Forskningsbaseret kursus i designprocesser og fabrikationsteknologier

Designprocesser & fabrikationsteknologier handler om, hvordan designtænkning kan bidrage til og udbygge den didaktiske praksis i folkeskolen. Med fokus på designteori, -metoder og -teknikker, vil kursisterne blive introduceret til designtænkning, designprocesser og konstruktion med digitale (fabrikations)teknologier.

Målgruppe

Det forskningsbaserede kursus i Designprocesser og fabrikationsteknologier udbydes primært til lærere, der beskæftiger sig med design, teknologi eller andre kreative fag i deres undervisning. Kurset introducerer til at arbejde eksperimenterende med undervisningsforløb, hvor designprocessen danner rammen om en given kontekst, der designes til.

Kursets faglige retning og fokus

Målet med kurset i Designprocesser & fabrikationsteknologier er at give kursisterne en forståelse for, hvordan designtænkning kan bidrage til og udbygge den didaktiske praksis i folkeskolen. Med fokus på designteori, -metoder og -teknikker, vil kursisterne få et introducerende kendskab til designtænkning, designprocesser og konstruktion med digitale (fabrikations)teknologier. Omdrejningspunktet for undervisningen er den læringsproces, der ligger i at undersøge praksisnære problemstillinger, hvor tilrettelæggelsen af den enkelte designaktivitet afhænger af den situation, der designes i/til.

Gennem kurset introduceres kursisterne til problemidentifikation, udforskning af genstandsområdet, idégenerering, digital fabrikation, argumentation og refleksion. Endvidere introduceres de til udarbejdelse og anvendelse af specifikke designmaterialer (mock-ups, scenarier, prototyper, etc.), der til sammen skaber grundlag for en iterativ designproces. På kurset vil kursisterne selvstændigt udvikle et didaktisk forløb indenfor en selvvalgt fagdisciplin med udgangspunkt i kursets centrale problemstillinger. På denne baggrund forventes det, at kursisterne selvstændigt kan udvikle avancerede læringsforløb med designprocessen som ramme, der indeholder elementer af digital fabrikation eller digital design.

Efter gennemført kursus, vil kursisterne bl.a.: 

  • have viden om teknikker og metoder til understøttelse af digital fabrikation og designprocesser, i arbejdet med komplekse udfordringer.
  • kunne tilrettelægge, gennemføre og reflektere over et læringsforløb med elementer af designtænkning og digital fabrikation/digital design.
  • evne at reflektere over og træffe valg af designværktøjer og designteknikker i forhold til en given pædagogisk/didaktisk problemstilling.

 

 

Praktiske forhold og datoer

Kurset afholdes som en kombination af selvstudium inkl. praksisforløb i form af egen undervisning, studiegruppeaktivitet og seks seminar-/aktivitetsdage med undervisere fra Aarhus Universitet. Det samlede arbejdsomfang er på ca. 140 timer og det forventes ligeligt fordelt på de fire delelementer. Se nedenstående model. Bemærk, at praksisforløbet er en del af deltagernes normale undervisningsaktivitet.    
 

Seminardage:

Mandag d. 3. september,

mandag d. 1. oktober og

mandag d. 5. november.

Aktivitetsdage:

Torsdag d. 20. september,

torsdag d. 25. oktober og

torsdag d. 22. november.

Studiegruppeaktivitet:

Torsdag d. 6. september,

torsdag d. 4. oktober og

torsdag d. 8. november. 

Efter endt kursusforløb arrangeres et åbent seminar, hvor kursusdeltagerne kan præsentere deres forløb for kollegaer, hinanden og andre interesserede. Den specifikke ramme herfor planlæges senere.

Model over kursets elementer, aktiviteter og timeomfang:

 

Oversigt

Aktiviteter

Omfang i timer

Seminardage

 3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Aktivitetsdage

3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Studiegruppe

3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Praksisforløb

10 uger á min. 2 lektioner m. forberedelse

35

140

Forudsætninger for deltagelse

2 års erhvervserfaring som lærer, pædagog – eller anden mellemlang eller lang uddannelse. Uddannelsen forudsætter kundskaber, der gør kursisterne i stand til at deltage i undervisning på engelsk, samt at læse akademiske tekster på engelsk.     

Kurset giver IKKE teknisk indføring i digitale fabrikationsteknologier. Kendskab til digitale fabrikationsteknologier er en fordel, men ikke en forudsætning, for at deltage i kurset. For de kursister, der har adgang til fabrikationsmiljøer, hvor kompetencer og hjælp til arbejdet med disse er til stede, vil nogle af kursets aktiviteter kunne finde sted dér. Adgang til sådanne faciliteter er dog ikke en forudsætning.

Kontakt

Vejledning om tilmelding:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Åbningstider: hverdage fra 9-12.


Spørgsmål til det faglige indhold på kurset:

Rachel C. Smith

E-mail: rsmith@cavi.au.dk
Tlf: +4587162024
Mobil: +4526171840