Master i retorik og formidling

Masteruddannelsen udvikler professionelles kritiske og praktiske forståelse af retoriske strategier og fremstillingsformer på skrift og i tale.

Beskrivelse af uddannelsen

Du bliver trænet i at stå foran et publikum og holde en tale eller præsentere informationer. Gennem argumentationsanalyse og øvelser lærer du at kommunikere klart og effektivt. Viden om genrer og publikum giver en kompetence i alsidig kommunikation og en teoretisk indsigt i kommunikationens og retorikens rolle i det omgivende samfund. Din erhvervserfaring udnyttes i øvelser og konkrete analyseeksempler eller cases. Teori og praksis studeres sammen og leder frem til det afsluttende masterprojekt.

Masteruddannelsen fokuserer på:

 • Kommunikation i skrift og tale
 • Retorikkens klassiske fagtradition
 • Formidling af faglig viden
 • Argumentations- og tekstanalyse
 • Retoriske strategier i offentligheden, fx moderne politiske, juridiske og epideiktiske strategier
 • Komplekse kommunikationsformer, fx retorik i elektroniske medier, krisekommunikation og interkulturel retorik.

Målgruppe

Masteruddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder helt eller delvist med retorik og kommunikation. Det drejer sig om fx:

 • Undervisere i gymnasieuddannelserne
 • Professionelle i mediebranchen, der arbejder med fx journalistik eller PR
 • Informationsmedarbejdere og kommunikationsmedarbejdere
 • Konsulenter og rådgivere i det private erhvervsliv
 • Projektledere i den offentlige og private sektor samt i organisationer
 • Akademiske medarbejdere i kommuner, regioner og ministerier
 • Ansatte i sundhedssektoren
 • Ansatte i forsvaret
 • Ansatte i politiske organisationer.

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Fremstilling i tanke og tale

På dette modul introduceres du til almen retorik i form af klassiske retoriske begreber og moderne kommunikationsteorier, som anvendes i analyser af mundtlige henvendelser i forskellige situationer. Med en forståelse af retoriske begreber om den retoriske situation, genrer, appelformer (etos, logos og patos) og argumentation opøves din færdighed i at analysere og tilrettelægge et klart og overbevisende mundtligt budskab. I praktiske øvelser opnår du en øget fremførelses- og argumentationsevne, som benyttes til at tale til en forsamling og give konstruktiv kritik til forbedring af andres fremstillinger.

Prøve

Modul 1 afsluttes med en mundtlig eksamen, der består af en tale af 8-10 minutters varighed og en eksamination i et pensum på 600 sider, der har forbindelse med modulets undervisning. Talemanuskript indleveres 1 uge før den mundtlige eksamination. Varighed: 30 minutter (inkl. censur).

Modul 2: Retorisk strategi

Modul 2 udbydes i foråret 2015 under fornøden tilslutning i sin nuværende form. Hold øje med hjemmeside for yderligere detaljer.

Modulet sætter fokus på skriftlig formidling og analyse af strategier og virkemidler i skriftlige henvendelser, såsom informationstekster, kronikker, kampagnemateriale, internetsider og fagligt formidlende tekster. Med nyere retoriske teorier om publikum, stil og visuel retorik analyseres de retoriske tekster med henblik på deres funktion, budskab og stil i forhold til den samlede kommunikationssituation. I praktiske øvelser øges din sprogbevidsthed og evnen til at disponere og udforme en overbevisende skriftlig henvendelse med hensyn til genrekrav og det valgte medie, som for eksempel det elektroniske medie.

Prøve

Modul 2 afsluttes med en skriftlig opgave, der består i en forbedrende omskrivning af en udleveret tekst samt en refleksion over valg i omskrivningen. Opgavens omfang er maks. 15 sider. Der gives 30 dage til besvarelsen.

Modul 3: Retorisk kritik

Udbydes ikke

Med udgangspunkt i konkrete retoriske praksisformer inden for det post-moderne samfund, sådan som de fx udfolder sig i politiske debatter, krisekommunikation eller firmaer og organisationers skriftlige værdigrundlag, arbejder vi i undervisningen med normer for bedømmelse af retorisk diskurs i en offentlighed. Du bliver i stand til at analysere og vurdere retoriske diskurser i samfundet på baggrund af relevante retoriske teorier og får et grundigt overblik over den retoriske kritiks normative praksis.

Prøve

Modul 3 afsluttes med en skriftlig opgave inden for modulets emne; problemformulering godkendes forinden af vejleder. Opgavens omfang er maks. 20 sider.

Modul 4: Masterprojekt

Kontakt Efter- og Videreuddannelse, hvis du ønsker at blive optaget på Masterprojektet.

Masterprojektet består af et individuelt skriftligt projekt, hvor du inddrager din erhvervserfaring og arbejdssituation. Projektet kan have hovedvægt på det teoretiske eller det praktisk-eksemplificerende, men begge dele skal være til stede. Projektet er skriftligt og kan suppleres af andre medier, fx visuelle. Personlig vejledning med intensiv brug af IKT.

Prøve

Modul 4 afsluttes med en opgave på maks. 40 normalsider. Opgaven baseres på en godkendt problemformulering og afsluttes med et mundtligt forsvar af 35 minutters varighed (inkl. censur).

Uddannelsen skal afsluttes senest 6 år efter, at den er påbegyndt. For studerende indskrevet på enkeltmoduler er den maksimale uddannelsestid 2 år per modul.

Kompetenceprofil

Uddannelsen giver dig kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:

 • viden om den mundtlige og skriftlige fremstillings arter og former
 • færdighed i at udforme mundtlige og skriftlige henvendelser i forskellige genrer og stilarter
 • overblik over moderne teorier og metoder inden for retorik og hovedtræk af retorikkens historie
 • viden om moderne retorisk teori og praksis vedrørende komplekse retoriske strategier i offentligheden, erhvervslivet eller i institutioner

Gennem arbejdet med Master i retorik og formidling får du faglige og sociale kompetencer i form af evner til at:

 • kommunikere og argumentere hensigtsmæssigt og overbevisende gennem mundtlige og skriftlige henvendelser i forskellige genrer og situationer
 • reflektere over og forbedre egne mundtlige og skriftlige henvendelser
 • give og modtage feedback
 • vurdere en henvendelses hensigtsmæssighed, redelighed og relevans
 • selvstændigt afdække komplekse retoriske strategier gennem retorisk analyse
 • deltage sagligt og reflekteret i den offentlige debat.

Tid og sted for undervisning

Masteruddannelsen i retorik er tilrettelagt med undervisning og individuel vejledning. Undervisningen afvikles over fire weekendseminarer pr. semester. Seminarerne omfatter forelæsninger af undervisere og gæstelærere, fremlæggelser fra deltagernes side samt diskussioner. Individuel vejledning og opgaveworkshops foregår pr. e-mail (intranet) og telefon.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have  gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb.

Erhverserfaring

Ud over uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Vejledningen på Arts studier.

  Studieordning og tilhørsforhold

  I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

  Uddannelsen hører under Studienævnet på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts.

  For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

  Ansøgning

  Ansøgning til masteruddannelser på Arts

  På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

  På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

  I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

  Ansøgningsprocedure

  De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

  Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

  Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

  Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

  Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

  • Aarhus Universitet
   Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
   Tåsingegade 3, bygn. 1442
   8000 Århus C

  6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

  Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

  Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

  *Hvis du kun søger optagelse på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, skal du ikke vedlægge dokumentation for erhvervserfaring.

  Deltagerbetaling

  Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

  Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

  Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

  Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

  Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

  Afmelding og refundering af deltagerbetaling

  Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
   Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
   8000 Aarhus C

  Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

  Kontakt

  Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering:

  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tlf.: 8716 1097
  E-mail: evu.arts@au.dk


  Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen:

  Adjunkt Esben Bjerggaard Nielsen, mail aestebn@cc.au.dk