Aarhus Universitets segl

Praktik- og specialesamarbejde

Bliv engageret i de studerendes 5. studieår

Der er to elementer i vores studerendes 5. og sidste studieår; det ene er praktik, og det andet er speciale. Som virksomhed eller organisation kan I samarbejde med studerende om ét af elementerne eller begge dele.

I praktikken arbejder studerende hos en virksomhed eller organisation med fagligt relevante projekter eller opgaver. Projekterne eller opgaverne skal give den studerende mulighed for at kombinere viden fra studiet med virksomhedens daglige praksis. I specialeperioden går studerende i dybden med et fagligt relevant problemfelt. I begge former for samarbejder er der et gensidigt udbytte mellem parterne.

Et samarbejde med den studerende involverer, ud over den studerende og jer som virksomhed eller organisation, en faglig vejleder fra universitetet. Den studerende er tovholder på, at projektet er fagligt relevant og indgår i tæt dialog med både jeres virksomhed eller organisation og den faglige vejleder.

Praktik (projektorienteret forløb)

Gennem et praktiksamarbejde kan I få en studerende med i jeres team. Det kan give jer ny viden, nyt syn på daglige problemstillinger, og I kan få løst konkrete opgaver. Praktikken giver den studerende mulighed for at sætte sine faglige kompetencer i spil i en virksomhed, institution eller organisation og få erfaring med, hvordan kompetencerne, opnået under uddannelsen, skaber resultater og værdi på arbejdsmarkedet.

For forståelsens skyld kaldes det praktik, men formelt set hedder det projektorienteret forløb. Den studerende er i samarbejdet stadig er indskrevet på en uddannelse, og skal derfor arbejde med opgaver, der er relevante ift. studiet og har forpligtelser til eksamen. Undervejs i praktikken skal den studerende udforme porteføljeopgaver, hvor hensigten er at understøtte den studerendes faglige refleksion om forløbet.

Det er derfor en vigtig del af den studerendes praktik, og en af virksomhedens eller organisationens forpligtelser er at sørge for, at der afsættes tid til dette.

Spørgsmål og svar

Hvornår kan vi få en studerende i praktik?

Et praktikforløb starter ofte omkring august og slutter primo december, da det skal vare minimum 3 og højst 5 måneder. I skal aftale den endelige periode med den studerende. Reglerne ændrer sig nogle gange. Den studerende kender til de specifikke krav.

Hvornår skal vi søge?

De studerende begynder at søge om praktikpladser tidligt i det nye kalenderår. Primo maj beslutter de studerende formelt set om de vil i praktik, men det vil stadig være muligt at finde en studerende til praktik senere end det. For mere information, læs her.

Hvad med løn?

Den studerende må ikke modtage løn for sin praktik, da der gives SU under hele forløbet. Der kan dog gives en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet og indsatsen (maks. 3000 kr./ mdr. pr. 2018). 

Hvordan? 

Lav et praktikopslag, hvori I bl.a. beskriver jeres virksomhed eller organisation, hvilken profil, I søger, og hvilke konkrete opgaver, praktikken omhandler. Når I har lavet en mundtlig aftale, er det den studerendes ansvar at lave en skriftlig aftale med jer som virksomhed eller organisation.

Specialesamarbejde

I et speciale går den studerende i dybden med et fagligt relevant emne, som også kan skabe værdi og ny viden for jer som virksomhed eller organisation.

Et speciale kan være analytisk, metodisk eller teoretisk orienteret, og det kan inkludere, at den studerende udarbejder et konkret produkt.

Som udgangspunkt er specialet det afsluttende forløb på kandidatuddannelsen, hvilket skaber et godt rekrutteringsgrundlag.

Spørgsmål og svar

Hvornår kan vi indgå i et specialesamarbejde med en studerende?

Specialeforløbet starter primo januar og slutter primo juni, hvorefter specialet bedømmes.

De studerende begynder at indkredse deres emne for specialet i efteråret, hvilket for nogle vil være samtidig med deres praktikforløb. Reglerne ændrer sig nogle gange, men den studerende kender til de specifikke krav.

Hvordan sikrer vi en faglig relevans?

Det er den studerendes eget ansvar i samarbejde med vejleder og jeres virksomhed eller organisation, at specialet er fagligt relevant og ligger inden for den studerendes fagområde.

Hvor?

I indgåelsen af aftalen med den studerende kan I sammen beslutte, om den studerendes faste kontorplads bliver hos jeres virksomhed eller organisation, på universitetet eller en blanding af de to.

Hvordan?

Lav et specialeopslag hvor I beskriver virksomheden eller evt. en problemstilling i ønsker at samarbejde om.

Hjælp til opslag

  • Opret et opslag på AU job- og projektbank. Her finder de studerende studiejobs, praktik- og specialesamarbejde, og jobs efter endt uddannelse. 
  • Du er også meget velkommen til at dele et opslag på LinkedIn eller Facebook

Kontakt til afdelingen

Afdelingsleder, Morten Breinbjerg, på afdelingsleder.ddinf@cc.au.dk 


Mød de studerende