Forskningsbaseret kursus i Computational Thinking

Kurset i Computational Thinking giver en forståelse for, hvordan computeren kan bruges som understøttende værktøj inden for kreativt designarbejde og innovationsundervisning.

Computational Thinking er evnen til at kunne udnytte en computer til at styrke forståelsen og udforskningen af verden i al almindelighed - herunder til at finde løsninger på komplekse problemer eksekveret gennem brugen af computeren.

Målgruppe

Det forskningsbaserede kursus i Computational Thinking udbydes primært til lærere, der beskæftiger sig med design, teknologi eller andre kreative fag i deres undervisning. Kurset ligger i forlængelse af kurset Designprocesser & fabrikationsteknologier, men kan også tages som selvstændigt kursus.

 

Kursets faglige retning og fokus

Målet med kurset i Computational Thinking er at give kursisterne en forståelse for, hvordan computeren kan bruges som understøttende værktøj inden for kreativt designarbejde og innovationsundervisning. Computational Thinking dækker over evnen til at kunne udnytte en computer til at styrke forståelsen og udforskningen af verden i al almindelighed, herunder finde løsninger på komplekse problemer eksekveret gennem brugen af computeren. Det betyder, at kursisten vil få indsigt i, hvordan denne form for tænkning og tilhørende praksis meningsfuldt kan integreres som en del af undervisningen i teknologi- og designorienterede fag eller på tværs af fag.   

Gennem kurset introduceres kursisterne til grundlæggende programmering, kreativ hacking og skabelse gennem brug af computere. Det bærende element i uddannelsen er at kunne arbejde med komplekse problemstillinger i en designkontekst, hvor løsningerne genereres gennem inddragelse af digital teknologi. Efter endt kursus forventes det, at kursisterne selvstændigt og i grupper kan udvikle og formulere avancerede læringsforløb, hvor digital teknologi integreres som en del af løsningen på virkelighedsnære designudfordringer.

Efter gennemført kursus vil kursisterne bl.a.:

  • have viden om Computational Thinking og programmering, og hvordan dette kan integreres i undervisningen, med udgangspunkt i komplekse designudfordringer.
  • opnå kompetence til at kunne tilrettelægge, gennemføre og reflektere over læringsforløb, som indeholder elementer af Computational Thinking og programmering, der kan bidrage til ny pædagogisk praksis.
  • evne at kunne argumentere for og dokumentere egne udviklingsprocesser med digital teknologi, herunder kunne kommunikere mulighederne til elever og indgå i en faglig dialog om valg og brug af digital teknologi.

 

 

 

Praktiske forhold og datoer

Kurset afholdes som en kombination af selvstudium inkl. praksisforløb i form af egen undervisning, studiegruppeaktivitet og seks seminar-/aktivitetsdage med undervisere fra Aarhus Universitet. Det samlede arbejdsomfang er på ca. 140 timer og det forventes ligeligt fordelt på de fire delelementer. Se nedenstående model. Bemærk, at praksisforløbet er en del af deltagernes normale undervisningsaktivitet.   

Seminardage:

Mandag d. 10. september,

mandag d. 8. oktober og

mandag d. 12. november.

Aktivitetsdage:  

Torsdag d. 27. september,

torsdag d. 1. november og

torsdag d. 29. november.

Studiegruppeaktivitet:     

Torsdag d. 13. september,

torsdag d. 11. oktober og

torsdag d. 15. november.    

 

Efter endt kursusforløb arrangeres et åbent seminar, hvor kursusdeltagerne kan præsentere deres forløb for kollegaer, hinanden og andre interesserede. Den specifikke ramme herfor planlæges senere.

Model over kursets elementer, aktiviteter og timeomfang.

 

Oversigt

Aktiviteter

Omfang i timer

Seminardage

 3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Aktivitetsdage

3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Studiegruppe

3 dage á 7 timer m. forberedelse

35

Praksisforløb

10 uger á min. 2 lektioner m. forberedelse

35

140

 

 

Forudsætninger for deltagelse

2 års erhvervserfaring som lærer, pædagog – eller anden mellemlang eller lang uddannelse. Uddannelsen forudsætter kundskaber, der gør kursisterne i stand til at deltage i undervisning på engelsk, samt at læse akademiske tekster på engelsk.

Kurset giver IKKE teknisk indføring i digitale fabrikationsteknologier. Kendskab til digitale fabrikationsteknologier er en fordel, men ikke en forudsætning, for at deltage i kurset. For de kursister, der har adgang til fabrikationsmiljøer, hvor kompetencer og hjælp til arbejdet med disse er til stede, vil nogle af kursets aktiviteter kunne finde sted dér. Adgang til sådanne faciliteter er dog ikke en forudsætning.

Kontakt

Vejledning om tilmelding:

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Åbningstider: hverdage fra 9-12.


Spørgsmål til det faglige indhold på kurset:

Ole Sejer Iversen

E-mail: oiversen@cavi.au.dk
Tlf: +4587161996
Mobil: +4550546778