Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitale kommunikationsteknologier

Fagpakke på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Beskrivelse af fagpakken

Fagpakken beskæftiger sig med hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation - blandt andet hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt.

Fagpakken er opbygget af to introducerende enkeltfag og et specialiseringsenkeltfag:

 • Kommunikationsteknologier
 • Intern kommunikation i organisationer
 • Webkommunikation

Det er muligt at søge både den fulde fagpakke på 15 ECTS, og det første enkeltfag Kommunikationsteknologier (5 ECTS) som enkeltfag uden at lade det indgå i en masteruddannelse. Da der er progressionskrav mellem enkeltfagene, er det ikke muligt at søge andet og tredje enkeltfag

Målgruppe: personer, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af digitale kommunikationsteknologier – internt og eksternt – i såvel private som offentlige virksomheder. F.eks. personer, der arbejder med udvikling og implementering af kommunikationssystemer, webkommunikation, sociale medier eller med strategisk kommunikation.   

Undervisningsform:  undervisningen gennemføres primært som et online forløb. Dine egne erfaringer og aktuelle projekter bliver inddraget i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.  

Forudsætninger: det er en fordel, hvis du har kendskab til problemstillinger i forbindelse med digital kommunikation i privat eller offentlig virksomhed. Gode engelskkundskaber er også en fordel, da dele af litteraturen er på engelsk.

Enkeltfag

Kommunikationsteknologier 5 ECTS

Kommunikationsteknologier er det første enkeltfag i fagpakken. Du kan tage faget som et enkeltfag uden at lade det indgå i en samlet masteruddannelse.

Målgruppe: it-vejledere

Enkeltfaget beskæftiger sig med hvordan vi kan forstå kommunikations- og samarbejdsformerne i teknologier som wiki'er blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, fora, netværk, personlige profiler, taggin etc. Faget giver en grundlæggende introduktion til hvad der kender kendetegner og differentierer forskellige digitale kommunikationsteknologier, herunder potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i forskellige digitale kommunikationsteknologier fx communities, sociale netværk og samarbejdsteknologier.

Undervisningsform: primært online forløb 

Eksamen: prøven består af et antal opgaver.

Intern kommunikation i organisationer 5 ECTS

Intern kommunikation i organisationer er andet enkeltfag i fagpakken. Optagelse på enkeltfaget forudsætter, at du har haft "Kommunikationsteknologier".

Enkeltfaget beskæftiger sig med hvordan digitale teknologier kan anvendes til intern kommunikation og samarbejde i organisationer. Et centralt spørgsmål er hvordan udvikles og implementeres velfungerende digitale kommunikationsmiljøer i organisationer, eksempelvis mellem medarbejdere, i ledelsesgrupper, i projekter, mellem afdelinger mm.

Du vil arbejde med udgangspunkt i egen case fx med implementering af kommunikationssystemer, udvikling af intranet eller analyse af hvordan kommunikationen ændres ved indførelse af andre typer a it-systemner. Dine egne erfaringer og aktuelle projekter bliver inddraget i forløbet.

Undervisningsform: undervisningen gennemføres primært som online forløb. 

Eksamen: prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave af 7-10 normalsider.

Webkommunikation 5 ECTS

Webkommunikation er det tredje, og sidste, enkeltfag i fagpakken. Optagelse forudsætter, at du har deltaget i de to første enkeltfag.

Enkeltfaget introducerer til væsentlige domæner inden for webkommunikation. I enkeltfaget arbejder du med design fra såvel en teknologisk som en mere kommunikativ vinkel, og du vil få mulighed for at arbejde konstruerende.

Undervisningsform: primært online forløb evt. med fremmøde.

Eksamen: prøven er en skriftlig hjemmeopgave af 7-10 normalsider.

Adgangskrav

Linjen interaktionsdesign og multimedier

Ansøgere til linjen i organisation og linjen i interaktionsdesign og multimedier skal have gennemført mindst:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller
 • en professionsbacheloruddannelse eller
 • en mellemlang videregående uddannelse eller
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Erhvervserfaring

Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring optjent efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjen Interaktionsdesign og multimedier, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

 

 

Særlige forhold

Indholdet i fagpakken har et stort sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker "Digital kommunikation" og "Webkommunikation og sociale medier". Disse fagpakker kan derfor ikke indgå i en samlet masteruddannelse med Digitale kommunikationsteknologier.  

Brobygning for datamatikere

Denne fagpakke kan indgå i et brobygningsforløb for datamatikere.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier 
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal 
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.