Vedtægter

Navn

§ 1 Foreningens navn er ”Den Danske Germanistforening”, forkortet ”DDG”.

Stk. 2. I forbindelse med samarbejde med tysksprogede partnere betegnes foreningen som ”Der Dänische Germanistenverband”, forkortet DDG.

Formål

§ 2 Foreningens formål er at styrke den danske germanistiks udvikling og vilkår på de videregående uddannelser inden for undervisning såvel som forskning.

Stk. 2. Tilslutning til andre foreninger eller organisationer skal godkendes af en generalforsamling.

Medlemskab

§ 3 Som medlem kan optages enhver, som i kraft af uddannelse, fagligt virke og lign. har interesse i at arbejde for foreningens målsætning.

§ 4 Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 5 En person, der har ydet en ganske særlig indsats for foreningen og/eller dens formål, kan af en generalforsamling udpeges til æresmedlem. Æresmedlemskabet indebærer kontingentfrihed.

Generalforsamling

§ 6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med et varsel på mindst 3 uger.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 12 og 13. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt til et andet medlem. Såfremt 1 medlem forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt.

Stk. 5. Referatet anses for godkendt, hvis ikke mere end 1/3 af de tilstedeværende medlemmer senest en uge efter udsendelse af referatet har gjort indsigelse mod det. I tilfælde af indsigelse sendes denne til høring blandt dem, der var til stede, med en tidsfrist på 8 dage fra høringens begyndelse.

§ 7 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Godkendelse af dagsorden

3.    Formandens beretning

4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.    Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen

6.    Fastsættelse af årskontingent

7.    I ulige år: Valg af formand, 1 menigt bestyrelsesmedlem og 1 suppleant

I ulige år: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

I lige år: Valg af næstformand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer

8.    Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig begæring af enten halvdelen af medlemmerne eller 15 medlemmer og skal afholdes senest 4 uger efter at begæringen herom er kommet formanden i hænde.

Stk. 2. Der kan på ekstraordinære generalforsamlingers dagsorden optages samme emner som på den ordinære generalforsamling, bortset fra valg. Dog kan den siddende bestyrelse fratræde, hvis den på grund af forhandlingerne ønsker det. I så tilfælde vælges en ny bestyrelse.

Bestyrelsen

§ 9 Foreningens daglige virke ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at formand, et øvrigt medlem og suppleanten vælges i ulige år og næstformanden og de øvrige to medlemmer i lige år. Ethvert medlem kan dog indtil 14 dage før en ordinær generalforsamling forlange, at der også i hhv. lige og ulige år afholdes valg. Genvalg kan finde sted.

Revisor og revisorsuppleant vælges for en 2-årig periode i ulige år. Stk. 3. Alle medlemmer er valgbare.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer og en sekretær.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager i forhandlingerne.

Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide eller har et bestyrelsesmedlem midlertidigt forfald, indtræder suppleanten. Hvis det bestyrelsesmedlem, som er afgået i utide eller har midlertidigt forfald, er formanden, konstitueres næstformanden som formand. Hvis det bestyrelsesmedlem, som er afgået i utide eller har midlertidigt forfald, er næstformanden, vælger bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed en næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Tegning – hæftelse

§ 10 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog kan formanden meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Regnskab

§ 11 Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling forelægges årsregnskabet. Regnskabet skal forinden være revideret af den valgte revisor.

Vedtægtsændringer

§ 12 Til ændring af foreningens vedtægter kræves dobbelt så mange ja-stemmer som nej-stemmer.

Opløsning

§ 13 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, og kun når det vedtages af mindst 2/3 af medlemmerne. Samme generalforsamling træffer da bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.

 


Således vedtaget den 29.5.2006

Ændret på generalforsamlingen den 5.10.2007

Ændret på bestyrelsesmødet den 1.4.2011 efter bemyndigelse fra generalforsamling den 12.11. 2010 Ændret på generalforsamlingen den 1.11.2013

Ændret på generalforsamlingen den 2.11.2018