Aarhus University Seal

Call for Papers: Rhetoric and the New

We invite proposals on the topic of Rhetoric and the New for a special issue of Rhetorica Scandinavica. Deadline for proposals is May 4 2023.

Med et temanummer af Rhetorica Scandinavica om nyskabende retorik ønsker vi at sætte fokus på retorikkens potentiale til netop dette: at skabe nyt. Hvordan bliver radikalt nye ideer nærværende og appellerende? Hvordan bliver radikalt nye former virksomme? Hvad opleves faktisk som nyt eller nyskabende i retorisk praksis? Og hvornår og hvorfor værdsættes og indoptages ‘det nye’ som sådan?

I “The Aristotelian Topos: Hunting for Novelty” peger Carolyn Miller på den grundlæggende dobbelthed i klassiske fremstillinger af inventio som retorisk nytænkning: Er topikken en systematisk afsøgning og (gen)opdagelse af det allerede kendte? Eller er det en kilde til opfindelse og frembringelse af noget decideret nyt og hidtil ukendt? Miller tilskynder til videre udforskning af retorikkens nyskabende karakter og påpeger, at et retorisk nyhedsbegreb altid må være situeret og dermed stå i et dynamisk spændingsforhold til decorum.

Et oplagt retorikfagligt udgangspunkt for den videre udforskning har – som hos Miller selv – været topikkens domæne, hvor man i retorisk praksis anlægger nye vinkler, stiller en sag i et nyt lys, anviser nye veje og – måske – sætter nye dags- ordener eller bare fornyr debatten, som det kan hedde i hverdagssproget. Men det er klart, at nyskabelsen også kan bero på form og præsentation, cirkulering eller reception, samt at fornyelse både er relativ og emergent.

Ved denne lejlighed ønsker vi at belyse markant eller overlagt nyskabende retorik. Både teoretisk orienterede bidrag og kritiske analyser er velkomne.

 Mulige emner kan være, men begrænser sig ikke til:

▪  formidling af radikalt nye ideer, fx inden for politik, kunst, forskning eller teknologi

▪  genrer og formater der skal skabe nyt (pitches, ansøgninger, borgerforslag...)

▪  retorikskabt nyhedsværdi i forskellige kontekster

▪  opfindsomhed eller snilde som dimension af ethos

▪  opfindsomhed og nyskabelse som stilkvalitet

▪  påfaldende, demonstrativ, upassende, overraskende, provokerende, med- rivende, delevenlig retorik og dens funktioner i kognitive eller offentlige rum

▪  retorikfaglig innovation.

Artikler til temanummeret udvælges på baggrund af indsendte abstracts. Send et abstract på 300-500 ord, hvori du skitserer indholdet af en mulig artikel til norsi@cc.au.dk senest 4. maj 2023.

Deadline for endelig artikel (6000-8000 ord) vil være 25. januar 2024. Vi plan- lægger et seminar med bidragyderne den 10. november 2023.

Se i øvrigt Rhetorica Scandinavias skribentguide: www.retorikforlaget.se/for-skribenter/

Om tidsskriftet: 
Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorik- forskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.

Rhetorica Scandinavica är ett internationellt peer review-tidskrift, där artiklar alltid granskas av (minst) två externa lektörer. Artiklar anonymiseras innan granskningen.

Nummeret redigeres af:
Per Liljenberg Halstrøm, Københavns Erhvervsakademi Christine Isager, Københavns Universitet
Solveig Larsen Kolstad, Aarhus Universitet
Stefan Iversen, Aarhus Universitet norsi@cc.au.dk (kontakt)