Programmering for
gymnasielærere

Enkeltfag på deltid

Beskrivelse af forløbet

Kurset behandler grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. I anden halvdel gennemføres et lidt større programmeringsprojekt. De opgaver og projekter, der udarbejdes i kurset, kan i bearbejdet form benyttes i undervisningen i gymnasiet. Kurset handler dog ikke specifikt om, hvordan man underviser gymnasieelever i programmering.

Ved afslutningen af forløbet skal du kunne:

Demonstrere viden om centrale begreber i forhold til IT. Demonstrere færdigheder i programmering og datamodellering i forhold til konstruktion af it-systemer. Demonstrere evner til at disponere den mundtlige fremlæggelse af det udpegede eksamensspørgsmål med klar kobling mellem teori og praksis (kode).

Målgruppe

Studieforløbet henvender sig primært til gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i it-fag i gymnasiet, men kan også være relevant for lærere på andre uddannelsesinstitutioner.

Adgangskrav

Kurset Introduktion til programmering er et enkeltfag fra bachelortilvalget i informationsvidenskab, it og organisationer. Ansøgere på kurset skal derfor opfylde adgangskravet til dette tilvalg. Adgangskravet er minimum halvandet års beståede universitetsstudier.

Det er dog ikke muligt at blive optaget på kurset, hvis du har en bachelor i Informationsvidenskab. 

Forløbets opbygning og indhold

Kurset er tilrettelagt som 9 heldagsseminarer med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og programmeringsopgaver. Der er et krav om 75% fremmøde til undervisningen. 

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdsbelastning er på 12,5 timer inklusiv undervisning.

I første halvdel af forløbet er der ugentlige afleveringsopgaver. I sidste halvdel laves der en lidt større projektopgave, hvor du løbende får feedback på ugentlige delafleveringer.

I studieforløbet anvendes programmeringssproget Java og udviklingsmiljøet BlueJ.

Den første del af undervisningsforløbet afsluttes med en obligatorisk afleveringsopgave fredag den 15. marts, hvor man på 30 min skal demonstrere, at man kan konstruere og afvikle et simpelt Java program. Kursets afsluttende mundtlige eksamen finder sted den 28. maj-29. maj 2019 og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kurset er næsten identisk med et tilsvarende kursus for gymnasielærere i foråret 2017. Information om dette kursus kan findes på denne webside, hvor man bør starte med at læse velkomsthilsnen under "Vigtige meddelelser". Bemærk, at oplysningerne om datoer o.lign. i velkomsthilsnen er fra 2017 - for undervisningsdatoer mm. for 2019 kurset, skal du orientere dig her på hjemmesiden.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen finder sted på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N. 

De ni heldagsseminarer afholdes (kl. 9-17) på følgende datoer:

  • fredag d. 11. januar
  • torsdag d. 14. marts
  • fredag d. 25. januar
  • fredag d. 15. marts
  • fredag d. 8. februar
  • torsdag d. 4. april
  • fredag d. 22. februar
  • fredag d. 26. april
  • torsdag d. 16. maj  

Den afsluttende mundtlige eksamen afholdes samme sted d. 28. og 29. maj (her er det nok at være til stede en af dagene).

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 12.000 kr. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du skrive en mail til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts, evu.arts@au.dk

Du kan få deltagerbetalingen refunderet frem til 1. undervisningsgang d. 11. januar. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for Bachelortilvalg i Informationsvidenskab - IT og organisationer 2011:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se:

Hovedområde og Studienævn

Kurset Introduktion til programmering hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Arts har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.