Nordisk sprog og litteratur

Enkeltfag på deltid

Kort om uddannelsen

Tilvalget i Nordisk Sprog og Litteratur består af modulerne Sprog, Litteraturhistorie, Litteraturanalyse samt Kultur og medier.  

Enkeltfagene henvender sig til alle med en særlig interesse for nordisk sprog og nordisk litteratur og kultur fra middelalder til nutid, og som ønsker at blive klogere på nordisk sprog, litteratur og kultur og medier i de kontekster, de bliver til i. 

Kurserne tages som enkeltfag, og kan enten bruges som ny viden eller genopfriskning på et bestemt område eller som et helt tilvalg rettet mod at opnå undervisningskompetence i dansk i gymnasieskolerne, såfremt du i forvejen har en kandidatgrad.

Det sproglige fagområde fokuserer på sproghistorie, grammatik og pragmatik samt kommunikation-, tekst- og sprogbrugsanalyse. Til fagområdet hører følgende fag: Mundtligt og skriftligt dansk 1 og 2, Grammatik og tekst samt Sprogbrugsanalyse.

Det litteraturhistoriske fagområde fokuserer på stil- og genrehistorie, periodekarakteristika, socialhistorie samt påvirknings- og receptionshistorie. Til fagområdet hører fagene Ældre litteraturhistorie, Nyere litteraturhistorie og Litteraturhistorisk emne.

Det litteraturanalytiske fagområde indfører til litteraturanalytiske teoridannelser og opøver den studerende i grundlæggende metodisk anvendelse af de litteraturanalytiske grundbegreber i analyse- og fortolkningsarbejde. Til fagområdet hører: Litteraturlæsning, Litteraturens teori og metode samt Litterære problemstillinger.

Endelig fokuserer fagområdet Kultur og medier på centrale begreber og metoder i studiet af kultur og medier med henblik på at den studerende opøver en perspektiveret kultur- og medieforståelse. Til dette område hører fagene: Medietyper og -teorier samt Medieanalyser i kulturelle kontekster.  

På Hel-på-del udbydes fagene fra bachelor- og kandidattilvalget på skift, således at man i løbet af ca. 3 år kan bestå de to tilvalg.

Enkeltfagene udbydes så vidt muligt i henhold til den studieordning, der er gældende for vores fuldtidsstuderende i en pågældende periode.

Adgangskrav

For optagelse på de udbudte enkeltfag under bachelor- eller kandidattilvalget (sidefag) i Nordisk sprog og litteratur kræves det, at du har 1½ års beståede universitetsstudier, svarende til 90 ECTS, inden for et andet fagområde. 

Du kan godt blive optaget på enkeltfag fra kandidattilvalget, selvom du ikke har bestået bachelortilvalget. Men du vil blive optaget på dispensation.

Det er muligt at opnå dispensation fra adgangskravene ved optagelse på tilvalget, hvis du har en gymnasial uddannelse med to fremmedsprog samt en anden afsluttet teoretisk uddannelse svarende til et toårigt grundfag ved universitetet. 

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, eller er du i tvivl om, om du har de rette gymnasiale niveauer, anbefaler vi, at du indhenter information hos Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier.

Særlige forudsætninger

Ved tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i skandinaviske sprog, engelsk og mindst et andet moderne fremmedsprog.

Aktuelle udbud

 

EnkeltfagIndskrivningsperiodeECTS-point
Udbud forår 2019
Litteraturhistorisk emne 01.02.2019 - 31.08.2019

10 ECTS-point (KA-tilvalg) 

Grammatik og tekst 01.02.2019 - 31.08.2019 10 ECTS-point (KA-tilvalg)

 

Generelt

Tilvalget i Nordisk Sprog og Litteratur består af modulerne Sprog, Litteraturhistorie, Litteraturanalyse samt Kultur og medier

Det sproglige fagområde fokuserer på sproghistorie, grammatik og pragmatik samt kommunikation-, tekst- og sprogbrugsanalyse. Til fagområdet hører følgende fag: Mundtligt og skriftligt dansk 1 og 2, Grammatik og tekst samt Sprogbrugsanalyse.

Det litteraturhistoriske fagområde fokuserer på stil- og genrehistorie, periodekarakteristika, socialhistorie samt påvirknings- og receptionshistorie. Til fagområdet hører fagene Ældre litteraturhistorie, Nyere litteraturhistorie og Litteraturhistorisk emne.

Det litteraturanalytiske fagområde indfører til litteraturanalytiske teoridannelser og opøver den studerende i grundlæggende metodisk anvendelse af de litteraturanalytiske grundbegreber i analyse- og fortolkningsarbejde. Til fagområdet hører: Litteraturlæsning, Litteraturens teori og metode samt Litterære problemstillinger.

Endelig fokuserer fagområdet Kultur og medier på centrale begreber og metoder i studiet af kultur og medier med henblik på at den studerende opøver en perspektiveret kultur- og medieforståelse. Til dette område hører fagene: Medietyper og -teorier samt Medieanalyser i kulturelle kontekster.  

På Hel-på-del udbydes fagene fra bachelor- og kandidattilvalget på skift, således at man i løbet af ca. 3 år kan bestå de to tilvalg.

Enkeltfagene udbydes så vidt muligt i henhold til den studieordning, der er gældende for vores fuldtidsstuderende i en pågældende periode. 

Tid og sted for undervisningen

Datoer for undervisning i foråret 2019 annonceres her. 

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på fag i foråret 2019 skal ske senest 15. november 2018

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs. Vi anbefaler ligeledes at du logger ind via NemID. Inden du gør det, skal du dog sikre, at din mailadresse i NemID er sat rigtig op. Se videoguide til hvordan. Skulle der opstå problemer, kan du få telefonisk hjælp mellem 9-12 alle hverdage på vores hovedtelefonnummer 8716 1097.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid, inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Hvordan kan jeg bruge enkeltfag fra Nordisk sprog og litteratur?

Et tilvalg i Nordisk sprog og litteratur består typisk af et bachelortilvalg på 45 ECTS og et kandidattilvalg på 45 ECTS. Hvis du i forvejen har en cand.mag. eller anden kandidatuddannelse, vil du kunne opnå undervisningskompetence i Nordisk sprog og litteratur ved at tage et helt tilvalg. Såfremt du har en anden baggrund end humanistisk, vil du dog på kandidattilvalget skulle læse yderligere 30 ECTS inden for bl.a. Videnskabsteori og didaktik (B-linje på kandidattilvalget).

Læs om tilvalg i nordisk og se tilvalgets opbygning

B-linjen er for studerende med anden baggrund end humanistisk. Fagene Aktuelle forskningsemner B samt Videnskabsteori og didaktik på B-linjen udbydes ikke som heltid på deltid, men vil skulle tages under tompladsordningen. 

Læs mere om tompladsordningen på Arts og find ansøgningsfrister og ansøgningsskema.

 

 

Studieordninger

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for:

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og Studienævn

Nordisk sprog og litteratur hører under hovedområdet Arts. Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Arts har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.