       Genoptryk af 1935a og 1937d som La catégorie des cas, München: Wilhelm Fink Verlag, med samme paginering som originalen.

·       Anmeldelser: Jespersen 1935; Cohen 1936; Hermann 1937; Meriggi 1937; Trager 1941.

 

1935b. [Anmeldelse på tysk]. Otto Jespersen: Tanker og studier, 1932. Indogermanische Forschungen, 53: s. 135-36.

 

1935c. [Interventioner på dansk]. BCLC, 1934, 1: s. 2, 3, 6, 7, 8, 9-10 og 15-16.

 

1935d. [Resumé på fransk]. Den sprogvidenskabelige tydning af Setre-kammens ’mauna’. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie: s. 275-80 og xliv.

 

1935e. [Resumé på engelsk af 1935d]. Acta Philologica Scandinavica, Bibliography of Scandinavian Philology, 1936-37, 11: s. 270.

 

1935f. Synspunkter for dansk fonetik. Selskab for Nordisk Filologi. Aarsberetning for 1935, s. 6-8.

 

1936a. An Outline of Glossematics [with:] H.J. Uldall. (Humanistisk Samfund. Skrifter, 1). Copenhagen: Levin & Munksgaard. Aarhus: Universitetsforlaget. 9 s.

 

1936b. Sprog og tanke. Sprog og Kultur, 5(1), s. 24-33.

 

1936c. [Resumé på engelsk af 1936b]. Acta Philologica Scandinavica, Bibliography of Scandinavian Philology, 1936-37, 11: s. 264.

 

1936d. Essai d’une théorie des morphèmes. Quatrième congrès international de linguistes. Copenhague 1936. Résumés des communications. København: Vald. Pedersens Bogtrykkeri, s. 39-42.

 

1936e. On the Principles of Phonematics. Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences [London, 22.-26. juli 1935]. Cambridge: U.P., 49-54. Også i 1973: s. 157-62.

 

1936f. Etudes de linguistique structural organisées au sein du Cercle linguistique de Copenhague [sammen med:] H.J. Uldall. BCLC, 1935, 2: s. 13-15.

 

1936g. Det humanistiske Fakultet. Den jydske Akademiker, 8(8): [s. 2-3].

 

1937a. Quelques réflexions sur le système phonique de l’indo-européen. Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen. Acta Jutlandica, 9(1): s. 34-44. Også i 1973: s. 163-72.

 

1937b. La nature du pronom. Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacques van Ginneken. Paris: Klincksieck, s. 51-58. Også i 1959: s. 192-98.

 

1937c. La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, 2. Acta Jutlandica, 9(2), viii-78 s. Se 1935a.

 

1937d. Accent, intonation, quantité. Studi baltici, 6: s. 1-57. Også i 1973: s. 181-222.

 

1937e. Indledning til Sprogvidenskaben. Forelæsning ved tiltrædelsen af professoratet i sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet den 14/9-1937. København: Levin & Munksgaard. 30 s. Oversat i 1959: 89-95.

 

1937f. La syllabation en slave. Mélanges linguistiques et philologiques offerts à M. Aleksandar Belic. Beograd: Mlada Srbija, s. 315-24. Også i 1973: s. 173-80.

 

ms 1937. Forme et substance linguistiques. Conférence faite au Cercle Linguistique de Prague, le 25 octobre 1937.

 

1938a. Essai d’une théorie des morphèmes. Actes du quatrième congrès international des linguistes [København 27/8 – 1/9-1936]. København: Munksgaard [Kraus Reprint 1972], s. 140-51. Også i 1959: s. 159-64.

 

1938b. Über die Beziehungen der Phonetik zur Sprachwissenschaft. Archiv für vergleichende Phonetik, 2: s. 129-34 og 211-22. Også i 1973: s. 223-46.

 

1938c. Neue Wege der Experimentalphonetik. Nordisk tidsskrift for tale og stemme, 2: s. 153-94.

 

1938d. Etudes sur la notion de parenté linguistique. Première étude: relations de parenté des langues creoles. Revue des études indo-européennes, 2: s. 271-86.

 

1938e. La structure des oppositions dans la langue. Onzième congrès international de psychologie. Paris, 25-31 juillet 1937. Rapports et comptes rendus. Paris: Alcan, s. 241-42.

 

1938f. [Kronik] Ny fransk-dansk Ordbog. [Anmeldelse af A. Blinkenberg et M. Thiel: Dansk-fransk ordbog, 1937]. Politiken, 10/3-1938.

 

1938g. [Om Georg Gerullis]. Balterne og de nordiske Folkeslag. Politiken, 15/2-1938.

 

1938h. [Om J. Kuryłowicz]. Polsk Forsker om Nordisk Accent. Politiken, 19/10-1938.

 

1938i. [Intervention]. Actes… (jf. 1938a), s. 139 og 165.

 

1938j. Rasmus Rask, jeho zivot a dílo. (Přednáška proslovená v Ústavu skandinávském a nizozemském v Praze 22. října 1937). [Rasmus Rask, hans liv og værk. Foredrag holdt på Institut for skandinaviske og nederlandske studier i Prag den 22. oktober 1937]. Slovo a slovesnost, 4: s. 65-67.

 

1938k. Jazyková forma a substance. (Přednáška proslovená v Pražském Linguistickém Kroužku 25.  října 1937). [Sprogets form og substans. Foredrag holdt i Lingvistkredsen i Prag den 25. oktober 1937]. Slovo a slovesnost, 4: s. 128.

 

1938l. [Resumé på engelsk af 1938c]. Acta Philologica Scandinavica, Bibliography of Scandinavian Philology, 1938-39, 13: s. 303-304.

 

ms 1938. Generalisationsprincippet i lingvistikken. [Brev til Svend Ranulf, 12/6-1938]. SB 921.590.

 

1939a. The Syllable as a Structural Unit. Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences [Ghent, 18.-22. juli 1938]. Ghent, s. 266-72. Også i 1973: s. 239-45.

 

1939b. [Nekrolog på tysk]. N.S. Trubetzkoy. Archiv für die gesamte Phonetik. Abt. I: Archiv für vergleichende Phonetik, 3(1): s. 55-60.

 

1939c. Ny experimentalfonetik. Nordisk tidsskrift for tale og stemme, 3: s. 74-94.

 

1939d. Forme et substance linguistiques. BCLC, 1937-38, 4: s. 3-4. Også i 1973: s. 99-100.

 

1939e. La structure morphologique (types de système). Cinquième congrès international des linguists. Rapports. Bruges: Imprimerie Sainte Catherine [Kraus Reprint 1973], s. 66-93. Genoptaget med ubetydelige ændringer i 1959: s. 113-38.

 

1939f. Le caractère “linéaire” du significant. Cinquième congrès international des linguistes. Résumés des communications. Bruges: Imprimerie Sainte Catherine [Kraus Reprint 1973], s. 25-26.

 

1939g. Note sur les oppositions supprimables. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 8: s. 51-57. Jf. 1946e: s. 8. Også i 1959: s. 82-88.

 

1939h. [Leder på fransk med Viggo Brøndal]. Acta Linguistica, 1(1): s. 1-2.

 

1939i. La notion de rection. Acta Linguistica, 1(1): s. 10-23. Også i 1959: s. 139-51.

·       Anmeldelse: Pichon 1937-39.

 

1939j. [Nekrolog på engelsk]. Edward Sapir. Acta Linguistica, 1(1): s. 76-77.

 

1939k. [Notitser på fransk]. (1) S.C. Boyanus og N.B. Jopson: Spoken Russian, 1939; (2) W. Doroszewski: [Sprogslægtskab ud fra dialektfund], 1938; (3) A. Martinet: La phonologie, M. Grammont: La néophonologie, A. Martinet: La phonologie synchronique et diachronique, 1938-39; (4) Questionnaire phonologique pour servir à l’étude des parlers de France, 1939; (5) C. Racovità: L’article en russe, 1938. Acta Linguistica, 1(2): s. 142-44.

 

1939l. [Nekrolog på dansk]. Kurt Wulff: 4/9-1881 – 4/5-1939. Festskrift udgivet af Københavns Universitet, s. 115-21.

 

1939m. [Intervention på tysk]. Proceedings … (jf. 1939a), s. 66.

 

1939n. [Analyse på fransk af] C.C. Uhlenbeck: Oer-Indogermaansch en Oer-Indogermanen, 1935. BCLC, 1937-38, 4: s. 7-9.

 

1939o. [Interventioner på fransk og tysk]. BCLC, 1937-38, 4: s. 2-3, 6, 11 og 15-16.

 

1939p. [Intervention på engelsk]. Caractères grammaticaux des langues créoles. Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques. Compte rendu de la deuxième session [København, 1938]. København: Munksgaard, s. 373 og 374.

 

1940a. [Hilsen]. Hilsen til Otto Jespersen paa firs-Aarsdagen 16 juli 1940. København: Munksgaard, s. 59.

 

1940b. [Notitser på fransk]. (1) P. Chantraine: Remarques sur les rapports entre les modes et les aspects en greo, 1939; (2) Conférences de l’Institut de linguistique de l’Université de Paris, 1937; (3) H.L. Koppelmann: Sprachmischung und Urverwandtschaft, 1939; (4) A. Mirambel: Remarques de syntaxe néo-grecque, 1939; (5) R. Pipping: Språk och stil, 1938; (6) A. Sommerfelt: Les formes de la pensée et l’évolution des catégories de la grammaire, 1938; (7) J. Vendryes: La position linguistique du celtique, 1937; (8) E. Zwirner: Langue et langage en phonométrie, 1938. Acta Linguistica, 1(3): s. 206-208.

 

1940c. [Interventioner]. BCLC, 1938-39, 5: s. 3, 5, 7, 8 og 14.

 

1940d. Phonétique expérimentale, Ibid.: s. 10-11.

 

1940e. [Nekrolog på fransk, med bibliografi]. Kurt Wulff. Ibid.: s. 23-28.

 

1940f. [Notits]. Esperanto. [Om P. Neergaard: Esperanto for Begyndere, 1939]. Berlingske Aftenavis, 10/9-1940.

 

1941a. De grammatiske kategorier. Translatøren, 3(1): s. 8-16.

 

1941b. Et par sprogteoretiske betragtninger. Årbog for nordisk målstræv, 4: s. 81-88.

 

1941c. A Causerie on Linguistic Theory. [Oplæg hold i Lingvistkredsen i anledning af kredsens tiårsdag, oversat fra den danske original (ms 1941b) af Carol Hendriksen, posthumt i 1973: s. 101-17].

 

1941d. [Anmeldelser]. (1) A.W. de Groot: Taalkunde: Zur Grundlegung der Morphologie und der Syntax, 1938, Wort und Wortstruktur, De structuur van het Nederlands, 1939; (2) W. Keller: Der Sinnbegriff als Kategorie der Geisteswissenschaften, 1937 [på tysk]; (3) L. Novák: [Det grammatiske systems grundelement og lingvistisk typologi], 1936; (4) L. Novák: [Om fundamentale problemer i den strukturelle lingvistik], 1937; (5) E. Sapir: Glottalized consonants in Navaho, Nootka, and Kwakiutl, 1938. Acta Linguistica, 1940-41, 2(1): s. 61-66.

 

1941e. [Notitser]. (1) L. Novák: Quelques remarques sur le système phonologique du hongrois, 1936-37; (2) E.A. Speiser: The pitfalls of Polarity, 1938; (3) C.C. Uhlenbeck: Grammatische invloed van het Algonkisch op het Wiyot en het Yurok, 1939; (4) B.L. Whorf: Some verbal categories in Hopi, 1938. Acta Linguistica, 1940-41, 2(1): s. 67-68.

 

1941f. [Nekrolog på fransk]. N. van Wijk. Acta Linguistica, 1940-41, 2(2): s. 108-110.

 

1941g. [Anmeldelse på fransk]. Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally, 1939. Ibid.: s. 111-16.

 

1941h. [Anmeldelse på engelsk]. P. Christophersen: The Articles, 1939. Ibid.: s. 116-17.

 

1941i. [Anmeldelse på fransk af]. L.H. Gray: Foundations of Language, 1939. Ibid.: s. 122-26.

 

1941j. [Notitser]. (1) BCLC, 1939-41; (2) P. Ariste: Hiiu murrete häälikud, 1939; (3) C. Battisti: Fonetica generale, 1938; (4) N. Bøgholm: English Speech from an Historical Point of View, 1939; (5) A. Brahde: Engelske Verber og Adverbier, 1938; (6) J. Jørgensen: Imperatives and Logic, Reflexions on Logic and Language, 1939, Empiricism and Unity of Science, 1940; (7) I. Lekov: [Rids af bulgarsk fonetisk og fonologisk system], 1939; (7) I. Lekov: [Om bulgarsk, polsk og tjekkisk fonologi], 1939; (8) I.C. Ward: The Phonetics of English, 1939. Ibid.: s. 130-35.

 

1941k. [Interventioner]. BCLC, 1939-40, 6: s. 6, 12.

 

1941l. Connectif et ”voyelle thématique” en hongrois. Ibid.: s. 12-13.

 

1941m. [Kritik af en artikel med samme titel]. Akustisk sprogæstetik. Nordisk tidsskrift for tale og stemme, 5(5): s. 105-07.

 

1941n. Breve fra og til Rasmus Rask udgivet med støtte af Rask-Ørsted Fondet ved Louis Hjelmslev, 1-2. København: Munksgaard, xiii-457 s., ix-402 s. Udgiverens forord, bd. 1: vii-ix. Kritisk apparat, bd. 2: s. 275-402 (Brevregistrant, s. 275-402; Oversigt over brevenes forekomststeder og udgivelsessteder, s. 393-402).

·       Anmeldelse: P.J. Jensen 1942-44.

 

ms 1941a. Sprogteori. Résumé. Formulering.

 

ms 1941b. Et sprogteoretisk causeri. Engelsk oversættelse i 1973 (1941c).

 

1942a. Sprogslægtskab. Resumé af foredrag i Translatørforeningen 17/10-1941. Translatøren, 4(1): s. 11-16 og 4(2): s. 30-32.

 

1942b. Vilhelm Thomsen. Foredrag paa Københavns Universitet 26. januar 1942. Gads danske magasin, 36: s. 136-47. Oversættelse i 1973: s. 17-27.

 

1942c. [Kronik]. Vilhelm Thomsen. Aarhus Stiftstidende, 25/1-1942.

 

1942d. Vilhelm Thomsen. Berlingske Tidende, 25/1-1942.

 

1942e. [Kronik]. Johannes V. Jensens nye Bog. [Om Johannes V. Jensen: Om Sproget og Undervisningen, 1942]. Politiken, 4/4-1942.

 

1942f. Den nysproglige Almendannelse. Gymnasieskolen, 25: s. 352-55.

 

1942g. [Anmeldelse]. Lær mig at læse. [Om K. Schmidt-Phiseldeck: Lær mig at læse, 1942]. Politiken, 26/3-1942 og 5/4-1942.

 

ms 1942. Sprogteori. Praktisk del.

 

ms” 1942-43. Sprogteori. [’Toppen og Bolden’]. Forelæsninger febr. 1942 – dec. 1943. Udskrevet efter stenografi af Harry Wett Frederiksen (HWF).

 

1943a/OSG. Omkring sprogteoriens grundlæggelse. Festskrift udgivet af Københavns Universitet, s. 1-113. Samtidig udgivet særskilt, København: Munksgaard. Genoptryk 1966 og 1976 (Kbh.: Akademisk forlag). Oversættelser autoriseret af Hjelmslev er 1953a og 1961a.

·       Anmeldelser (heraf også af de ikke-autoriserede oversættelser): Fischer-Jørgensen 1943 og 1944a; Vogt 1944; Trager 1946 [notits]; Martinet 1942-45 [notits] og 1946; P. Andersen 1943-45; Bazell 1949a; Preusler 1952; Dubois 1969; Vicenzi 1969; Zwanenburg 1970; Castagnotto 1971; Kotschi 1977.

 

1943b. Langue et parole. Cahiers Ferdinand de Saussure, 2: s. 29-44. Også i 1959: s. 69-81.

 

1943c. Sproget. Danmark og Verdenskulturen. En samling radioforedrag (red.: Kaj Birket-Smith). København: Erichsen, s. 71-85.

 

1943d. Sprogvidenskab. Danmarks Kultur ved Aar 1940, Den videnskabelige Kultur (red.: Svend Dahl). København: Det danske Forlag, bd. 7: s. 174-87.

 

1943e. Søren Peter Cortsen. Salmonsens Leksikon-Tidsskrift, 3: col. 582-83.

 

1943f. Sigmund Feist. Ibid.: col. 592-93.

 

1943g. Eduard Schwyzer. Ibid.: col. 610-11.

 

1943h. Karl Verner. [Revideret biografi, første version er af Vilh. Thomsen]. Dansk Biografisk Leksikon, 25: s. 350-52.

 

1943i. Dr. Sigmund Feist in memoriam. Politiken, 30/3-1943.

 

1943j. Dansk Sprog og Kultur som Eksportvare. Nationaltidende, 10/1-1943.

 

Ms 1943a. Objektsprog, metasprog og ikkesprog. (Af en sprogforskers filosofiske bekendelse). Foredrag i Selskabet for filosofi og psykologi 11/5-1943.

 

ms 1943b. Forelæsning over sprogteori I.

 

ms 1943c. Forelæsning over sprogteori II.

 

ms 1943d/SR. Sprogteori. Résumé. [189 s.]. Engelsk oversættelse af F. J. Whitfield (1975a).

 

ms” 1943. [Observations]. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 226-27.

 

1944a. Sprogbygning og sprogbrug. Selskab for nordisk filologi. Aarsberetning for 1943, s. 6-8.

 

1944b. Nogle mejeriord i sprogvidenskabelig Belysning. Nordisk Mejeri-Tidsskrift, 10: s. 185-89 og s. 201-02.

 

1944c. Moderne Sprogtænkning. Videnskaben i dag (red.: F. Brandt og K. Linderstrøm-Lang). København: Schultz, s. 419-43.

 

1944d. [Nekrolog på fransk]. Otto Jespersen. Acta Linguistica, 1942-43, 3: s. 119-30. Også i 1973: s. 41-54.

 

1944e. Forord. H.C. Andersen: Kejserens nye Klæder paa femogtyve sprog. Les habits neufs de l’empereur en vingt-cinq langues. (Udg.: LH og Axel Sandal). København: C.A. Reitzels forlag, s. 11-16 og 17-23 [oversat til fransk]. 183 s.

·       Anmeldelse: Hildebrandt 1944.

 

1944f. Kurt Wulff. Dansk biografisk Leksikon, 26: s. 352-55.

 

1944g. Andreas Blinkenberg. Dansk biografisk Leksikon, 27: s. 84-85.

 

1944h. Søren Peter Cortsen. Ibid.: s. 158.

 

1944i. Kaare Grønbech. Ibid.: s. 233-34.

 

1944j. [Kronik]. Zarathustra og Danmark. [Anmeldelse af Codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis, 12 bd., 1931-1944]. Politiken, 5/8-1944.

 

1944k. [Rasmus Rasks rejse på Island]. N.E. Weis: Hvor minderne taler, Peter Schannongs Værk. København: Munksgaard: s. 116-19.

 

1944l. [Vilh. Thomsen]. Ibid.: s. 160-62.

 

ms 1944. Forelæsning over almen sprogvidenskab. (”Indledning til sprogvidenskaben”).

 

1945a. Internationale ord. Translatøren, 7: s. 50-54.

 

1945b. Kaj Barr. Salmonsens Leksikon-Tidsskrift, 5: col. 257.

 

1945c. Louis Gauchat. Ibid.: col. 265-66.

 

1945d. Jens Holt. Ibid.: col. 266-67.

 

1945e. Vilh. Thomsen. Danmark, 5: s. 241-44.

 

ms” 1945-47. [LH’s og H.J. Uldalls korrespondance i tiden 1945-47 efterfulgt af ’Glossematiske spørgetimer’].

 

1946a. Estland, Letland og Litauen. Frit Danmark, 5(19): s. 7 og 10-11.

 

1946b. Giulio Bertoni. Salmonsens Leksikon-Tidsskrift, 6: col. 712-23.

 

1946c. Renward Brandstetter. Ibid.: col. 714.

 

1946d. Norbert Jokl. Ibid.: col. 769.

 

1946e. [Interventioner på fransk og engelsk]. BCLC, 1940-41, 7: s. 3, 4, 5, 8, 9-10, 11, 15-16 og 17.

 

1946f. [Les degrés de comparaison]. Ibid.: s. 14.

 

1946g. [Kronik]. Videnskabsmand og Bohême. [Om K. Verner]. Aarhus Stiftstidende, 7/3-1946.

 

1946h. Fremragende norsk Gæst paa Universitetet. [Om A. Sommerfelt]. Politiken, 12/11-1946.

 

ms 1946. Semantikkens grundproblem.

 

1947a. The basic Structure of Language. [Forelæsninger på University of London i 1947 og University of Edinburgh i 1950]. Posthumt i 1973: s. 119-53. Udkom først i fransk oversættelse i Prolégomènes à une théorie du langage, Paris: Minuit 1968 and 1968-71.

 

1947b. [Interventioner på dansk]. Nordistmødet i København, januar 1946. Acta Philologica Scandinavica, 19: s. 83-85 og 88.

 

1947c. La dissimilation d’aspiration. Revue des études indo-européennes, 4: s. 69-76.

 

1947d. Problémy sémantiky. [Semantikkens problemer]. [Foredrag i Lingvistkredsen i Bratislava den 30/5-1947]. Slovo a tvar, 1: s. 63-64.

 

1947e. Forord. Knut Hagberg: Sædernes bog. Dansk udgave ved LH. København: Reitzel, 7. 568 s. Hagbergs svenske bog er en antologi af litterære tekster. LH redigerede de parallelle danske oversættelser og (gen)oversatte selv visse tekster under hensyn til de originale. Han erstattede en tekst af udelukkende svensk interesse med en tekst af den danske historiker Troels-Lund, og han skrev en kort introduktion hertil, s. 353.

 

1947f. Les méthodes structurales et leur application éventuelle sur les sciences historiques. [Resumé af et foredrag i Dansk selskab for oldtids- og middelalderforskning den 13/4-1945]. Classica et Mediaevalia, 9: s. 272.

 

ms” 1947a. [Indlæg i debatten om Holt 1946, LK 1/5-1947]. HWF.

 

ms” 1947b. [Indlæg i debatten, der fulgte Paul Diderichsens oplæg ’Klasse, Relation, Helhedstype’, LK 20/11-1947]. HWF.

 

1948a. Structural Analysis of Language. Studia Linguistica, 1: s. 69-78. Også i 1959: s. 27-35. Russisk oversættelse i Acta Linguistica, 1950-51, 6: s. 57-67.

 

1948b. Le verbe et la phrase nominale. Mélanges de philologie, de littérature et d’histoire anciennes offerts à J. Marouzeau. Paris: Les Belles Lettres, s. 253-81. Også i 1959: s. 165-91.

 

1948c. [Lederartikel på fransk]. Acta Linguistica, 1944, 4: s. v-xi. Forkortet version under titlen ’Linguistique structurale’ i 1959: s. 21-26.

 

1948d. [Nekrolog på fransk]. Kr. Sandfeld. Acta Linguistica, 1944, 4: s. 136-39.

 

1948e. [Anmeldelse på fransk]. B. Collinder: Introduktion i språkvetenskapen, 1941. Ibid.: s. 140-41.

 

1948f. [Anmeldelse på fransk]. G. Gougenheim: Système grammatical de la langue française, 1938. Ibid.: s. 141-43.

 

1948g. La comparaison en linguistique structurale. [Om J. Vendryes: La comparaison en linguistique, 1946]. Ibid.: s. 144-47.

 

1948h. Linguistics. The Humanities and the Sciences in Denmark during the Second World War. København: Munksgaard, s. 112-14. [Jf. en notits i Acta Linguistica, 1944, 4(1): s. 50].

 

ms 1948. Gennemgang af en række nyere værker vedrørende forholdet mellem sprog, tanke og virkelighed (forelæsninger og eventuelt kollokvier 48I).

 

ms” 1948a. Udtrykssystemet i moderne fransk. [1 A4-side, stencileret, rundsendt til LKs medlemmer forud for mødet om fransk udtrykssystem dec. 1948 eller febr. 1949. Jf. R. Jakobson: S.W. 1: 426n].

 

ms” 1948b. Le système d’expression du français moderne (résumé). BCLC, 1941-65, 8-31: s. 217-22, 223 og 224.

 

1949a. Rapport sur la question I [Existe-t-il des catégories qui soient communes à l’universalité des langues humaines?]. Actes du sixième congrès international des linguistes [19-24 August 1948, Paris]. Paris: Klincksieck [Kraus Reprint 1975], s. 419-31.

 

1949b. [Interventioner på fransk]. Ibid.: s. 234-35, 315-16 og 474-78 [Morphologie et syntaxe], 450 [Conclusion du débat].

 

1949c. Rasmus Rask 1787-1832. Store danske personligheder. Fra Tycho Brahe til Niels Bohr (red.: Aage Bertelsen). København: Berlingske, 2: s. 174-85.

 

1949d. Foreløbige undersøgelser over en sammenlignende sprogtypologi. [Resumé af en meddelelse i KDVS den 11/3-1949]. KDVS, 1948-1949, s. 45-46.

 

1949e. Alfabetets gåder. [Forfatteren angivet som J. Hjelmslev]. Arkitekten, 51: 116, 135.

 

ms” 1949. Sentence analysis and syntax. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 129-33.

 

1950a. Rôle structural de l’ordre des mots. Journal de psychologie normale et pathologique, 43: s. 54-58.

 

1950b. Semantikkens grundproblem. [Resumé af en meddelelse i KDVS den 284-1950]. KDVS, 1949-50, s. 50. Oversat i J.D. Johansen 1985: s. 582.

 

1950c. Sixième congrès international des linguistes. Paris 1948. Acta Linguistica, 1945-49, 5: s. 56-60.

 

1950d. Réponse à MM. Borgström et Frei. [Om 1948c]. Ibid.: s. 62-63.

 

1950e. Det indo-europæiske grundsprog. Translatøren, 12: s. 18-24.

 

1950f. Langues de différents degrés. [Resumé på tjekkisk af foredrag holdt i Lingvistkredsen i Prag den 19/5-1947]. Slovo a slovesnost, 12: s. 53.

 

ms 1950. Referat af møder i det glossematiske udvalg, efterårssemesteret 1950. Oversat til engelsk som 1970g.

 

1951a. Grundtræk af det danske udtrykssystem med særligt henblik på stødet. [Foredrag i Selskab for nordisk filologi den 23/11 og 30/11-1948]. Selskab for nordisk filologi. Aarsberetning 1948-49-50, s. 12-24. Engelsk oversættelse i 1973: s. 247-66.

 

1951b. Rapport sur l’activité du Cercle Linguistique de Copenhague 1931-1951. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 67 s. Anonym.

 

1951c. Commentaires sur la vie et l’œuvre de Rasmus Rask. Conférences de l’institut de linguistique de l’Université de Paris, 1950-51, 10: s. 143-57. Også i 1973: s. 3-16, og i Thomas A. Sebeok (red.): Portraits of Linguists. Bloomington 1966.

 

ms 1951. Propositions à la Conférence européenne de sémantique [Nice 26-31 mars 1951]. Resumé i Devoto 1951. Se også B.S.L., 47(1): s. xxiii.

 

ms” 1951. [Diskussionsindlæg på Den europæiske Semantikkonference, Nice 1951]. Actes de la Conférence européenne de sémantique (Nice, 26-31 mars 1951) organisée par M.E. Benveniste (Paris) avec la participation de MM. C.E. Bazell (Istambul), G. Devoto (Florence), J.R. Firth (Londres), H. Frei (Genève), L. Hjelmslev (Charlottenlund), J. Lotz (Colombia U. New York), A. Sommerfelt (Oslo), S. Ullmann (Glasgow). [Nice]:  Société de linguistique de Paris.

 

1952a. [Nekrolog på fransk]. Giulio Bertoni. Acta Linguistica, 1950-51, 6: s. 94-95.

 

1952b. [Kronik]. Skal vor nordiske arv udleveres? Politiken, 8/12-1952. Det samme emne talte Hjelmslev om i Studenterforeningen i begyndelsen af 1953; han modsatte sig, at de islandske manuskripter skulle overdrages den islandske regering (Jan Kobbernagel: Studenterforeningens historie 1890-1980. København: Nyt nordisk forlag 1986, 3: s. 33).

 

1953a/PTL 1953. Prologomena to a Theory of Languag (oversat af Francis J. Whitfield). International Journal of American Linguistics. Memoir 7. Indiana University Publications. Baltimore: Waverly Press. 92 s. Oversættelse af 1943a/OSG. Indeholder en definitionsliste og et indeks. Angiver i margenen den danske udgaves paginering.

·       Anmeldelser: Benveniste 1953; Garvin 1954a og 1954b; Haugen 1954.

 

1953b. Sprogets indholdsform som samfundsfaktor. Tale ved universitetets årsfest 26. november 1953. Det Danske Magasin, 2: s. 1-7. Oversat i 1959: s. 89-95.

 

1953c. Principes de linguistique génétique. [Resumé på dansk af en meddelelse i KDVS den 27/2-1953]. KDVS, 1952-53, s. 47.

 

1954a. La stratification du langage. Word, 10: s. 163-88. Også i 1959: s. 36-68. I sin kopi af Word, s. 188, tilføjer LH selv ’admises’ i stedet for ’possibles’ i ”A la différence de l’usage, la norme doir être l’ensemble des relations interstratiques possibles”, jf. den tilsvarende passage i 1959: s. 67.

 

1954b. Almindelig fonetik. Nordisk lærebog for talepædagoger (red.: N. Rh. Blegvad). København: Rosenkilde og Bagger, I: s. 233-307. Også som meget udbredt særtryk: Poul Andersen og LH: Fonetik. Københavns Universitets Fond til tilvejebringelse af læremidler, Rosenkilde og Bagger, 2. udg. 1961, 4. udg. 1967, med originalens paginering.

 

1954c. Menneskeracerne og sprogene. Arv, race og kultur (red.: K. Birket-Smith et al.). København: Reitzel, s. 83-103. To sider heraf er oversat i P. Christophersen: Pike and Hjelmslev and attitudes to language. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1986, 7: 519-22.

 

1954d. [Nekrolog på dansk fra KDVS den 12/3-1954]. Holger Pedersen: 7. april 1867 – 25. oktober 1953. KDVS, 1953-54: s. 97-115.

 

1954e. [Nekrolog på dansk]. Holger Pedersen: 7. april 1867 – 25. oktober 1953. Festskrift udgivet af Københavns Universitet, s. 95-106. Oversættelse i 1973: s. 29-39.

 

1954f. [Kronik]. Nu kom den dansk-engelske ordbog. [Anmeldelse af H. Vinterberg og C.A. Bodelsen: Dansk-engelsk ordbog I, 1954]. Politiken, 8/10-1954.

 

1956a. Etudes de phonétique dialectale dans le domaine letto-litaunien. Scando-Slavica, 2: s. 62-86.

 

1956b. Om numerus og genus. Festskrift til Christen Møller på 70-årsdagen 11 juni 1956 (red.: L.L. Hammerich et al.). København: Borgen, s. 167-90. Genoptager idéerne fra 1934a. Chr. Møller er netop tilhører ved forelæsningerne i 1934.

 

1956c. Animé et inanimé, personnel et non-personnel. Travaux de l’institut de linguistique, 1: s. 155-99. Også i 1959: s. 211-49.

 

1956d. Sur l’indépendance de l’épithète. Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Meddelelser, 36(5). 16 s. Også i 1959: s. 199-210. Denne artikel, der er tilegnet Roman Jakobson, skulle være udkommet i For Roman Jakobson, 1956.

·       Reviews: Chao 1957-58; Novák 1958.

 

1956e. [Interventioner på engelsk]. Proceedings of the Seventh International Congress of Linguists [London, 1-6 September 1952]. London: Titus Wilson & Son, s. 427-29.

 

1956f. De opgav ikke. [Om H. Vinterberg og C.A. Bodelsen: Dansk-engelsk ordbog II, 1956]. Politiken, 27/11-1956.

 

1957a. Dans quelle mesure les significations des mots peuvent-elles être considérées comme formant une structure? Reports for the Eighth International Congress of Linguists [Oslo, 5-9 August 1957]. Oslo: Oslo U.P., II: s. 268-86. Også i Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo: Oslo U.P., 1958 [Kraus Reprint 1972], s. 636-54. Også i 1959: s. 96-112, titled ’Sémantique structurale’. Dansk oversættelse i Almen semiotik, 1991, 4: s. 8-25.

 

1957b. [Resumé på dansk af et arbejde præsenteret i KDVS den 15. februar 1957]. Etudes ougriennes: I. Théme et suffixation. II. Le système de l’expression. KDVS, 1956-57, s. 51.

 

1957c. Preface. LH & H.J. Uldall: Outline of Glossematics. A Study in the Methodology of the Humanities with special Reference to Linguistics. Part I: General Theory by H.J. Uldall. TCLC, 10(1): s. 1. 90 s. På nær forordet er denne første del udelukkende skrevet af H.J. Uldall. En anden del findes ikke. Genudgivelse i 1967.

·       Anmeldelser: Galand 1958; D. Cohen 1958; Zgusta 1964a; Larochette 1970; Belchitǎ 1971; Ducrot 1973.

 

1957d. [Tale på fransk]. Acta Congressus Madvigiani. Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies. Actes du Deuxième Congrès International des Etudes Classiques [København 1954]. 1. General Part. København: Munksgaard, s. 31-33.

 

1957e. Introduction à la discussion générale des problèmes relatifs à la phonologie des langues mortes, en l’espèce du grec et du latin. Ibid., 1: s. 101-13. Også i 1973: s. 267-78.

 

1957f. Préface [sammen med:] C. Høeg. Ibid., 5. The Classical Pattern of Modern Western Civilisation: Language. TCLC. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 11: s. 3-4.

 

1958a. [Interventioner på fransk]. Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo: Oslo U.P., 1958, s. 143-44, 196-97, 666-69 og 704.

 

1958b. Vote to Thanks. Ibid.: s. 595-97.

 

1958c. Essai d’une critique de la méthode dite glotto-chronologique. Proceedings of the Thirty-Second International Congress of Americanists [København, 8.-14. august 1956]. København: Munksgaard, s. 658-66.

 

ms” 1958. [Om H.J. Uldall 1957]. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 76-77 og 78.

 

1959. Essais linguistiques. TCLC, 12. Copenhagen: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 271 s. Indeholder, udover en ’Préface de l’auteur’ og en bibliografi, 15 artikler, nemlig 1937b, 1937e, 1938a, 1939e, 1939f, 1939i, 1943b, 1948a, 1948b, 1948c, 1953b, 1954a, 1956c, 1956d og 1957a. Genudgivelse i 1970.

·       Essais Linguistiques (Paris: Minuit, 1971, med François Rastiers forord, genoptryk 1988) indeholder de samme artikler (artiklerne på engelsk er oversat til fransk), men pagineringen er ikke den samme.

·       Anmeldelser: Al 1972; Dubois 1973; Hervey 1975.

 

ms 1960. Address delivered at the University of Copenhagen on the occasion of the award of the Sonning Prize to Bertrand Russell 19 April, 1960.

 

1961a/PTL 1961. Prolegomena to a Theory of Language (oversat af Francis J. Whitfield). Revideret engelsk udgave. Madison: The University of Wisconsin Press. 144 s. “This second, revised edition incorporates several minor corrections and changes that have suggested themselves in the course of discussions between the author and the translator” (Preface, signed L.Hj. and F.J.W.). Har ikke samme paginering som PTL 1953. Angiver de modsvarende OSG-sider i margenen. Genudgivelse 1963.

·       Anmeldelser: Turner 1961; Potter 1962: Zgusta 1964a; Lamb 1966.

 

1961b. Some Reflexions on Practice and Theory in Structural Semantics. Language and Society. Essays presented to Arthur M. Jensen on his Seventieth Birthday. København: Det Berlingske Bogtrykkeri, s. 55-63.

 

ms” 1961. Glossematics and contemporary linguistic theory. [Forelæsninger på Department of Germanic Languages, University of Texas, Austin, Febr. 1961. Dupl.].

 

1963. Sproget. En introduktion. København: Berlingske Leksikon Bibliotek. 136 s. Anden udgave i 1973 desuden med slutkapitlet ’Sproggrader’, København: Berlingske, 141 s. Ordlisten er ikke Hjelmslevs. Genudgivelse i 1984 (København: Museum Tusculanum), med samme paginering som udgaven fra 1973.

·       Oversættelser (uddrag): Le langage. Paris: Minuit 1966 (oversat af Michel Olsen); Language. Madison: Univ. of Wisconsin Press 1970 (oversat af F. J. Whitfield).

·       Anmeldelser (heraf også af de mange oversættelser): Abrahams 1963; Diderichsen 1964a; Elmquist 1964; Togeby 1964; Schmidt 1964; Lohmann 1964; Rosiello 1966; Holt 1966; Robins 1967; Pätsch 1969; Faucher 1969; Klausenburger 1970; Rüttenauer 1970; K. Hansen 1971.

·       Forord: Greimas 1966b; Werner 1968; Whitfield 1970; Lepschy 1970; Rischel 1984.

 

1964. [Min livsanskuelse]. Min livsanskuelse. Københavns: Reitzel, s. 43-46.

 

1970a. [Réponse, 2/5-1944]. Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague. Choix de communications et d’interventions au débat lors des séances tenues entre septembre 1941 et mai 1965, 1941-1965, 8-31: s. 71-74. København: Akademisk forlag.

 

1970b. [La théorie du langage, 23/4-1942]. Ibid.: s. 96-99.

 

1970c. [Language and System, 19/9-1946]. Ibid.: s. 101-02.

 

1970d. [Classification of the Variants and Description of the Substance of the Categories, 16/11-1954]. Ibid.: s. 102.

 

1970e. [The Problem of Case, 10/5-1950]. Ibid.: s. 109.

 

1970f. [Nombre et genre dans les langues sans différenciation complète des genres, 28/3-1946]. Ibid.: s. 110.

 

1970g. [The Status of Relative Clauses in Sentence Analysis, 7/11-1950]. Ibid.: s. 137-53. Jf. ms 1950.

 

1970h. [Sentence Analysis: Emphasis and Catalysis, 13/2-1951]. Ibid.: s. 153-61.

 

1970i. [Categories, Paradigms, Government, 17/4-1951]. Ibid.: s. 168-71.

 

1970j. [Base et caractéristique, verbe et phrase nominale, 5/9-1946]. Ibid.: s. 172.

 

1970k. [Studies in the Structure of the Junction, 8/9-1956]. Ibid.: s. 172.

 

1970l. [Interventions et observations]. Ibid.: s. 103-04, 162, 163, 164, 165, 173, 208 og 213.

 

1972. Sprogsystem og sprogforandring. TCLC, 15. København: Naturmetodens sproginstitut, Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 159 s. Også anført som 1934a.

 

1973. Essais linguistiques II. TCLC, 14. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 278 s. Indeholder 16 artikler, nemlig 1933a, 1936e, 1937a, 1937d, 1937f, 1938b, 1939a, 1939d, 1941c, 1942b, 1944d, 1947a, 1951a, 1951c, 1954e og 1957e.

·       Anmeldelser: Robins 1973; Mignot 1975; Fudge 1975.

 

1975a. Résumé of a theory of language. Redigeret og oversat med en introduktion af Francis J. Whitfield. TCLC, 16. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 280 s. Oversættelse af ms 1943d/SR. Også trykt som bog med samme paginering, Madison: University of Wisconsin Press 1976, xxxi-280 s.

 

1975b. Skicë e grammatikës së shqipes. Studime filologjike, 29(1): s. 129-42. Albansk oversættelse af LH’s ’Albanian Skeleton Grammar’ publiceret i samme nummer, s. 143-54, og i Studia albanica, 1975, 12(2): s. 139-55. Denne albanske grammatik var udbredt fra 1964 i duplikeret form (17 + 8 s.). Skitsen er uden teoretisk interesse.

 

1978. L. Hjelmslevo lietuviški laiškai. Kalbotyra, 29(1): s. 108-22. Indeholder breve fra 1921 og 1924 på litauisk.

 

1981. [Brev til André Martinet 18/7-1946]. LH: Nouveaux essais. Paris: P.U.F., s. 195-207. Mange førudgivelser i Franskrig

 

 

Louis Hjelmslevs manuskripter 1924-1960

 

Hvor intet andet nævnes, befinder de citerede Hjelmslev-manuskripter sig i Hjelmslevs arkiv. Undtaget er breve, der citeres uden ms-mærkning: Disse findes på forskellige biblioteker, brevene til Jens Holt på Statsbiblioteket (SB, 1653.2.1), alle de andre er på Det kongelige Bibliotek, spredt på forskellige kapsler. Undtaget er også projektansøgningerne, stilet til enten Rask-Ørsted Fondet (R.Ø.F.) eller Carlsbergfondet; disse findes hhv. på Rigsarkivet og i Carlsbergfondets arkiv.

 

ms 1924. Brev til Svend Ranulf, 26/8-1924. SB 921.619.

 

ms 1933. Bidrag til læren om de grammatiske systemers almindelige bygning. LK 27/4-1933.

 

ms 1937. Forme et substance linguistiques. Conférence faite au Cercle Linguistique de Prague, le 25 octobre 1937.

 

ms 1938. Generalisationsprincippet i lingvistikken. [Brev til Svend Ranulf, 12/6-1938]. SB 921.590.

 

ms 1941a. Sprogteori. Résumé. Formulering 1941.

 

ms 1941b. Et sprogteoretisk causeri. Engelsk oversættelse i 1973 (1941c).

 

ms 1942. Sprogteori. Praktisk del.

 

ms 1943a. Objektsprog, metasprog og ikkesprog. (Af en sprogforskers filosofiske bekendelse). Foredrag i Selskabet for filosofi og psykologi 11/5-1943.

 

ms 1943b. Forelæsning over sprogteori I.

 

ms 1943c. Forelæsning over sprogteori II.

 

ms 1943d/SR. Sprogteori. Résumé. [189 s.]. Engelsk oversættelse af F. J. Whitfield (1975a).

 

ms 1944. Forelæsning over almen sprogvidenskab. (”Indledning til sprogvidenskaben”).

 

ms 1946. Semantikkens grundproblem.

 

ms 1948. Gennemgang af en række nyere værker vedrørende forholdet mellem sprog, tanke og virkelighed (forelæsninger og eventuelt kollokvier 48I).

 

ms 1950. Referat af møder i det glossematiske udvalg, efterårssemesteret 1950. Oversat til engelsk som 1970g.

 

ms 1951. Propositions à la Conférence européenne de sémantique [Nice 26-31 mars 1951]. Resumé i Devoto 1951. Se også B.S.L., 47(1): s. xxiii.

 

ms 1960. Address delivered at the University of Copenhagen on the occasion of the award of the Sonning Prize to Bertrand Russell 19 April, 1960.

 

 

Manuskripter tillagt Louis Hjelmslev 1942-1961

 

ms” 1942-43. Sprogteori. [’Toppen og Bolden’]. Forelæsninger febr. 1942 – dec. 1943. Udskrevet efter stenografi af Harry Wett Frederiksen (HWF).

 

ms” 1943. [Observations]. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 226-27.

 

ms” 1945-47. [LH’s og H.J. Uldalls korrespondance i tiden 1945-47 efterfulgt af ’Glossematiske spørgetimer’].

 

ms” 1947a. [Indlæg i debatten om Holt 1946, LK 1/5-1947]. HWF.

 

ms” 1947b. [Indlæg i debatten, der fulgte Paul Diderichsens oplæg ’Klasse, Relation, Helhedstype’, LK 20/11-1947]. HWF.

 

ms” 1948a. Udtrykssystemet i moderne fransk. [1 A4-side, stencileret, rundsendt til LKs medlemmer forud for mødet om fransk udtrykssystem dec. 1948 eller febr. 1949. Jf. R. Jakobson: S.W. 1: 426n].

 

ms” 1948b. Le système d’expression du français moderne (résumé). BCLC, 1941-65, 8-31: s. 217-22, 223 og 224.

 

ms” 1949. Sentence analysis and syntax. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 129-33.

 

ms” 1951. [Diskussionsindlæg på Den europæiske Semantikkonference, Nice 1951]. Actes de la Conférence européenne de sémantique (Nice, 26-31 mars 1951) organisée par M.E. Benveniste (Paris) avec la participation de MM. C.E. Bazell (Istambul), G. Devoto (Florence), J.R. Firth (Londres), H. Frei (Genève), L. Hjelmslev (Charlottenlund), J. Lotz (Colombia U. New York), A. Sommerfelt (Oslo), S. Ullmann (Glasgow). [Nice]:  Société de linguistique de Paris.

 

ms” 1958. [Om H.J. Uldall 1957]. BCLC, 1941-65, 8-31: s. 76-77 og 78.

 

ms” 1961. Glossematics and contemporary linguistic theory. [Forelæsninger på Department of Germanic Languages, University of Texas, Austin, febr. 1961. Dupl.].