Master i børns
litteratur og medier

Velkommen

Nina Christensen

På Master i Børns Litteratur og Medier mødes forskning og praksisbaseret viden. Du vil blive undervist af erfarne forskere inden for området, og du vil indgå i tværfaglige diskussioner med dine medstuderende. Sammen vil vi fordybe os i et bredt udsnit af de tekster og medier, børn og unge møder, herunder børnelitterære tekster og de medier, der knytter sig til børnelitteratur. Uddannelsen beskæftiger sig desuden med børn og unges egen produktion af tekster, deres brug af sociale medier og med de kontekster, børn og unge bruger disse i – skolen, dagtilbuddet, fritidslivet osv. Du vil erhverve viden om teorier, analytiske tilgange og formidlingsmæssige aspekter med relevans for området. På den baggrund vil du kvalificere og videreudvikle den viden og praksiserfaring, du kommer med, men også få mulighed for at bruge uddannelsen til at bevæge dig i nye retninger.

Venlig hilsen Nina Christensen, uddannelseskoordinator på Master i Børns litteratur og Medier.

Beskrivelse af uddannelsen

Formål

Formålet med masteruddannelsen i Børns Litteratur og Medier er at give undervisere og formidlere med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret, akademisk videregående uddannelse, hvor de studerende erhverver kompetence inden for teorier om og metoder til studier i børns litteratur og medier og formidling heraf, samt indsigt i børnelitteraturens og mediernes samfundsmæssige placering.    

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod:

 • Bibliotekarer
 • Undervisere på professionshøjskoler (pædagog- og lærerseminarier)
 • Lærere ved skolebibliotekar- og folkebibliotekaruddannelser
 • Børnekulturkonsulenter og pædagogiske konsulenter
 • Ansatte ved centre for undervisningsmidler
 • Forlagsredaktører
 • Andre faggrupper, der beskæftiger sig med formidling til børn og unge

Opbygning

Modul 1: Børnelitteratur i litteratur- og kunsthistorisk perspektiv

 

Målet med dette modul er, at den studerende erhverver sig indsigt i en række centrale grundspørgsmål, hvad angår børns litteratur og medier, feltets placering i en historisk og aktuel sammenhæng, tekstimmanente og kontekstuelle forhold, og at den studerende herigennem bliver i stand til at analysere en bred vifte af børns litteratur og medier og benytte et bredt spektrum af videnskabelige metoder.

Modul 2: Børnelitteratur i alment tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk perspektiv

Målet med dette modul er, at den studerende - med udgangspunkt i et bredt udsnit af børns litteratur og medier - tilegner sig indsigt og færdighed i at bruge relevante analytiske tilgange til feltet, herunder alment tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk forankrede analysemetoder og medieteoretiske tilgange. Børnelitteraturens og de andre mediers rolle i samfundet belyses gennem analyse af tekstimmanente og kontekstuelle forhold, som er med til at bestemme børnelitteraturens egenart og samspil med anden medieproduktion for børn.

Modul 3: Børnelitteraturen i formidlingsstrategisk perspektiv

Målet er dels, at den studerende opnår et grundigt kendskab til og indsigt i en række formidlingsstrategiske og litteraturpædagogiske målsætninger og metoder og disses begrundelse i teori og empiri, dels at den studerende erhverver sig et indgående kendskab til det børnelitterære marked.

Modul 4: Masterprojekt

I masterprojektet skal den studerende selvstændigt beskrive, analysere og bearbejde problemstillinger, som typisk er relateret til den studerendes arbejdssituation.

Tid og sted for undervisning

Undervisningen finder sted på Aarhus Universitets Campus i de gamle kaserne bygninger på Langelandsgade.

Introseminar til projektskrivning: 2. februar 10.15-15.00.

Fælles vejledningsseminar: 13. april 10.15-15.00.

Derudover er der individuel vejledning i forbindelse med projektskrivning.

Med forbehold for ændringer.

Adgangskrav

Adgangskrav til Master i børns litteratur og medier og enkeltmoduler på denne uddannelse er:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fortrinsvis inden for humaniora, f.eks. i nordisk sprog og litteratur eller litteraturvidenskab eller cand.pæd. i dansk eller cand. scient. bibl.
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse, f.eks. som folkeskolelærer med liniefag i dansk
 • en relevant professionsbacheloruddannelse, f.eks. som folkeskolelærer med liniefag i dansk
 • en relevant diplomuddannelse i eksempelvis dansk eller læsning eller
 • en bibliotekaruddannelse fra Danmarks Biblioteksskole/IVA, Københavns Universitet

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det afgørende, at uddannelserne ud over børnelitteratur indeholder et væsentligt element af relevant pædagogisk teori eller anden formidlingsteori eller et væsentligt element af litteraturfaglig teori.

Ved studiestart forventes de studerende at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk, norsk, svensk og i begrænset omfang på tysk eller et andet fremmedsprog.

Erhvervserfaring

Adgang til uddannelsen forudsætter mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Århus Universitet forbeholder sig ret til at gennemføre en obligatorisk vejledningssamtale forud for optagelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier pr. e-mail evu.arts@au.dk eller telefon 87161097 i tidsrummet 9-12.

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

*Hvis du kun søger optagelse på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, skal du ikke vedlægge dokumentation for erhvervserfaring.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvad siger de studerende?

"Det var virkelig en gave at få lov til at sidde og nørde i to år med et område, man synes er spændende."

 

 

"Man får en akademisk vinkel på noget, man arbejder med til daglig."

 

 

 

"Underviserne er både fagligt dygtige og blændende formidlere."

Kontakt

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Åbningstider: hverdage fra 9-12.


Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

Faglig koordinator Nina Christensen, nc@dac.au.dk, tlf. 21653859.